Innovative tiltak for å øke kvinneandel

 

I langt de fleste fag ved landets høyere utdanningsinstitusjoner, ser vi nå at kvinner dominerer i antall. Unntaket er NTNU i Trondheim, som lenge har vært en mannsbastion. Som eneste universitet i Norge har NTNU færre kvinnelige studenter enn mannlige. Dette skyldes universitetets hovedprofil innen teknologi, naturvitenskap og realfag. Som landets nest største universitet, har NTNU et faglig bredt tilbud. Hovedtyngden ligger likevel på det man kan kalle de klassiske guttefagene. Derfor har også NTNU en overvekt av mannlige studenter. Denne kjønnsforskjellen forsterkes oppover i det akademiske hierarkiet.
Kvinneandelen per i dag på professor nivå er 15 %. Blant førsteamanuensisstillingene er andelen ca 32 % Ledelsen ved NTNU har store ambisjoner om å gjøre noe med dette de nærmeste årene, og satser på å rekruttere flere professorer fra førsteamanuensisstillingene. Det er også ønskelig å rekruttere fra de som er i postdoktorstillinger og stipendiater.
-Målrettede tiltak er nødvendig i arbeidet for et mer likestilt universitet, sier likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir. NTNU har nylig vedtatt Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007-2010. Planen er utarbeidet av NTNUs likestillingskomité, og bygger på NTNUs strategi ” NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende”. Planen presenterer nødvendige virkemidler for å få fremgang i likestillingsarbeidet, samt forlengelse av de virkemidler som erfaringsmessig har gitt gode resultater. Vi har satt mål av oss til å få 50 % kvinner blant nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad frem mot 2010. Bare i år er det satt av seks millioner kroner til dette arbeidet. I beløpet er inkludert Kunnskapsdepartementets likestillingspris på kr. 1,5 mill.

Innovative tiltak:

• Startpakker Kvinner i fast vitenskapelig stilling tilknyttet institutter der kvinneandelen er mindre enn 20 %, kan søke om hele 3-500.000 kroner i drifts- og utstyrsmidler, samt lønnsmidler til forskningsassistanse.
• Mentorprogram for kvinner i rekrutteringsstillinger og i førsteamanuensis - stillinger. Hittil har totalt 160 personer deltatt i mentorprogrammet, som har pågått i flere år.
• Kurs i opprykksøknad for kvinner i førsteamanuensisstillinger.
• Familiesituasjon Det skal være mulig å kombinere karriere og familieliv for kvinnelige forskere. Eksempel på tiltak kan være hjemmekontor og fullverdig økonomisk kompensasjon for fødselspermisjon.

Jentedag

Jentebølgen ser ut til å være en del av en trend med lengre varighet. I perioden 2000-2007 fikk NTNU nesten 80 prosent flere kvinnelige søkere samlet til sine teknologistudier. Tilsvarende fikk realfagene rundt 20 prosent flere jentesøkere i samme periode. Det arrangeres årlig en ”Jentedag” hvor alle jenter som har fått tilbud om studieplass blir invitert til å bli bedre kjent med miljøet og hva universitetet og Trondheim by har å by på. Næringslivet og NTNU sponser alle utgifter til reise og opphold for disse jentene. Det er et uttalt ønske at flere kvinner tar en ledende rolle i teknologiutviklingen. Dette er viktig både for universitetet, næringslivet og for samfunnet i sin helhet.

Likestillingspris

Kunnskapsdepartementet opprettet i 2007 en ny likestillingspris på 2 millioner kroner. Den skal gå til den institusjon som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia. Likestillingsarbeidet ved NTNU vant 1,5 millioner av denne prisen i 2007 NTNU fikk prisen for målrettet og originalt likestillingsarbeid. I begrunnelsen het det: De kan vise til målbare resultater og tiltak som har effekt.