Island 2019

 

I Island finns inga specifika lagar om allmän vuxenutbildning men utbildning för vuxna som saknas formell utbildning i Island regleras i lagen om vuxnas lärande från 2010 samt förordning från 2011 som bygger på lagen från 2010. Lagen om arbetslivsrelaterad rehabilitering från 2012 har också betydelse för vuxnas lärande i Island. Också kan här nämnas lagar om gymnasieskolor från 2008.  

Regeringen ansvarar för lagen, förordningen samt läroplaner. Syftet med lagen är att tillgodose behoven hos vuxna människor med kort formell utbildning samt att möta behov på arbetsmarknaden för ökade kunskaper och färdigheter på arbetsplatsen.  Island tillhör vuxenutbildning både det informella och formella skolsystemet där livslärande center, placerade i landets regioner, driver utbildningen. Vuxenutbildning i Island har utvecklats de senaste åren efter att lagen om vuxenutbildning infördes. Enligt en arbetsmarknadsundersökning som utfördes av Statistiska centralbyrån på Island har 22% i åldern 25–64 endast avslutat utbildning på nivå 1–3 på den isländska referensramen för kvalifikationer.  Utbildningsnivåen är betydligt lägre i områden utanför huvudstadsområdetvilket ökar betydelse för livslärande center på landsbygden.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA, (Arbetslivets utbildningscenter) är ägd av Arbetsförbundet, Arbetsgivarorganisationen, Organisation för statliga och kommunala anställda och Finansdepartementet. Det utvecklades i samband med löneförhandlingar i december 2001. Syftet var att öka samarbete mellan regeringen och arbetstagarrepresentanter och arbetsgivarrepresentanter för att förbättra och öka utbildning på arbetsmarknaden.  FA:s huvuduppgift är att utveckla och ha tillsyn med utveckling i vuxnas lärande enligt ovannämnd lag om vuxnas lärande, samt samarbeta med livslärande center på Island och andra specialister både på Island och utomlands. FA har också som uppgift att utveckla läroplaner, metoder för validering, vägledning och kompetensanalyser.  FA administrerar dessutom ”Utbildningsfonden”. Fondens roll är att öka tillgång till utbildningsmöjligheter för individer med kort formell utbildning och att skapa förutsättningar for vuxna att utnyttja möjligheterna till utbildning. Fonden finansierar vägledning, validering, utbildningsmöjligheter och olika utvecklingsprojekt för målgruppen. 

Våren 2019 genomfördes för första gången lagar om Folkhögskolor i Island. Med den nya lagstiftningen blir det möjligt att värdera utbildning och nyckelkompetenser från folkhögskolor i det formella skolsystemet. 

Samtidigt pågår arbete med reform av lagar om vuxnas lärande från 2010 men nya förslag till lagar har inte kommit fram än. Dessutom pågår arbete kring ny utbildningspolitik till 2030. På grund av ökade antal invandrare Island de senaste åren har staten fokuserat på utbildnings-och arbetsmöjligheter för nyanlända. 

Ansvariga myndigheter och organisationer inom vuxenutbildning på Island:

Menntamálaráuneytið: Utbildningsministeriet har ansvar för lagar og förordningar om vuxnas lärande. Menntamálastofnun (Direktorat för utbildning) har ansvar för flesta läroplaner samt kursplaner. Menntamálastofnun har också ansvar för isländska som andra språk samt att referera kvalifikationer på nivå 1-4 i den isländska referensramen för kvalifikationer Myndigheten ansvarar även för godkännande av privatskolor på grunnskole- och gymnasienivå och för certifiering av vuxenutbildning enligt lag om vuxnas lårande från 2010. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbetslivets utbildningscenter) har ansvar för utveckling och tillsyn enligt lagen om vuxnas lärande.

Kvasir är en sammanslutning av 11 livslärande center runt omkring Island. Kvasis mål är bland annat att främja livslångt lärande och stärka individens kunskaper och färdigheter i arbetslivet. 

Leikn är en gemensam plattform för parter inom vuxenutbildning och deras förespråkare mot ansvariga myndigheter. Syftet är att främja livslångt lärande. 

Lýðskólinn á Flateyri är folkhögskola på Västfjordana. Två utbildningslinjer erbjuds i skolan: ”Idéer. Världen och du” samt ”Havet, bergen och du”.

LungA, Seyðisfirði är folkhögskola på Östra delen av landet med speciell fokus på konst.

Alla universitet i Island erbjuder fortbildning. Verksamheten  är självfinansierad, vilket betyder att deltagare står själva för kostnaden för kurser men utbildningsfonder ersätter ofta kostnaden för utbildningen. Här er några exempel:
•    Fortbildningscentralen – Islands Universitet. 
•    Öppna universitetet – Reykjaviks Universitet
•    Fortbildningscentralen – Landbruksuniversitet
•    Fortbildningscentralen – Akureyri Universitet
•    Fortbildningscentralen – Bifröst Universitet
•    Öppna konstakademin – Listháskólinn

Statistiska centralbyrån Statistik Island – Hagstofa Íslands. Statistiska centralbyrån är ett centrum för den officiella statistiken på Island och samlar in, bearbetar och sprider information om ekonomin och samhället.

2018 kom fram en rapport om behov för en kompetensprognos för den isländska arbetsmarknaden. Rapporten föreslår att en process för kompentensprognos ska utföras utifrån liknande modeller som skapas har i de nordiska länderna samt Irland. 

Webbsidan Nästa steg - Næsta skref. Syftet med platsen är att ge information om jobb som finns på den isländska arbetsmarknaden samt vilka studieutbud är kopplade till dem och informera om vilka möjligheter finns inom validering och vuxnas lärande. Webbplatsen hänvisar också till studie- och yrkesvägledning som finns tillgänglig.

Utbildningsfonder ersätter kostnaden för utbildning för individer. ”Utbildningsfonden” ersätter kostanden för individer med kort formell utbildning men övriga fonder är knutna till medlemskap i fackföreningar.