IKT i dagarna två på Åland

Tidigare specialutredare för Sveriges regering, Cecilia Fahlberg föreläste i seminariet ”IKT och vägledning” på Åland den 14 och 15 februari.

 
Bodil Regårdh, Cecilia Fahlberg, Yana Jahrén och Raimo Vuorinen bidrog alla med sina kompetenser och erfarenheter i föreläsningar och dialoger på seminariet ”IKT och vägledning” på Åland där även seminariets deltagare väckte en ny vision, ett förslag om en samnordiskt e-vägledning. Foto: Annette Bergbo Bodil Regårdh, Cecilia Fahlberg, Yana Jahrén och Raimo Vuorinen bidrog alla med sina kompetenser och erfarenheter i föreläsningar och dialoger på seminariet ”IKT och vägledning” på Åland där även seminariets deltagare väckte en ny vision, ett förslag om en samnordiskt e-vägledning. Foto: Annette Bergbo

– Få till ett samverkansavtal och minns att allas kompetens behövs, tipsade Cecilia Fahlberg ålänningarna i en intervju efter föreläsningen. Hon riktar sitt råd till det arbete som nu har tagit ett långt kliv till att skapa en plattform för IKT, ett verktyg/visavägen.ax parallellt med den vägledning som också formas för dem som idag faller mellan stolarna” i systemet.

Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning arrangerade, tillsammans med NVL (nordiskt nätverk för vuxnas lärande), seminarium med workshop dagen efter i syfte att få ta del av och samla det allra senaste, kunskap och praktiska färdigheter inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och vägledning.

Första dagens öppna seminarium inbjöd särskilt experter inom IKT, sakkunniga inom vägledning, praktiserande vägledare samt tjänstemän och politiker som arbetar för utbildning och arbetsmarknad.

Minister inledde

Näringsminister och vicelantrådet Camilla Gunell inledde. Hon underströk vikten av att alla i ett hållbart samhälle ska ges möjlighet att blomstra, hitta rätt utifrån sina egen resurser med tillgång till en väl fungerande vägledning, inte minst erbjudas IKT på en alltmer rörlig arbetsmarknad.

Cecilia Fahlberg tror på Ålands möjligheter att skapa en karriärvägledning som även riktar sig till dem som befinner sig i arbetslivet och vill söka nya möjligheter och förändringar.

– Bäst lyckas det om alla parter känner att de utgår från en gemensam önskan och vilja att skapa något tillsammans och det inte är någon överordnad som bara kommer och pekar ut riktningen.

Hennes egen inspirationskälla har varit websidan www.verksamt.se som hon rekommenderar varmt. Cecilia Fahlberg påminner även om att Ålands utgångspunkt att skapa en allomfattande vägledning har fördelar av Ålands speciella förhållanden.

– Med den digitala utvecklingen som pågår ser jag en potential här i att också nya områden inom näringslivet kan komma att blomstra.

Hur ska man då nå målgruppen på mest effektivt sätt?

– Ren och skär marknadsföring ska man inte underskatta! Avsätt medel även till en ordentlig lansering!

Rätt kompetens avgörande

Fahlberg föreläste under rubriken ”e-vägledningens betydelse nu och i framtiden”. Hon berörde kriser som påskyndar strukturomvandling, finanskrisen som briserade med omfattande varsel särskilt inom industrin och fann att det då blev tydligt att lång anställning inte längre var likvärdigt med  trygghet. Rätt kompetens kom istället att vara det som var det mest avgörande.

Hon beskrev även den tekniska utvecklingen som både en utmaning och möjlighet då nya trender, digitalisering bl a,  leder till stora kompetensbrister vilket kan hämma tilllväxten.

– Vägledning är en viktig förutsättning för att nå omställning och kompetensförsörjning.

Cecilia Fahlberg anser att vägledningen också behöver utgå från ett bredare perspektiv då de förändrade kompetenskraven förstås innebär ett ökande behov av utbildning.

Att arbetslösa inte matchar kompetensbristerna är bekant sedan tidigare och det kräver fortsättningsvis en ökad rörlighet och ett alltigenom bredare perspektiv.

Stärker Europa

Fahlberg utgår från att livslång vägledning kort och gott krävs för att stärka Europas konkurrenskraft, en angelägenhet helt enkelt för alla EU:s länder.

