Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

 

I 2010 startet NVL arbeidet med å undersøke komparativ nordisk statistikk på området voksnes læring. En arbeidsgruppe leverte rapporten «Indikatorer for voksnes læring» i 2011. I rapporten peker arbeidsgruppen på områder som man burde fortsette å arbeide med.
 

En fornyet arbeidsgruppe fikk muligheten til å fortsette arbeidet i 2012. Arbeidsgruppens mål var å utvikle statistiske indikatorer for to områder – voksnes deltakelse i grunn- og videregående skole og andelen innvandrere blant deltakerne. Gruppen skulle også lage en enkel og sammenlignbar oversikt over forhold som påvirker statistikken. For å spre resultatene arrangerte gruppen et formidlingsseminar i april 2013 og nå en ny rapport – «Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?». Et viktig mål med gruppens arbeid har vært å legge grunnlaget for etablering av et nordisk nettverk for statistikk og analyse for voksnes læring.


I rapporten konstaterer arbeidsgruppen at «mens det i den ordinære skolepolitikken er en selvfølge å måle, telle og rapportere deltakelse og utvikling, har det innenfor voksenopplæringsfeltet vært varierende omfang av rapportering og måling, og datagrunnlag og tilgjengelig statistikk har varierende kvalitet. Direkte sammenlignbar statistikk mellom de nordiske landene på feltet voksnes læring, består i dag av surveydata og ikke registerdata.»

I rapporten peker gruppen på at det i de nordiske landene er en klar politisk målsetning om å øke andelen voksne som tar formell utdanning. «For å kunne si noe om utviklingen i voksnes deltakelse i utdanning og effekter av tiltak på feltet trenger vi sammenlignbar statistikk for hvert land.»

Begge arbeidsgruppene ble ledet av Lene Guthu fra analyseavdelingen i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Norge.

Her er rapporten i sin helhet (kun 14 sider):  "Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?" (1,10 MB)