Ikke alle får være med!

 
NVL har nå opprettet et nordisk nettverk som vil vurdere muligheter og behov hos grupper som møter hindringer og etablere møteplasser for informasjon og diskusjon.. Nettverket hadde sitt første møte 23. november i Oslo. Det vil spesielt sette innvandrere og de med funksjonshemninger i fokus. Nettverket ønsker å jobbe videre med noen prioriterte utfordringer:
• Hvordan hindre stereotype og holdningsnegative uttalelser i mediene, hos arbeidsgivere, medarbeidere og myndighetene?
• Hvordan få spredt forskning, utviklingsarbeid, prosjekterfaring og kunnskap på området, slik at det kommer alle til gode?
• Hvordan kan den Nordiske velferdsmodellen også inkludere utsatte grupper?
• Hvordan øke hvert individs selvfølelse og dermed motivasjon for lønnet arbeid?
• Må alle i lønnet arbeid for å bli betraktet som en verdig samfunnsborger?