Ingegerd Green

 

Småföretagarbakgrund

Ingegerd är uppvuxen i en småföretagarfamilj där hon såg hur utveckling kunde beror på om man tog till vara på de anställdas kompetens eller inte. Mänskliga rättigheter och rättvisa åt alla kom tidigt att engagera henne. Alla måste hjälpas åt för att bygga ett rättvis och hållbart samhälle. Hon var aktiv i FN-förbundet både lokalt och på riksplanet. Hon blev lärare och arbetade kort tid på grundskolan innan hon gick över till komvux. Där fick hon i mitten och slutet av 80-talet uppleva en intressant period av pedagogisk utveckling. Insikten om lärande som en del i en ”förändringskompetens” grundades där liksom hennes reflektioner om den utmaning allt lärande utgör för det etablerade utbildningsväsendet. Det handlar ju att göra något med det man kan - att använda kunskap i en praktisk kontext!
Idag arbetar är hon delägare och VD för ett konsultföretag och som konsult arbetar hon med uppdrag kring företagskulturer och lärande i en rad sammanhang. Hon är anlitad som expert och sitter i flera olika bolagsstyrelser, många med omfattande internationell verksamhet. Ett gemenomgående tema är fortfarande tankarna kring rättvisa och hur man använder sig av sin kunskap för att förändra. Alla kan det! Det gäller bara att skapa förutsättningar för det. Det beror på företaget, organisationen eller hemmet, men alltid främst på individen. I den ena vågskålen individens förståelse och vilja, i den andra yttre ramverk och förutsättningar för det livslånga lärandet.

Det gäller att omsätta kunskap i praktiken

Under en period var Ingegerd involverad i uppbyggnaden av en decentraliserad högskoleverksamhet i Småland. Där kom medvetenheten om skillnaden mellan att producera, eller reproducera, kunskap och förmågan att använda den. Kunskap är inte liktydigt med kompetens. Personal från olika företag gavs möjlighet att gå högskolekurser, men kom tillbaks utan att ha utvecklat sin kompetens – de hade ökat sin kunskap men förmågan att agera följde inte med. Det gäller ju att omsätta kunskaperna i nya utvecklingssteg på jobbet.
I sina många roller sedan dess har Ingegerd alltid sett till att hålla sig à jour med vad som händer på forskningsområdet. NVL har erbjudit sådana möjligheter till nätverkande liksom hennes arbete som svensk representant i Nordiska Ministerrådets tänketank om framtidens kompetenser. Andra källor är den forskning som t ex bedrivs på Chalmers kring innovation och organisationers förmåga att tillgodogöra sig nya rön. Intressanta aktörer finns också inom den fackliga sfären. Ingenjörsförbundet och IF Metall har gjort mycket inom detta område.
I många sammanhang talas det om att kunna hantera ”a raplex world” - rapid change and complexity! Här kommer de som är förändringskompetenta väl till sin rätt.

Nya bakåtsträvande vindar?

Just synen på kunskap är något som präglar förändringen av skolväsendet i Sverige. Ingegerd efterfrågar mer debatt om ”kompetens i skolan”. Hur ska en utbildning och en skola se ut för att utveckla individernas kompetens – om kompetens betyder vilja och förmåga att använda den kunskap man har? Denna fråga tycker Ingegerd borde vara i fokus för all skolutveckling och särskilt i förändringen av vuxenutbildningen. Hennes företag är huvudman för en KY-utbildning, och hon tror att det finns en risk att den nya Yrkeshögskolan blir mer kunskaps- än kompetensinriktad.

Norden som vinnarregion – håller den bilden idag också?

I Tänketankens arbete spelade rapporten Norden – global vinnarregion? en central roll. Den skrevs när hjulen rullade för fullt. Nu är det finanskris och hotande recession. I dagarna blev det klart exakt hur många av de varslade som blir av med jobben på Volvo. På frågan om tankarna kring Nordens konkurrensfördelar fortfarande håller går Ingegerd in på en rad olika faktorer som är gemensamma för de nordiska länderna. Det sociala kapitalet, ingen korruption, få hierarkier, närhet till makthavare och grundvärderingar som bygger på självbestämmande, samarbete och demokrati. Det borgar för kontinuitet trots dramatiska svängningar. För att utveckla en hög ”förändringskompetens” är det en fördel om tilliten till samhället och dess stabilitet är hög. Då vågar vi satsa och utvecklas även i svajiga konjunkturer. I få länder i EU finns den tilliten och tryggheten bland människorna. Här har Norden en uppenbar konkurrensfördel! Det gäller att behålla den i framtiden.

Nu har människans tidevarv kommit!

Från sina styrelseuppdrag i olika bolag ser Ingegerd hur det nu mindre handlar om att köpa upp produktionsenheter och teknik för att vara konkurrenskraftig. ”Människan har blivit den enskilt viktigaste produktionsfaktorn. Och då blir den avgörande frågan för företagsledare att skapa de bästa möjliga förutsättningar för individen att ständigt utveckla sin kompetens för att klara nya jobb och utveckla dem? Detta är nästa stora steg i den ekonomiska historien”, blir Ingegerds nästan slagordsliknande avslutning på en sällsynt inspirerande intervju.