Hjälplinor för vuxenstuderande – för kvalitet i självstudier

 

Öppna gymnasieskolan vänder sig i första hand till vuxna som av olika orsaker inte har sådan formell gymnasieutbildning som krävs för högre utbildning. Under processen med utvecklingen av den Öppna gymnasieskolan var frågan om vad som kan skapa god kvalitet i vuxnas lärande central.

Tillgänlig vuxenutbildning för vuxna

Eftersom en grundtanke är att den öppna gymnasieskolan skall vara tillgänglig oavsett var på Åland den vuxne bor och oavsett när den har möjlighet att studera kommer stora delar av utbildningsutbudet att erbjudas i form av nätbaserade kurser (eventuellt med inslag av så kallade närstudier). Detta innebär även att studierna i hög utsträckning kommer att formas som självstudier. Ingången till den Öppna gymnasieskolan kommar att vara via en hemsida. Från denna hemsida kan man klicka sig fram till kurser, läromedel, studiehandledningar osv.
Genom en kartläggning av målgruppen konstaterades att många av de tilltänkta vuxenstuderande är sådana som har arbetat relativt länge och som därmed inte på länge har studerat. Sammantaget kommer en stor del av de vuxna att vara förhållandevis ovana med att bedriva studier – och rimligen är de ännu mera ovana vid att bedriva självstudier som helt eller delvis är nätbaserade.
För Flex-learn har det varit en utmaning att försöka kombinera flexibla studievägar med ett stödsystem som skulle göra det möjligt för den vuxne att klara av studierna utan att tillgång till traditionell lärarledd undervisning. Systemet skulle således både vara flexibelt och kunna svara mot individuella behov av pedagogiskt stöd. Lösningen på detta dilemma var att utveckla hjälplinor som ska öka förutsättningarna för den vuxenstuderande att klarar av och slutför sina studier.

Vad kan fungera som en hjälplina?

En del av de hjälplinorna bygger på personliga möten i realtid medan andra finns tillgänliga via den lärplattform som används. De hjälplinor som finns tillgänliga via Internet kan den vuxne återvända till när som helst och hur ofta som helst under kursens gång.
Via den lärplattform som organiserar Öppna gymnasieskolan finns ett Stödrum. I detta ”rum” hittar den vuxenstuderande olika redskap. Dessa redskap kan antingen vara specialutformade i relation till en viss kurs eller vara mera generella och finnas tillgänliga för alla kurser. Här finns t.ex. studieguider, artiklar och lärsekvenser om hur det är att studera som vuxen och på nätet. I mappen Studieteknik finns länkar om den vuxnas lärande och om studieteknikniska råd. Här får man också lära sig mer om lärplattformen som utgör det virtuella klassrummet. I Sökguiden får den studerande en snabb vägledning i hur man söker bland böcker, artiklar, databaser och Internetresurser. Det finns även möjligheter att snabbtesta sina kunskaper i informationssökning.
Utöver dessa nätbaserade hjälplinor är det även tänkt att Öppna gymnasieskolan ska erbjuda stöd och hjälp via personliga möten.

Personlig kontakt och läsrådgivning

De personliga hjälplinorna kan ses som handledning och omfattar både information, personligt samtal, kartläggning, och vägledning. Inom Öppna gymnasiet ska den vuxenstuderande mötas av en person som kan validera hans/hennes kunskaper samt se vad det är för typ av kurser som behövs.
Därtill skall det inom Öppna gymnasieskolan finnas en s.k. läsrådgivning som erbjuder hjälp i studieteknik för de vuxna som inte får sina studier att fungera tillräckligt smidigt.

Hjälplinor on demand

För att den vuxna skall uppleva att den utbildning som erbjuds håller hög pedagogisk kvalitet har det varit centralt att utgå från en tankefigur att den som är ovan behöver kunna ta del av olika hjälplinor. Hjälplinor som alltid finns tillgänliga måste ses som speciellt viktiga om den vuxne ska kunna utveckla studiekompetens och därmed lyckas med sitt utbildningsprojekt. Hög kvalitet betyder för Öppna gymnasieskolan inte endast att vuxna kan skaffa sig formell behörighet för högre studier utan även att de utvecklar en reell studiekompetens.

Läs mera:
www.handels.ax