– Arbetet med vägledning i Sverige är tyvärr ordentligt eftersatt, slår hon fast.

Hennes recept på stärkt vägledning är att samla information från flera myndigheter till ett och samma ställe och att sätta som mål att skapa resurseffektivitet för att nå stora grupper, allt med ett tydligt inriktat fokus på arbetsmarknadens behov samt en systematisk uppföljning och utvärdering.

Cecilia Fahlberg föreslår och tror på en digital plattform för livslång vägledning som både utvecklas och drivs av flera samverkande myndigheter.

IKT har olika roller

Forskare och projektchef Raimo Vuorinen vid Jyväskylä universitet talade i dialog med seminariedeltagarna kring temat ”Framtidsvägledning” utifrån frågeställningar som - vilka behov finns, vad behöver göras och vilken betydelse har IKT som verktyg för vägledning nu och i framtiden.

Vuorinen nämnde flera roller som IKT har inom livslång vägledning. Bland annat kan det vara ett verktyg för att stödja, förbättra och vidareutveckla traditionella metoder samt ett alternativ till traditionella vägledningsmetoder.

Raimo Vuorinen guidade också seminariedeltagarna i deras uppgift att med hjälp av en tabell vaska fram den position man uppfattar att Åland befinner sig just nu för att ta rätt avstamp inför byggandet av en digital vägledning.

IKT på tre öar

Under den påföljande dagen träffades medlemmarna i nätverket IKT- och vägledning för de självstyrande öarna Åland, Grönland och Färöarna inför sitt uppdrag att avslutningsvis i år producera en rapport kring sitt arbete och sina slutsatser.

Projektet har som mål att designa en modell för e-vägledningstjänst och även utarbeta rekommendationer för området IKT och vägledning.

– Att designa en modell som passar alla öar är en stor utmaning, konstaterade specialsakkunnig på utbildningsavdelningen Bodil Regårdh, också NVL:s kontaktperson på Åland.

Rapporten, som skrivs av Deidre Hansen från Färöarna, ska innehålla förslag på hur en e-vägledning kan ingå som en integrerad del av en tvärsektoriell och holistisk vägledningstjänst.

Adressen klar redan

En viktig uppgift för seminariets andra dag och work shop var även att vaska fram en lösning till en digital plattform och ytterligare ett verktyg för vägledning så att därmed alla ålänningar oberoende av ålder och livssitution kan få stödet.

– Vi har redan köpt domänadress, visavagen.ax och visavägen.ax, avslöjade prodjektledare i VISA, (Vägledning i samverkan) Yana Jahrén.

VISA är en fortsättning på ESF (europeiska socialfonden ) projektet Vägledning på Åland och riktar sig till personer som inte är studerande för tillfället och inte heller arbetssökande vid AMS (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet).

VISA har ESF-delfinansiering till och med den 31 juli i år och även landskapsregeringen har avsatt medel  för en försöksverksamhet och och start.

Ge oss en tanke, en fråga, ett råd

Under våren ska ett samverkansråd och ett samverkansavtal förverkligas liväl även en modell för en digital plattform. Fortbildning i karriärvägledning planeras också liksom en rapport inför slutseminariet i juni-juli.

– Vad kan vi göra tillsammans för att skapa en framtidsvägledning som är både tvärsektoriell och holistisk, sade Yana Jahrén som på den första av seminariets två dagar också gav deltagarna i uppgift att dela med sig en tanke, fundering eller fråga som kan vara till nytta i det fortsatta och avslutande VISA-arbetet.

Samnordisk e-vägledning

Bland önskningar och funderingar som lämnades in fanns bland annat en vision gällande alla nordiska länder att även ingå i en samnordisk e-vägledning.

Seminariets första dag avrundades med en redovisning av praktiska exempel på e-vägledning i de nordiska länderna, webbdesigner i Kohtaamo-projektet Ville Rötkö från Finland, seniorrådgivare vid Kompetanse Norge och medlem i NVL:s vägledningsnätverk Ann-Katrine Johnsen från Norge, e-vägledare och UG-redaktör vid undervisningsministeriet Jannie Meedom Nielsen från Danmark och Cecilia Fahlberg från Sverige.