Kansallinen laatukehys hyvälaatuisen uraohjauksen takaajaksi

Norjassa jokainen voi itse valita, haluaako ohjausta kasvokkain uraohjauskeskuksessa vai nimettömänä verkossa

 
DialogWeb onnittelee Kompetanse Norgea uraohjauksen laatukehyksestä ja kiittää Ingjerd Espolinia seikkaperäisistä vastauksista. Kuvassa Espolin (vasemmalla) ja hänen kollegansa uraohjauksen osastolta: Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke ja Line Wiktoria Engh. Kuva: Johny Vågenes, Kompetanse Norge DialogWeb onnittelee Kompetanse Norgea uraohjauksen laatukehyksestä ja kiittää Ingjerd Espolinia seikkaperäisistä vastauksista. Kuvassa Espolin (vasemmalla) ja hänen kollegansa uraohjauksen osastolta: Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke ja Line Wiktoria Engh. Kuva: Johny Vågenes, Kompetanse Norge

Koronarajoitusten takia työttömäksi tai lomautetuksi joutuneet voivat hyötyä huomattavasti uraohjauksesta uuteen työhön tai koulutukseen hakeutuessaan. Norjassa jokainen saa itse päättää, haluaako ohjausta kasvokkain uraohjauskeskuksessa vai nimettömänä netissä. Tästä riippumatta viranomaiset pyrkivät siihen, että ohjaus on hyvälaatuista, eettisesti kestävää ja kaikenikäisten saatavilla.

Norjan elinikäisen oppimisen virastossa Kompetanse Norgessa on laadittu pitkään ja ahkerasti laatukehystä, joka toimisi uraohjaajien ja uraohjauspalveluiden johtajien apuna ja innoituksena kaikilla ohjausta järjestävillä toimialoilla.

Tärkeää yhteiskunnalle

– Helposti ajatellaan, että uraohjauksesta hyötyy ensisijaisesti yksilö, mutta toimiiko se myös vaikutuskeinona, jolla voidaan kehittää koko yhteiskuntaa?

– Kyllä, uraohjaus on tärkeä apukeino koko yhteiskunnan kehittämisessä. Hyvä uraohjaus voi vähentää koulupudokkuutta, parantaa osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa työmarkkinoilla, edistää integraatiota, vähentää syrjäytymistä ja lisätä elinikäiseen oppimiseen osallistumista, toteaa Kompetanse Norgen uraohjausosaston vt. osastonjohtaja Ingjerd Espolin Gaarder. Hän on ollut päävastuussa laatukehyksen kehittämisestä.

Mitä uraohjaus on?

– Sana uraohjaus voi joidenkuiden mielestä kuulostaa suurelliselta. Miten te määrittelette tuon käsitteen?

– Sanalla on useita eri määritelmiä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Laatukehyksen laatiminen on laaja tehtävä, jonka perustaksi oli määriteltävä tietyt reunaehdot. Jo olemassa olevien määritelmien ei katsottu sopivan riittävän hyvin tähän tarkoitukseen, joten muotoilimme oman uraohjauksen määritelmän:

Uraohjauksen tavoitteena on parantaa ihmisten kykyä selviytyä siirtymävaiheista ja tehdä elämässään koulutukseen, oppimiseen ja työhön liittyviä mielekkäitä valintoja. Uraohjaus antaa mahdollisuuden pohtia yksilön tilannetta, toiveita ja mahdollisuuksia sekä tukea häntä toimimaan, tekemään valintoja ja osallistumaan yhteiskunnallisesti. Uraohjausta voidaan antaa yksilöllisesti tai ryhmässä, fyysisesti tai sähköisesti sekä eri toimialojen ja organisaatioiden puitteissa. Uraohjausta tarjoavat pätevät toimijat, ja sen toteuttamisessa noudatetaan korkeita eettisiä standardeja.

On tärkeää panna merkille, ettei tämän määritelmän ole tarkoitus korvata muita uraohjauksen määritelmiä. Kaikki määritelmät auttavat osaltaan rajaamaan ja selventämään, mitä uraohjaus ja sen tavoitteet ovat.

