Gratis utdanning – Norden rundt?

 
Graciela Sbertoli er leder for NVLs gruppe som skal utrede muligheter for å lage åpne etterutdanningskurs for lærere i grunnleggende ferdigheter. Graciela Sbertoli er leder for NVLs gruppe som skal utrede muligheter for å lage åpne etterutdanningskurs for lærere i grunnleggende ferdigheter. Graciela Sbertoli er leder for NVLs gruppe som skal utrede muligheter for å lage åpne etterutdanningskurs for lærere i grunnleggende ferdigheter.

En bølge av kunnskap har rullet ut over verden de siste årene, fra det nordamerikanske kontinent og kloden rundt. Etter hvert også noen mindre bølger fra det europeiske kontinent. Bølgene har bestått av organisert kunnskapsformidling over nettet fra høyst kompetente fagfolk. Amerikanerne satte fire bokstaver på det, mooc (=massive open online course). Bokstavene er trykket til brystet av resten av verden, mens amerikanerne visstnok ikke er så flittige til å bruke forkortelsen selv. Kanskje ikke engelskmennene heller. Open University i Storbritannia har laget noe de kaller FutureLearn, som er et voksende tilbud av åpne, gratis online-kurs.

Gratis utdanning er et noe vi liker i Norden, og mooc-bølgene har skvalpet godt innover de nordiske kystene.  Nå har også NVL satset på mooc-bølgen. Ikke som mooc-produsent ennå, men på søk etter en mulig måte å tilby kurs for lærere som underviser i grunnleggende ferdigheter.

Tidligere forsøk fra NVL viser at det kan være utfordrende å få til fellesnordiske studietilbud. Nå satser NVL likevel friskt på å undersøke om et mooc-samarbeid kan være enklere å få til enn ordinære studier. Arbeidsgruppen har fått i oppgave å utrede behov og muligheter for mooc-tilbud til lærere i grunnleggende ferdigheter. Innen utgangen av året skal gruppen komme med sine anbefalinger om eventuelle fellesnordiske mooc-er på dette feltet, og hvordan de eventuelt kan organiseres.

RESSURSBASE
- Vi vil gjerne begynne med å samle en ressursbase av fagstoff for lærere som skal lære innvandrere språket i det nordiske landet de flytter til. Gjennom samarbeid med European Basic Skills Network (www.basicskills.eu) kan vi presentere mye godt og relevant materiale. Når vi har samlet etterutdanningsressurser til den lærergruppen vi snakker om, og gjort ressursene tilgjengelig, vil vi kanskje også organisere et åpent kurs, sier Graciela Sbertoli til DialogWeb. Hun er ansatt i Vox, og leder arbeidsgruppen som er nedsatt av NVL.

- Dessuten må vi ha diskusjonsgrupper, hvor lærerne kan diskutere egen praksis. I mooc-ene benyttes det mye forelesninger på video, og det kan også være aktuelt for oss.

UTGANGSPUNKT I BEHOV
Utgangspunktet for NVL er behovet for kompetansehevende tiltak. Utgangspunktet for de anerkjente amerikanske universitetene som satte i gang mooc-bølgen, er på mange måter et helt annet. De ønsker å nå ut over hele verden med sin fagekspertise, og dermed også markedsføre egen institusjon. Mens de tar utgangspunkt i faginnhold, tar NVL med sitt initiativ utgangspunkt i behov hos en viktig målgruppe.

NORSK OFFENTLIG UTREDNING
Norge var først i verden med å nedsette et offentlig utvalg som skulle utrede hvordan norske myndigheter skal forholde seg til framveksten av mooc, og hvordan en kan bruke de mulighetene den teknologiske utviklingen gir. Utvalget har jobbet kjapt, og utredningen kom i midten av juni. Den kan leses på regjeringens hjemmeside. Tittelen på utredningen er «Mooc til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning». Kanskje er det underteksten som er mest interessant i det lange løp. Utdanningssektoren står overfor krav fra flere hold. Elever og studenter vil svært gjerne ta i bruk nye digitale læringsformer. Etter hvert kommer det også krav fra myndighetene, som skjønner at her ligger mange nye muligheter til å nå ut med relevante utdanningstilbud, også etterutdanningstilbud.

MOOC-PLATTFORM
Mooc-utvalget har en lang rekke anbefalinger, til ulike adressater. Det er fem hovedanbefalinger rettet til Kunnskapsdepartementet. De er kommentert nedenfor.

