Integrering av flyktninger gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter

 

Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene.
Programmet har til hensikt å gi grunnleggende ferdigheter i det norske språk, samt gi innsikt i det norske samfunnslivet. Det er også viktig å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv og motivere til utdanning. Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Ordningen forutsetter et nært samarbeid mellom kommunene og Arbeidsmarkedsetaten.
I en pressemelding fra de ansvarlige for ordningen: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), kan man lese at hele 53 prosent av deltakerne er i jobb eller utdanning ved avsluttet introduksjonsprogram. I noen av de største innvandrerkommunene er tallene enda høyere. I løpet av disse to årene har rundt 10.000 innvandrere vært innom dette programmet.

Godt resultat

-Når over halvparten av nyankomne innvandrere kommer i jobb eller utdanning er det et meget godt resultat. Introduksjonsloven er ny og tilbudet er fortsatt i en oppbyggingsfase. Deltakerne i introduksjonsprogrammet er flyktninger og deres familier, og ikke arbeidsinnvandrere. Mange av deltakerne er også analfabeter eller har liten skolegang, sier direktør Osmund Kaldheim i IMDi.
Quo Vadis er navnet på et arbeidsrettet senter som har spesialisert seg på arbeidsmotivering og norskopplæring for innvandrerkvinner i Oslo. Torild Løfwander er leder for senteret og sier at det viktigste med introduksjonsprogrammet, slik hun ser det, er dette med arbeidsmotivering.
-Språk er viktig, men sekundært. Dyktige arbeidsfolk får jobb selv om de ikke snakker godt norsk, sier hun. Faisa Reza er en iransk kvinne som jobber på kjøkkenet i Quo Vadis. -Her på kjøkkenet snakker vi norsk, for det er det eneste felles språket vi har, sier Faisa som deltaker av introduksjonsprogrammet.


Fakta om introduksjonsordningen:

• Trådte i kraft 1. september 2004
• Obligatorisk for flyktninger mellom 18 og 55 år med behov for grunnleggende kvalifisering.
• Ordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger. Dette gjøres ved opplæring i grunnleggende ferdigheter
• Hver deltaker utarbeider en individuell plan for hvordan programmet skal gjennomføres, og får en personlig oppfølging på dette.
• Inneholder individuelt tilpasset norskopplæring, samt undervisning i norsk samfunnskunnskap, språk- og arbeidspraksis for kvalifisering til utdanning og arbeidsliv.
• Varer inntil 2 år. Ved særlige behov kan dette forlenges til 3 år. Den ukentlige innsatsen tilsvarer en vanlig norsk arbeidsuke på 37,5 timer.
• En stønad på ca.125.000,- norske kroner blir gitt til alle deltakere, og er ikke behovsprøvd. Stønadsordningen fremmer kvinners deltakelse i programmet. Man kan også gjerne ha annen inntektsbringende arbeid ved siden av.
• Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby dette programmet.

Kilde: IMDi