Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring

Det norske kompetansebehovsutvalget lanserte temarapporten «Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring» tirsdag 14.juni.

 

Kompetansebehovsutvalget ble oppnevnt den 23.juni 2021. Utvalget har 18 medlemmer, som er bredt sammensatt av blant annet forskere og partene i arbeidslivet. Lederen av utvalget er Sveinung Skule.

Arbeidet som gjøres i Kompetansebehovsutvalget er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Frafall og feilvalg i utdanning, læring og arbeid er kostbart på både makro-, meso- og mikronivå. For å få god forståelse av egne behov, og for å få tilgang på god og riktig arbeidskraft, er vi avhengig av å ha en bred forståelse av egne og samfunnsmessige kompetansebehov. Norge som nasjon vil kunne gå glipp av store fremtidige inntekter dersom det ikke gis rom for at høyproduktive næringer kan vokse frem.

Mandatet til dette Kompetansebehovsutvalget strekker seg fra 2021 til 2027. Det er ønskelig at leveransene til utvalget i denne perioden skal spisses mot noen utvalgte temaer. Første temarapport ble overlevert til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe tirsdag 14.juni, rapporten drøfter høyere yrkesfaglig utdannings rolle i å imøtekomme nåværende og fremtidige kompetansebehov. Rapporten belyser utfordringer, dilemmaer og vurderinger tilknyttet den fremtidige utviklingen av norsk høyere yrkesfaglig utdanning.

Det fastslås i rapporten at høyere yrkesfaglig utdanning er godt egnet til å hyppig møte nye kompetansebehov. Dette blant annet gjennom utdanningsinstitusjonenes tette kobling til arbeidslivet og vektleggingen av erfaringsbasert kunnskap i studentenes studieløp. Det samlede kunnskapsgrunnlaget som fremlegges i rapporten viser at det er stor etterspørsel etter fagskoleutdannende mennesker, samt at etterspørselen vedvarende er høyere enn selve tilbudet. Å styrke høyere yrkesfaglig utdanning ytterligere i tiden fremover kan bidra til sosial mobilitet for grupper som i liten grad rekrutteres til høyere akademisk utdanning.

Kompetansebehovsutvalget

  • Det første Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble oppnevnt i 2017, og hadde utvalgsperiode frem til 2020. 
  • Formålet med Kompetansebehovsutvalget er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov.
  • Arbeidet som gjøres i KBUskal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger.

— Høyere yrkesfaglig utdanning spiller en viktig rolle for å imøtekomme dagens og morgendagens kompetansebehov. Sektoren har potensiale for å spille en enda viktigere rolle fremover, sier utvalgsleder Sveinung Skule.

Teknologisk og demografisk utvikling, samt grønn omstilling er endringer som gir økt behov for utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning. Dette på grunn av at utviklingstrekkene øker etterspørselen etter utdanningstilbud som raskt og fleksibelt kan imøtekomme nye og endrede krav til arbeidslivet, noe denne sektoren er gode på. Det påpekes også i rapporten at det i Norge er behov for en betydelig opprustning av statistikk, forskning og analyser som kan gi kunnskapsgrunnlag som bidrar til en mer målrettet utvikling av sektoren.

Om omtrent et år skal Kompetansebehovsutvalget levere sin hovedrapport. Denne rapporten skal se på kompetansebehov knyttet til grønn omstilling. Kompetansebehovsutvalget vil også delta på EPALE-NVL konferansen Læring i nord, den 27.oktober. Her vil de dele mer av sine funn fra temarapporten, meld deg på her. De skal også holde innlegg på DigiNorden-konferansen som du kan lese mer om, og melde deg på her.

Les temarapporten om Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring, her.

Les mer om Kompetansebehovsutvalget her.