1: Utvalget anbefaler at det gis tilgang til en eller flere mooc-plattformer som er tilpasset til norsk og samisk. Det finnes allerede mange plattformer. Universitetet i Oslo har inngått avtale med Open University om å bruke deres FutureLearn-plattform. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har brukt en plattform som er oversatt og tilpasset til norske forhold av den felles bibliotektjenesten Bibsys.

FORSKNINGSBASERT KUNNSKAPSUTVIKLING
2 og 3: Utvalget anbefaler å etablere et miljø for forskningsbasert kunnskapsutvikling, utviklingsarbeid og kunnskapsdeling for læring med digitalisert undervisning. Utvalget vil ha penger til forskning på bruk av teknologi i høyere utdanning. Dette er høyst aktuelle anbefalinger. Det blir her snakk om å styrke noe som har pågått lenge i det små. Høyskoler, universiteter og nettskoler har i mange år drevet utviklingsarbeid på nettbasert undervisning, delvis støttet av Kunnskapsdepartementet.

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
4: Utvalget anbefaler videre offensiv satsing på bruk av MOOC i etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Norge har tidligere hatt gode erfaringer med å trekke partene i arbeidslivet inn for å styrke satsingen på utdanningen. Ett eksempel er kompetansereformen i 1999 som blant annet ga voksne rett til gratis videregående opplæring.

FORSERT UTDANNING
5: Dessuten ønsker utvalget at mooc-er skal  brukes til å gi skoleelever muligheter til å ta kurs på universiteter og høyskoler, såkalt forsert utdanning.

I tillegg til disse fem hovedanbefalingene har utvalget en lang rekke mer spesifiserte anbefalinger. For eksempel vil de ha en egen nasjonal portal. En fellesside på nettet er allerede etablert, www.mooc.no. I skrivende stund tilbys det 11 gratis kurs på mooc.no. Trolig vil antallet øke raskt. Alle kursene som tilbys er på norsk, med ett unntak.

En fellesnordisk mooc-portal er også ønskelig, og utvalget begrunner dette slik: «for å profilere nordiske mooc-tilbud internasjonalt».

NORDISK PORTAL?
- En portal for gratisutdanning for alle Norden-innbyggere – vil ikke det være en viktig oppgave å ta fatt på for NVL? Vi spør hovedkoordinator for NVL, Antra Carlsen.

- NVL anser att information och utveckling av moocs kan vara både relevant och lämpligt att göra på nordisk nivå, men vi har inte bestämt vilken roll NVL kan spela i detta arbete ännu. Fortbildning av vuxenutbildare, utveckling och professionalisering av hela fältet vuxnas lärande är en viktig del av NVLs uppdrag. NVLs utvecklingsarbete syftar med att omsätta kunskap till handling, och vi jobbar båda med innehåll och former, metoder. När analyser och slutsatser från vår arbetsgrupp finns, kommer jag att ge ett tydligare svar, sier Antra Carlsen.

8 ting du bør vite om mooc
En undersøkelse av deltakerne på den amerikanske mooc-plattfomen edX (Harvard) summerer opp i åtte punkter:
1. 76 prosent av mooc-studentene er menn, mot bare 43 prosent menn på campus.
2. Mooc er mest brukt av studenter som allerede har en collegegrad.
3. mooc-studentene er unge, med en median på 24 år. Studenter på ingeniørfag er de yngste, mens de som studerer humaniora gjennomgående er noe eldre.
4. Tredjeparten av studentene på edX er fra Nord-Amerika. Det er også mange fra Europa og Sør-Asia.
5. Nær halvparten av studentene leser aldri noe av innholdet i kurset. Bare 3 prosent er innom alle kapitlene.
6. Europeere er flittigst til å kikke på læringsressursene.
7. Studenter med doktorgrad fra før leser mer av kursmaterialet enn de andre.
8. Et stort flertall har bare tatt en mooc. De som tar flere mooc-er leser mer av stoffet.


(bildetekst)
Graciela Sbertoli er leder for NVLs gruppe som skal utrede muligheter for å lage åpne etterutdanningskurs for lærere i grunnleggende ferdigheter.

Nøkkelord:
basiskompetanse / mooc / åpne, gratis online-kurs / lærere i grunnleggende basisferdigheter/