Interkulturel pædagogik (2013)

Netværket om interkulturel pædagogik blev etableret i 2013 på baggrund af arbejdet i to tidligere netværk: netværket fra 2010-2011 vedrørende integration og netværket fra 2012, der arbejdede med diversity...

 
Interkulturel pædagogik (2013) Mette Mjöberg Tegnander/norden.org

Begrebet ’interkulturel pædagogik’ er ikke entydigt. Pirjo Lahdenperä præsenterer anvendelsen og udvikling af begrebet i denne tekst (pdf) og Christian Horst i sin rapport om, hvorledes der bliver arbejdet med interkulturel pædagogik i Danmark (pdf).

Der ser ud til at være forskel på omfanget af forskning inden for feltet i de nordiske lande. Mens der i blandt andet Finland ikke er meget forskning, er der i både Sverige og Danmark en række forskningsmiljøer. Der er dog en tendens til at denne forskning ikke har stor afsmitning på praksis. Dette berører Christian Horst nærmere i en dansk kontekst i rapporten om Danmark.

Diskursen omkring indvandring har udviklet sig i alle de nordiske lande. Det er kendetegnende at man i diskursen differentierer mellem indvandrere ud fra hvor lang tid, de har været i landet, ud fra sprog, ud fra evnen til selvforsørgelse og ud fra oprindelsesland (særligt differentieres der her mellem vestlig eller ikke-vestlig). Der kan i alle landene spores en reproduktion af fremmedhed, af ’de andre’, som altså etableres og kontekstualiseres på baggrund af tid, geografi, sprog og økonomi.

Her på siden findes for henholdsvis Danmark, Finland, Norge og Sverige oversigter over eksempler på interessante forskningsmiljøer, projekter og uddannelser inden for området i de enkelte lande. Oversigterne indledes med en kort introduktion til centrale tematikker i landene. Oversigterne er ikke udtømmende, men udtryk for nedslag foretaget i efteråret 2013. 

Klicka på landsnamnet för att läsa hela artikeln

Landsöversikter samt artikel av Pirjo Lahdenperä

Danmark
Rapporten viser en hovedtendens i repræsentationen af etnisk kompleksitet i det danske uddannelsessystem gennem nedslag i styringsdokumenter på området. Der foretages en afgrænsning af interkulturel pædagogisk forståelse i relation til dansk uddannelsespolitik, hvorefter der bliver givet et kort historisk og uddannelsespolitisk rids over hvordan det går etniske minoritetsunge og -voksne i det danske uddannelsessystem set i forhold til forskellige politiske og administrative tiltag.
I rapporten undersøges det, hvorvidt og hvordan etnisk kompleksitet inddrages i den pædagogiske refleksion i forhold til udvalgte uddannelser. Endelig byder rapporten på en oversigt over institutioner og læreanstalter med forskning, uddannelse og undervisning inden for interkulturel pædagogik. Oversigten er ufuldstændig, men angiver en eksempler på centrale forsknings-, uddannelses- og undervisningsmiljøer.
Finland
The article presents a brief overview of research done within multicultural or intercultural teacher 
education and adult education. Even though there is not much research done in the field of multicultural/intercultural adult education, there are research groups and individual researchers that work with issues related to multiculturalism, teacher education and working life. This is especially the case with research done outside the universities. Research done specifically on multicultural/intercultural adult education and also multicultural/intercultural education more generally is presented. These are examples and not an exhaustive list.
Norge
Artiklen omfatter en oversigt over centrale pædagogiske forskningsmiljøer og personer ved højskoler og universiteter, herunder med særskilt fokus på institutter og personer, der forsker i problemstillinger i forbindelse med interkulturelt arbejde. Oversigten er ikke udtømmende.
Sverige
Artikel presenterar forskningsmiljöer, högskolor och universitet som erbjuder studier och stödjer forskning inom mångfald, jämställdhet och integration. Även utvecklingsprojekt inom mångfaldsområdet presenteras.
Pirjo Lahdenperä
Formålet med artiklen er at tydeliggøre den forståelse af interkulturel pædagogik, der ligger til grund for det arbejde, der præsenteres her på siden. I artiklen præsenteres begrebet interkulturel pædagogik i et historisk perspektiv. Begrebet brydes op og betydningen af ’kultur’ og ’interkulturel’ diskuteres og anvendelsen af begrebet i Europa sammenlignes med anvendelsen i andre verdensdele, særligt USA. Herefter redegøres der for det særlige ved interkulturelle læreprocesser og undervisning.