Högskolevision om livslångt lärande

Hösten 2017 publicerades den senaste visionen för högre utbildning i Finland. Målet är att höja utbildningsnivån i hela landet så att minst 50% av befolkningen har en högskoleexamen år 2030. Det är ambitiöst och kräver omfattande insatser.

 
Pexels.com Pexels.com

Även högskolans roll i det livslånga lärandet finns med på utvecklingslistan, liksom samarbete som stärker och stöder arbetslivet. I början av 2018 tillsattes fem tematiska arbetsgrupper för att utveckla det konkreta genomförandet. En grupp behandlar vägledning, en grupp kontinuerligt lärande, en grupp ser på forskning och innovation, en tar sig an digitaliseringen och en ser på hur vi ska få till stånd välmående högskolegemenskaper. En del åtgärder vidtas genast, andra behöver mer tid för att mogna och klarna.

Arbetsgruppernas rapporter och rekommendationer skall vara klara i slutet av 2018.

Läs mer om högskolornas vision 2030 (på finska)

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet