Hållbar utveckling

 

Bærekraftig utvikling


er gjerne definert som en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov.

Begrepet ble kjent gjennom rapporten Vår felles framtid (Our common future) fremlagt i 1987 av FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling. Det betegnet hvordan miljø, økonomi og sosial utvikling var tett knyttet sammen. Hovedbudskapet var at verdenssamfunnet må innrette seg og gjøre det som kreves for å sikre en bærekraftig utvikling.

Voksnes læring for et bærekraftig samfunn

Nordisk Ministerråd ønsker å få en oversikt over tilbud for voksne når det gjelder utdanning for et bærekraftig samfunn og klima.
Det er et mål å få så tverrsektoriell oversikt som mulig, så vi henvender oss til høyskoler, universitet, studieforbund og folkehøgskoler i hele Norden
Informasjonen skal samles i en rapport, gi bakgrunn for erfaringsutvekslinger, diskusjoner og videre arbeid.

Agenda 21

I 1992 arrangerte FN en stor konferanse i Rio de Janeiro, Brasil. De fleste av verdens statsledere deltok på dette toppmøtet for å diskutere miljøsaker. En omfattende handlingsplan som ble lagt under denne konferansen, Agenda 21, den skal være en veiviser til en bærekraftig utvikling i det 21. århundre. Dette dokumentet har fått tilslutning fra 172 land og er en guide for politisk ledelse så vel som for næringslivet og enkeltmennesker. Gjennom Agenda 21 har industrilandene sagt seg enige i at de har en ledende rolle når det gjelder å rydde opp i miljøproblemene. Agendaen oppmuntrer til økt, men bærekraftig, forbruk og utvikling i andre deler av verden (utviklingslandene). Den gir retningslinjer og programmer for hvordan man kan oppnå en bærekraftig balanse mellom forbruk, befolkningsvekst og jordas økologiske kapasitet. Agendaen beskriver også enkelte av de teknikker og teknologier som må utvikles for å dekke de menneskelige behov uten å forringe naturressursgrunnlaget. Kapittel 28 i agendaen oppfordrer alle verdens lokalsamfunn til å gå i dialog med befolkningen, lokale organisasjoner og næringsliv.

Utdanning for bærekraftig utvikling

FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling og ble initiert under FNs toppmøte for miljø og utvikling i Johannesburg i 2002. Det er senere besluttet av FNs generalforsamling at perioden 2005–2014 skal være FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling, og at UNESCO skal ha et ansvar for den internasjonale koordineringen av tiåret.


Workshop i Odense 2010

En av workshoppene under konferansen Norden – en bæredygtig region med fokus på livslang læring i Odense i november 2010 handlet om Folkeopplysning og livslang læring.
Les mer her: PDF

Deltakere intenst på jakt etter muligheter. Foto. Kirsten Paaby

Balanseakten

– Nordisk kampanje for FNs tiår for utdanning for å fremme en bærekraftig utvikling. Mer info:
WWW | PDF


12 veje

til fremme af den folkelige deltagelse. Les artikkel: PDF

Arena Norden

er et samarbeid mellom Foreningen Norden og Studieförbundet Vuxenskolan.
Här sker en daglig bevakning av klimatförändringarna och klimatpolitiken i Norden. Vi vill vidga den svenska debatten genom att bevaka och kommentera det som sker i de nordiska länderna och i det nordiska samarbetet. Men frågan är global och den nordiska utgångspunkten ställs också i relation till vad som sker i EU och internationellt.
www.arenanorden.org

Mer exempel hittar du landsvis i länkarna till vänster.