Inrättande av Yrkeshögskola föreslås

 

Yrkeshögskolan föreslås bildas med utgångspunkt i de eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan som nu finns. De är den kvalificerade yrkesutbildningen (KY), påbyggnadsutbildning (PU) inom kommunal vuxenutbildning, de kompletterande utbildningarna, samt lärlingsutbildningen för vuxna till vissa hantverksyrken, vilka alla föreslås upphöra som separata utbildningsformer. Därutöver diskuteras möjligheten att korta högskoleutbildningar med svag forskningsanknytning skulle kunna föras över till yrkeshögskolan. Också eftergymnasiala yrkesutbildningar inom folkhögskolan skulle kunna erbjudas kvalitetssäkring inom ramverket Yrkeshögskolan.
Två olika examina föreslås. Den allmänna examen ska benämnas yrkeshögskoleexamen och kräva att deltagaren har fullgjort vad som krävs för att bli godkänd på alla moment i en utbildning omfattande minst 60 veckors utbildning. För kvalificerad yrkeshögskoleexamen ska krävas bl.a. dels att utbildningen omfattar 80 veckor, dels att minst en fjärdedel av utbildningstiden utgjorts av lärande i arbete. Vidare ska krävas ett examensarbete och att anordnaren uppfyller vissa organisatoriska krav. www.regeringen.se/content/1/c6/10/13/62/6fb921b9.pdf