Inspirasjon fra Malaysia

 

Pusat KOMAS er en organisasjon som ble etablert i 1993, og som bruker media og moderne undervisningsmetoder til å spre bevissthet og kunnskap om menneskerettigheter. I tre år har de drevet prosjektet Education for Non-discrimination focusing on Issues of Race and Ethnicity (heretter kalt ENIRE), noe som har gitt både gode resultater og internasjonal anerkjennelse. Under EAEA-generalforsamlingen i begynnelsen av oktober mottok Mr. Jerald Joseph Grundtvigprisen 2008 på vegne av dette prosjektet.
Det sosioøkonomiske landskapet i Malaysia har vært preget av rasebasert politikk helt siden det ble et fritt land for 51 år siden. Mangelen på åpne forum og arenaer for diskusjon om etniske motsetninger og rasisme er åpenbar, og årsaken er at temaene er stemplet som svært sensitive. KOMAS arbeider for et interkulturelt samfunn og initierte dette prosjektet som et verktøy for økt dialog og forståelse.

Interkulturalisme

Ideen om interkulturalisme fokuserer på ujevn maktfordeling, og erkjenner at rasisme finnes og må utfordres aktivt. Interkulturalisme innebærer å se på kulturelt mangfold som en styrke som kan berike samfunnet og oppfordrer derfor til samarbeid, forståelse og respekt mellom ulike kulturer og etniske grupper. Interkulturalisme er grunnlaget for Pusat KOMAS, og utgagspunktet for ENIRE. Dette prosjektet fokuserer på å øke bevisstheten om diskriminering, rase og religion i Malaysia, med mål om å endre oppfatninger, holdninger og atferd hos befolkningen og beslutningstakerne.

Film og hverdagsrasisme

ENIRE har ikke hovedfokus på organisert rasisme eller ekstremisme, prosjektet tar derimot utgangspunkt i dagliglivets situasjoner og hverdagsrasismen. Pusat KOMAS har en videoproduksjonsavdeling som lager filmer som vekker debatt og engasjement. Filmer om hverdagslige situasjoner som sportskonkurranser eller klesvask kan fint brukes til å utfordre holdninger, fordommer og stereotypier vi har utviklet overfor mennesker med annen etnisk bakgrunn enn oss selv. Etter å ha sett en slik film stilles spørsmålene: Hva så du egentlig i denne filmen? Vekker filmen noen følelser i deg? og Hvis du var i samme situasjon, hva ville du gjort for å bedre relasjonene mellom de ulike etniske gruppene?

Spennende metoder

Deltakerne på ENIRE-kurs har ulik etnisk bakgrunn, og metodene som brukes er basert på Popular Communications (PC). PC innebærer at metodene er deltakerbaserte, prosessorienterte og kreative. I tillegg til film brukes også drama og dynamiske gruppeaktiviteter. Målet er å skape kritiske diskusjoner og gjensidig læring rundt ømtålige temaer som for eksempel rasismen blant deltakerne innad i gruppa.
Evalueringene blant deltakerne i prosjektet har vært svært positive. Mange har uttrykt forundring over at det faktisk har vært mulig å skape et slikt konstruktivt diskusjonsforum med deltakere fra ulike etniske grupper i Malaysia. Undervisningen har motivert og styrket deltakerne i troen på at slike diskusjonsrom også kan skapes på grasrotnivå, i for eksempel organisasjoner, studentbevegelser, menigheter eller ungdomsgrupper.

Hva med Norden?

En sammenlikning mellom Malaysia og Norden er nok ikke særlig fruktbart i denne sammenheng, men at det finnes gode metoder for å oppnå interkulturell dialog og et mer velfungerende multikulturelt samfunn både i Malaysia og de nordiske landene er jo mulig. Metoden Popular Communications ble opprinnelig utviklet i Latin-Amerika til bruk i organisering av arbeid blant bøndene, og har nå vellykket blitt overført og tilpasset Malaysias sosiokulturelle sammenheng og de utfordringene som finnes der. I neste omgang kan det være Oslo, København eller Åbo sine innbyggere sin tur til å ufordre hverdagsrasismen på nye måter og gjennom dette skape interkulturell dialog?

Kilder:
www.komas.org
www.eaea.org
www.wikipedia.no