Globale konflikter – lokale udfordringer - Voksenpædagogisk forum's årlige konference

 

Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt samarbejde på uddannelsesområdet.

Både praktikere, forskere, uddannelsespolitiske parter m.fl. er repræsenteret i forummet, som fungerer som et skæringspunkt for drøftelser om udvikling af voksenpædagogik, voksenuddannelse og -læring.

Voksenpædagogisk Forum har to hovedaktiviteter – et efterårsseminar med repræsentanter fra de forskellige uddannelsesområder og en forårskonference, som er åben for alle interesserede. 

Resultater

Program (PDF)

Workshops (PDF)

Presentationer

Et sprogligt perspektiv på integrationsopgaven - Anne Holmen,  Københavns Universitet 

WORKSHOP 1: Dansk som andetsprog i fagene 
I disse år eksperimenterer man inden for uddannelsesverden med tilrettelæggelse af fagundervisning, som parallelt med det faglige indhold har til formål at videreudvikle 
deltagernes kompetence på undervisningssproget. Det gælder helt fra folkeskole- til universitetsniveau. Udviklingen af sådanne forløb kan betyde, at deltagerne hurtigere 
kan komme i gang med den faglige uddannelse, uden at de mister den sprogtilegnelse, som de også har behov for. Det sker for eksempel ved deltagernes målrettede brug 
af de fire færdigheder (lytte, tale, læse og skrive) og deres opbygning af det relevante faglige ordforråd. Samtidig sker det ved, at der i tilrettelæggelsen skabes tid og rum til 
at stoppe op ved sproget og, hvor det er relevant, at inddrage andre sprog som hjælpemiddel. Et væsentligt redskab i planlægningen er at se på faget gennem sproglige 
briller og få beskrevet dets "sproglige register". 
 
I oplægget præsenteres eksempler på, hvordan forskellige fag anvender sprog forskelligt. Deltagerne vil blive bedt om at inddrage egne erfaringer med, hvordan der 
kommunikeres i tale og skrift inden for deres undervisningsfelt, og vil blive opfordret til at udveksle ideer til, hvordan faglærere også kan være sproglærere. 
 
Oplægsholder: Anne Holmen, professor i parallelsproglighed, leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, 
Københavns Universitet. 
Workshopleder: Anne Jeanette Rasmussen, afdelingsleder ved Sprogcenter Nordsjælland

 
WORKSHOP 2: Anerkendelse af realkompetencer som indsats over for nytilkomne flygtninge 
Denne workshop arbejder med problematikken om at synliggøre og værdsætte nytilkomne flygtninges kompetencer med henblik på at styrke integration på 
arbejdsmarkedet og kompetenceudviklingen. 
 
Både på det politiske niveau (fx trepartsdrøftelser) og i praksis er der fokus på at få mere ud af de kompetencer, som nytilkomne flygtninge har. Kommuner, sprogcentre, 
uddannelsesinstitutioner mv. er derfor optagede af at udvikle processer og procedurer til vurderinger og anerkendelse af flygtninges kompetencer. I workshoppen gøres 
kort status i forhold til aktiviteter og perspektiver for denne indsats. 
 
Workshoppen har til formål at erfaringsudveksle og idéudvikle i forhold til at styrke indsatsen til anerkendelse af flygtninges kompetencer. 
Afsættet vil være korte oplæg, der fokuserer på: 
  • Muligheder for afklaring, dokumentation og vurdering af kompetencer efter gældende lovgivning. 
  •  Nyere politiske tiltag 
Eksempler på FoU-projekter som har til formål at styrke en sammenhængende indsats, sådan at anerkendelse af realkompetencer giver mening for den enkelte 
 
Erfaringer med anvendte metoder til vurdering af realkompetence inden for pædagogik - og sundhedsuddannelserne 
Oplægsholdere: Marianne Tolstrup, lektor og koordinator for realkompetencevurdering, Videreuddannelsen ved University College Lillebælt, Kirsten Aagaard, leder af NVR, 
Program for Realkompetence ved VIA University College 
Workshopleder og oplægsholder: Jette Nielsen, underviser, SOPU, København & Nordsjælland
WORKSHOP 3: Højskolernes og folkeoplysningens pædagogiske praksis og samarbejde med andre i arbejdet med flygtninge 
Workshoppen rummer oplæg om dels højskolernes generelle indsats og arbejde med flygtninge, og dels et praksisoplæg om arbejdet på en højskole, med fokus på 
undervisning, samvær og samarbejde med eksterne aktører som sprogcentre og kommuner. 
 
Workshoppens oplæg danner afsæt for en fælles drøftelse af, hvor vidt højskolernes pædagogiske praksis ift. integration kan overføres til andre pædagogiske miljøer. Den 
sætter også fokus på, om der er brug for og mulighed for nye og udvidede samarbejdsmuligheder. 
 
