Hver femte norske kommune bryter krav om opplæring til innvandrere

En ny forskningsrapport har evaluert hvordan norske kommuner oppfyller lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

 

I den over 300 siders rapporten fra FAFO kommer det fram at det er stor variasjon i hvordan kommunene løser lovpålagte oppgaver, og stor forskjell i hvilken grad de lykkes. 

Over 20% av kommunene tilfredsstiller ikke kravet om heldagstilbud til deltakerne, og over 15% møter ikke kraver om at introduksjonsprogrammet skal være helårlig. Kommuner med lav bosetting av flyktninger ser ut til å større grad å møte kravene enn de med stor bosetting.

Andelen av innvandrere som består norskprøven varierer sterkt mellom kommuner. Det er imidlertid en generell økning i andelen av deltakere i introduksjonsprogrammet som gjennomfører og består norskprøven.

Introduksjonsordningen har som mål at 70 prosent av deltakerne skal være i lønnet arbeid eller utdanning året etter at de avslutter programmet. Fasiten viser at nivået har holdt seg stabilt på litt over 60 prosent de siste fem årene.

Hovedspørsmålene i Fafo-rapporten er hva som kan være årsaker til forskjellene mellom kommunene. Lokal arbeidsløshet har en viss betydning, kan gir ikke hele svaret.

Last ned rapporten her.