Invitasjon - Voksnes læring og inkludering

Konferansen er en del av Norges formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd, og finner sted i Bergen 13.-14. november 2017.

 

Hva mener vi med inkludering? – er det et krav eller et tilbud?
Hva innebærer det å være inkludert i samfunns- og arbeidsliv?

 

Alle nordiske land står overfor de samme og nye kompetansepolitiske, kulturelle og sosiale utfordringene.
Det krever nye svar, alternative perspektiver, samhandling og løpende erfaringsdeling på tvers av sektorer, fag og politikk.

Nordisk Ministerråds samarbeidsprogram om integrering av flyktninger og innvandrere ble godkjent av de nordiske samarbeidsministrene i juni 2016.  Ambisjonen er å støtte landenes integreringsarbeid ved å styrke det nordiske samarbeidet. Samtidig er landene opptatt av at den enkelte borger skal ha kompetanse som danner grunnlag for stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. Voksnes læring har en viktig rolle i dette arbeidet.

Derfor inviterer Kunnskapsdepartementet i Norge i samarbeide med Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) til nordisk inspirasjonskonferanse om metoder, erfaringer og praktisk politikk som fremmer inkludering.

Konferansen er en del av Norges formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd, og finner sted i Bergen 13.-14. november 2017.

Deltakelse er gratis, den enkelte betaler selv for reise og overnatting.
 

Samarbeid mellom:

 

 

 

 

 

 

 

 

Om konferansen:
Konferansen er tenkt som en nordisk møteplass, hvor temaet inkludering blir diskutert i en samskapende prosess på tvers av sektorer, fag og arbeidsmåter.

Konferansen skal inspirere nordiske myndigheter og fagmiljøer i deres utvikling av praktisk politikk.
Konferansen skal presentere løsninger og modeller som kan bistå beslutningstakere og organisasjoner til å skape bedre forutsetninger for praksis innen kompetanseutvikling og inkludering.

Målsetning

  • Synliggjøre og formidle modeller og innovative løsninger for inkludering av voksne i arbeidsliv og samfunn med
    særlig fokus på innvandrere og målgrupper med svak motivasjon til læring i Norden.

Målgrupper:

  • Nasjonale myndigheter som er ansvarlige for livslang læring; ministerier/departementer og direktorater/styrelser
  • Ansvarlige instanser for voksnes læring på kommunalt og regionalt nivå
  • Nasjonale paraplyorganisasjoner innenfor voksnes læring; formell, ikke-formell voksenopplæring, folkeopplysning og deres medlemmer
  • Nordiske organisasjoner, nettverk og prosjekter innenfor voksnes læring
  • Arbeidsmarkedets parter; nordiske organisasjoner og nasjonale organisasjoner i arbeidslivet, f.eks. Nordens Fackliga Samorganisation (NFS), Nordisk forbund for næringslivets organisasjoner, Nordisk forbund for yrkesutbildning
  • Nordisk Ministerråd og sektorene voksnes læring og arbeidsliv
  • Politikere innenfor utdannelsesområdet i de nordiske landene og i Nordisk Råd

Rammeprogram

Tidsramme: Dag 1 starter kl. 12.00, dag 2 avsluttes kl. 14.00

Konferansen gjennomføres med plenumssesjoner og tverrsektorielle workshops

Registreringen åpnes i mars 2017.

Vi ønsker velkommen til en viktig og inspirerende konferanse! 

Eivind Heder
Ekspedisjonssjef
Kunnskapsdepartementet
Norge

Antra Carlsen
Hovedkoordinator
NVL                                     

 

Invitasjon på norsk (676,78 KB)

Kutsu in Suomi/Invitasjon på finsk (755,48 KB)