Oplægsholdere: Søren Børsting, udviklingskonsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) og Jan Lundum, viceforstander på Silkeborg Højskole. 
Workshopleder: Jonas Møller, pædagogisk udviklingskonsulent, Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)
 
WORKSHOP 4: Samspil mellem erhvervsfaglige kvalifikationer og sproglige færdigheder – hvordan kan vi styrke flygtninge og indvandreres muligheder for stabil deltagelse på 
arbejdsmarkedet? 
I denne workshop sætter vi fokus på, hvordan AMU-udbydere og udbydere af Danskuddannelserne for voksne udlændinge kan bidrage til et bedre samspil mellem 
erhvervsfaglige kvalifikationer, sproglige færdigheder og arbejdsmarkedskendskab for flygtninge og indvandrere. 
 
Fundamentet for deltagernes arbejde i workshoppen bliver lagt gennem tre korte oplæg, der præsenterer: 
  1. Udvalgte hovedresultater fra Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelser af AMU for tosprogede og Danskuddannelserne for voksne udlændinge. 
  2. Erfaringer fra et tværinstitutionelt udviklingsprojekt om tosprogede AMU-deltageres motivation og læringsudbytte (TUP14). Der gives konkret indblik i tilrettelæggelse af AMU for tosprogede og i hvordan faglærere kan gives værktøjer til at øge læringsudbyttet for tosprogede deltagere på ordinære AMU hold. 
  3. Erfaringer med at gøre danskundervisningen på et sprogcenter arbejdsmarkedsrettet. Herunder gives der eksempler på, hvordan danskuddannelserne kan samarbejde med jobcentre, virksomheder og øvrige uddannelsesinstitutioner om at styrke flygtninge og indvandreres muligheder på arbejdsmarkedet. 
Efter de tre oplæg vil deltagere og oplægsholdere sammen diskutere behovet for praksisudvikling i de to uddannelsestilbud og drøfte perspektiverne i et større samarbejde 
mellem udbyderne af AMU og Danskuddannelserne. 
 
Oplægsholdere: Christina Laugesen, evalueringskonsulent på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Bente Egede konsulent fra EUC Sjælland og Connie Toft konsulent fra 
Næstved Sprog- og Integrationscenter samt Jakob Dalsgaard, forstander på Lærdansk Odense. 
Workshopleder: Sia Hovmand Sørensen, evalueringskonsulent på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
 
 
WORKSHOP 5: ”Læringsteori eller læringspolitik? Undervisning af voksne flygtninge i en politiseret tid” 
Undervisning af flygtninge og indvandrere er del af en meget politiseret dagsorden. I denne workshop ser vi nærmere på, hvordan integrations- og sprogpolitiske dagsordener påvirker den pædagogiske praksis i undervisningen af voksne flygtninge og indvandrere og favoriserer visse læringsforståelser frem for andre.
 
Der bliver mulighed for at diskutere, om politikkerne er hensigtsmæssige i et læringsteoretisk perspektiv og hvis tiden tillader det, mulighed for at formulere alternative politikker, om nødvendigt 
 
Oplægsholder: Susanne Jacobsen Perez, forsker ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. 
Workshopleder: Janne Gleerup, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Arbejdsliv, Roskilde Universitet.
 
 
WORKSHOP 6: Samskabende læreprocesser i praksisnære og deltagerinvolverende arbejdsformer - ”To-do-seminarer” og arbejde i læringscirkler 
 
På workshoppen præsenterer et nordisk NVL-netværk mellem Bornholm, Gotland og Åland erfaringer med at gennemføre handlingsrettede såkaldte ”To-do kurser” og 
arbejde i læringscirkler. Læringscirklerne er en social ramme og et møde mellem nyankomne og ”gamle” borgere, hvor man i fællesskab udvikler tiltag, der fremmer 
sammenhæng og integration i lokale samfund. 
 
Ved at invitere nyankomne borgere, lokale aktører, virksomheder og organisationer er det lykkes for ø-netværket at skabe rammer for ”samskabende”/co-creerende 
læreprocesser på tværs af kulturer. Med afsæt i oplæg af forskere og nytænkende aktører har deltagerne bl.a.diskuteret, hvilke barrierer der er i mødet mellem nyankomne 
borgere og lokale samfund? Hvilke visioner og drømme har de forskellige deltagere i cirklen? Hvad kan man i fællesskab konkret gøre for at realisere drømme og overvinde 
barrierer? Grundlæggende er ambitionen med cirklerne at få flere aktører til at turde tænke nyt både i forhold til fælles aktiviteter, civilsamfund, arbejdsmuligheder, varer 
og andre tjenester. 
 
Arbejdsformen i workshoppen vil være eksemplarisk – og planlægges som en workshop med høj deltageraktivitet med henblik på fælles erfaringsudveksling og ideudvikling. 
 
Oplægsholdere: Jenny Lennhammar, leder af Integrationsenheten Kompetenscentrum Gotland og Inge Munch leder af AOF Center Bornholm – begge deltagere i NVL’s Ø-
netværk 
Workshopledere: Maria Marquard, specialkonsulent, DPU/AU, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus universitet, National dansk koordinator NVL - Nordisk netværk 
for voksnes læring.