Hyvä lukija

 

Artikkeleissa esitellään kolme eri oppilaitostyyppiä. Ensimmäinen niistä on saamelaisalueella oleva kansanopisto. Suomalaisiin työväen- ja kansalaisopistoihin on kohdistunut muutospaineita, ja toisessa artikkelissa kuvaillaan muutosten seurauksia haja-asutusalueiden toiminnalle. Kolmantena esimerkkinä on Huippuvuorten  AOF. Tutustumme myös koulutuksen ja työvoiman suhteeseen Grönlannissa ja Islannissa.

Kaakkois-Viron setukaisista kertovassa artikkelissa kuvaillaan puhutun kielen vahvaa asemaa setukaisten kulttuurissa. Seudulla tarjottava aikuiskoulutus on suunniteltu paikallisten tarpeita ajatellen: ihmisiä rohkaistaan sekä vaalimaan kulttuuriperintöään että hankkimaan nykyaikana tarvittavia tietoja ja taitoja. Lehden toisessa saamelaisista kertova artikkelissa korostuu lähiyhteisön ja sosiaalisen verkoston merkitys oppimisessa.

Tämänkertaisessa DialogWebissä on kaksi Ahvenanmaata käsittelevää juttua. Toisessa käsitellään suunniteltua lukiokoulutuksen uudistusta, jossa keskeinen aikuiskoulutuksen osa integroitaisiin lukioon. Toinen artikkeli liittyy perinteiseen ahvenanmaalaiseen elinkeinoon, merenkulkuun. Artikkelissa esitellään Ahvenanmaalla toimivaa suosittua merenkulun jatko-opiskeluohjelmaa.

Artikkeleja lukiessa kokonaisvaikutelmaksi nousee, että yhteiskunnan yleiset kehityssuunnat heijastuvat myös aikuiskoulutukseen. Tietotekniikka ja Internet luovat esimerkiksi saamelaisille ja haja-asutusalueiden asukkaille enemmän erilaisia opiskelumahdollisuuksia. Lokaali ja globaali ulottuvuus kohtaavat verkossa. Nykytekniikka siis on tuonut yksilölle lisää valinnan mahdollisuuksia. Toisaalta taas haja-asutusalueiden oppilaitokset ovat tiukoilla: monet niistä joutuvat yhdistymään tai keksimään tiloilleen monipuolisempia käyttötapoja voidakseen jatkaa toimintaansa 

Maarianhamina, 1. elokuuta 2006