Inspirasjonsbok for noen – lærebok for andre

Nordens første kvalitetsveileder for nettundervisning.

 
Kvalitetsutvalget i Fleksibel utdanning Norge på senteret VilVite i Bergen under lanseringen av kvalitetsveilederen. Fra venstre Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge, Toril Eikaas Eide, Universitetet i Bergen, Gjermund Eikli, Norsk Nettskole, Mette Villand Reichelt, Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet, og Anne B. Swanberg, Handelshøyskolen BI. Kvalitetsutvalget i Fleksibel utdanning Norge på senteret VilVite i Bergen under lanseringen av kvalitetsveilederen. Fra venstre Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge, Toril Eikaas Eide, Universitetet i Bergen, Gjermund Eikli, Norsk Nettskole, Mette Villand Reichelt, Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet, og Anne B. Swanberg, Handelshøyskolen BI.

Å undervise på nettet er ikke for amatører, vil noen si. Det bør det heller ikke være. En skal vite hva en driver med. Utdanning på nett vokser, og lærerne kan ikke bare ta klasseromserfaringene med seg over i nettstudier. Fleksibel utdanning Norge har nå utgitt en kvalitetsveileder som er myntet på kursutviklere og undervisere på nett. Det er Kvalitetsutvalget i FuN som har vært forfatterkollektiv. Resultatet er Kvalitet i nettundervisning – en veileder. Den ble lansert på Universitetet i Bergen nylig.

— Hvis en er fersk som nettunderviser, kan boka leses som en fagbok fra perm til perm. For erfarne nettundervisere kan den fungere som en inspirasjonsbok, sa Toril Eikaas Eide under lanseringen. Hun jobber ved Seksjon for studiekvalitet ved Universitetet i Bergen og har ledet arbeidet med kvalitetsveilederen. Når vi spør henne hva som er aller viktigst for den som underviser på nett, svarer hun følgende:
— Planlegging og gjennomføring av undervisning må styres av svarene på spørsmålet: Hvordan skal vi legge til rette for studentenes læringsarbeid med bruk av og støtte i digital teknologi?

Støtte, speil eller korrektiv

«Det er studenten selv som lærer, andre kan i høyden bare være hjelpere til det, enten som støtte, speil eller korrektiv», heter det i et notat fra Universitetet i Bergen. Det er her kvalitetsveilederen kommer inn. Underviseren må være dyktig til å støtte studenten, slik at læringsprosessen kommer i gang og holdes i gang hele veien. I kapitlet om læringsaktiviteter og læringsressurser gis det mange gode råd om hvordan en kan planlegge for studentaktiv læring på nett.

Samstemt undervisning

Del 1 i kvalitetsveilederen tar utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen. Alle bitene i modellen får sin gjennomgang:

  • målgrupper
  • faginnhold
  • læringsutbyttebeskrivelser
  • pedagogisk tilnærming
  • organisering
  • læringsaktiviteter og læringsressurser
  • vurdering av og for læring

Ved å bruke relasjonsmodellen som analyseverktøy, gjerne i flere runder, kan en kvalitetssikre og dokumentere at en har tenkt på de fleste viktige elementer når en skal legge til rette for en læringsprosess.

Dahl_Eide_Gray_Samdal_web.jpg
Stor stas da kanskje Nordens første kvalitetsveileder for nettundervisning ble lansert i Bergen i midten av februar. Fra venstre styreleder i Fleksibel utdanning Norge, Kristin Dahl, leder av arbeidet med veilederen, Toril Eikaas Eide, amanuensis Robert Gray og viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, de tre sistnevnte fra Universitetet i Bergen.

Læruingsutbytte x 3

Læringsutbytte er blitt styrende for planlegging av all undervisning. Dette er nedfelt i de nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene i det enkelte land og i det europeiske rammeverket, EQF.
Læringsutbytte deles gjerne opp i tre typer:

  1. Kunnskap, som er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper osv.
  2. Ferdigheter, som er evne til å anvende kunnskapen for å løse problemer og oppgaver. Ferdigheter kan være kognitive (som har med ar med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre), praktiske eller kommunikative.
  3. Generell kompetanse, som er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenking.

I del 2 i veilederen er det nærmere omtale av læringsutbyttebeskrivelser. Ellers er det eksempler på bruk av digitale verktøy i nettundervisningen og et kapittel om utforming av innhold på nett.

Nyttig å tenke over

Egne bokser med råd og tips og «Nyttig å tenke over» er spredt gjennom hele veilederen. Her gis det konkrete råd, men også spørsmål som sporer til refleksjon. Bakerst i boka finnes forklaring på en rekke ord og begreper for den som er ukjent med terminologien på feltet.

 

PrisonEd2016_web.jpg

Kvalitet i nettundervisning – en veileder, 80 sider
Hovedforfattere: Toril Eikaas Eide, Universitetet i Bergen, Anne B. Swanberg, Handelshøyskolen BI, Mette Villand Reichelt, Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet, og Gjermund Eikli, Norsk Nettskole. Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge, sekretær, og Ebba Køber, designer.

Kvalitetsveilederen kan bestilles hos Fleksibel utdanning Norge, olstad@fleksibelutdanning.no

​​​​​