Ideer mangler folk!

 

Felles initiativ

Kommunene på halvøya, fagforeninger, bedrifter og utdanningsinstitusjoner som Keilir, Universitetssenter, FSS, den videregående skolen, voksenopplæringssenteret MSS, (Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum), og Arbeidsformidlingen har slått sammen sine krefter for å by på varierte tilbud på læring og veiledning for folk som søker nye muligheter. Den 15. januar åpnet Virkjun, senter for ressursutnytting i lokaler som tidligere huset lønnsavdelingen på den amerikanske basen i Keflavik. En av talerne ved åpningen var Anna Lóa Ólafsdóttir studie- og yrkesveileder ved MSS. I et intervju med DialogWeb forteller hun hvordan dette kom til.
– Det var på et initiativ fra kommunens sosialkontor at representanter fra kommunen, kirken utdanningsinstitusjoner, arbeidsmarkedsdirektoratet, Politiet, Røde kors samt sosialrådgivere og psykiatere og fl. kom sammen på et møte i oktober for å drøfte situasjonen på arbeidsmarkedet. Møtet nedsatte en såkalt arbeidsmarkedsgruppe for å arbeide videre med tiltak for dem som allerede hadde, eller ville komme til å miste sitt arbeide, sier Anna Lóa. Tall over arbeidsløsheten i området er blant de høyeste i Island og en av grunnene er at 900 mennesker mistet arbeidet da den amerikanske basen ble nedlagt for to år siden. Da ideen om sentret begynte å ta form, fikk gruppen tilbud om frie lokaler fra eiendomsselskapet KADECO, 1.500 m² nettopp på det området hvor den forhenværende base lå. Lokalene viste seg å være ideelle, med lokaler for studieverkssted med tilgang til mange ressurser, undervisning, kantine, kontorer o.s.v.

Få øye på mulighetene

Det er en prøvelse å miste sitt arbeide og ifølge Anna Lóa skal Virkjun være møteplass for folk som vil endre den prøvelse til nye muligheter på arbeidsmarkedet. I Virkjun legger de hovedvekten på en varm mottakelse, organisert virksomhet med fokus på å finne nye muligheter i en vanskelig situasjon. Det kan gjøres med utdanning, deltakelse i kurser eller gratis fritids- eller kulturaktiviteter. – I teorier om arbeidsledighet legges det vekt på hvor viktig det er at de arbeidsløse holder seg aktive. At de deltar i et program med forskjellige aktiviteter, utdanning, fysiske aktiviteter og sist, men ikke minst er det viktig, at de får støtte til å sette nye ideer i gang, sier Anna Lóa Ólafsdóttir. At personer som har mistet arbeidet er virksomme i organiserte aktiviteter, er forebyggende arbeid som minsker risikoen for at de havner i depresjon, familievanskeligheter eller rusmisbruk.
Voksenopplæringssentret MSS tilbyr bl.a. gratis studie- og yrkesveiledning og korte kurser med fokus på tre områder: styrking av selvaktelse, kompetansekartlegging og arbeidssøkning. Enn videre et lengre studietilbud på 600 timer for dem som mangler studiekompetanse; for å styrke sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, hverdagsmatematikk og digital kompetanse i tillegg til å finne en læringsstil som passer voksne deltakerne. Andre tilbud som bør nevnes er at Islands innovasjonssenter tilbyr kurser for iverksettere og de er finansiert av det lokale arbeidsmarkedsråd.

Aktiv medborger

Prosjektet har hatt stor innflytelse i området. En søndagsettermiddag fortalte to av dem som deltar aktivt i prosjektet om sine erfaringer for en fullsatt kirke. Det talte om håpet og forventningene og hvor viktig det er ikke å miste troen på en lysere framtid. I første omgang regnes det med at prosjektet varer til sommeren. Det bygger stort sett på frivillig arbeid i tillegg til noen få ildsjeler som mottar stønad, men har fått lov til å arbeide med dette prosjektet. Alle i kommunen ble bedt om å stille ressurser til rådighet, og det virket. Det er alltid en spesialist, rådgiver, prest eller psykiater til stede for personer som trenger hjelp. Flere enkeltpersoner har også stillet seg til rådighet, for å holde kurser eller dele av sine erfaringer. En av dem som gjerne vil bidra, er en arkitekt som tror på kreativitet og innovasjon. Hun etterlyser folk i en gruppe for å iverksette nye ideer i forbindelse med Virkjun og Keilir. Hun mener at det vrimler av ideer som venter å bli iverksatt. I annonsen foreslås overskriften: Ideer mangler folk!

I løpet av de siste par måneder er flere varianter av ressurssentre vokst fram i Island, se linker nedenfor:
Idédepartementet, (Hugmyndaráðuneytið) www.hugmyndaraduneytid.is
Rollesentret, (Hlutverkasetur); www.hlutverkasetur.is


Om VIRKJUN

Folk kan besøke VIRKJUN om dagen fra 09:00 – 16:00. Det tilbys et bredt utvalg av ressurser; psykiaterstøtte, studie- og yrkesveiledning, finansiell rådgivning, varierte læringstilbud eller støtte til å opprette ny virksomhet. Det er også plass til fritidsaktiviteter, idrett, yoga, og gratis lunsj! Det er program hele dagen, noe av interesse for hver og en. Samtidig med at folk kan delta i forskjellige aktiviteter fungerer Virkjun også som studieverksted for elver ved MSS, Keilir og den videregående skolen. Prosjektet er en innovativ vei til å motarbeide arbeidsløshet, og kan ses på som en ny mulighet til styrking av selvaktelse, til utdanning for å gjøre enkeltpersoner betre rustet til å delta når nye muligheter viser seg på arbeidsmarkedet.
Mere:
www.virkjun.net