– Myös laatu on hieman hankala sana. Voitko kertoa jotain siitä, mitä laatu uraohjauksessa merkitsee – mielellään yksinkertaisesti ilmaistuna?

– Voidaan sanoa, että uraohjauksen laadussa on kyse siitä, millaisia arvokkaita ominaisuuksia uraohjauspalvelulla on oltava, jotta se täyttää siihen kohdistuvat odotukset. Lue tästä lisää (norjaksi) verkkosivuiltamme tästä

Asiantuntijoiden hyväksymä

Kansallinen laatukehys on huolellisesti viimeistelty, ja se perustuu ohjausalan asiantuntijoiden hyväksymään tietoon. Kompetanse Norgen sivuilla todetaan, että koko kehitysprosessin ajan mukana on ollut ohjaajia, kansallisen ja alueellisen tason viranomaisia sekä oppilaitoksia. Kompetanse Norgella on kokonaisvastuu Norjan uraohjauspalveluiden monialaisesta ulottuvuudesta

Uraohjauksen käyttö lisääntyy

– Poliittisena tavoitteena on parantaa julkisen sektorin uraohjauspalvelujen saatavuutta nuorille ja aikuisille kaikissa elämänvaiheissa. Onko teillä määriteltynä jokin lukumääräinen tavoite sille, kuinka moni vastaisuudessa käyttää uraohjausta?

– Meillä ei ole valtuuksia asettaa tavoitemääriä kaikille tahoille, jotka uraohjausta järjestävät – sosiaaliturvaviranomaisille, kouluille, yliopistoille jne. Kompetanse Norgen digitaalinen uraohjauspalvelu karriereveiledning.no puolestaan avattiin elo-syyskuun vaihteessa, ja meidän on aluksi kerättävä kokemusta palvelusta ja käyttäjien tarpeista sekä palautteesta. Voimme kuitenkin kertoa, että toistaiseksi käyttäjien palaute on ollut erittäin positiivista ja käyttäjämäärä on noussut tasaisesti tämänhetkiseen noin 150 päivittäiseen käyttäjään. Odotamme, että määrä nousee jatkossa.

Laatuvarmistettua ja ammattimaista ohjausta

– Miten laatukehys hyödyttää tavallista ohjauksen käyttäjää?

– Laatukehyksen tehtävänä on edistää sitä, että kaikki julkisen puolen uraohjauspalveluja tarjoavat tahot toimialasta riippumatta pitävät palveluiden laadun korkeana. Siksi kehyksen kohderyhmänä ovat sekä uraohjaajat, opettajat, johtajat että uraohjauspalvelujen omistajat. Kehys hyödyttää näin ollen käyttäjää epäsuorasti, koska hän saa palvelua, joka on ammattimaista, laatuvarmistettua ja hänen tarpeidensa mukaista.

Korkea laatu

– Sanotte, että ”riippumatta siitä, missä ja miten uraohjausta tarjotaan, tavoitteena on tarjota korkealaatuista ohjausta”. Miksi laatu on niin tärkeä asia?

– Korkealaatuisuus on tärkeää, jotta varmistetaan, että yksilö ja yhteiskunta saavat uraohjauksesta asianmukaisen hyödyn. Jos laatutaso on matala, riskinä on, etteivät ihmiset saa sellaista ohjausta ja tietoa, jota he tarvitsevat edetäkseen koulutusta ja työtä koskevissa valinnoissaan ja löytääkseen ratkaisuja, jotka sopivat sekä heidän tarpeisiinsa että työelämän tarpeisiin.

Ei reseptiä

– Antaako laatukehys eräänlaisen hyvän uraohjauksen reseptin, josta ohjaajat voivat hakea ratkaisuja kohtaamiinsa haasteisiin?

– Ei, laatukehys perustuu uraohjaajien menetelmävapaudelle. Laatukehys asettaa palveluille ammatillisen ja eettisen standardin muun muassa tarjoamalla uraohjaajille osaamisstandardeja, eettisiä ohjeita sekä tukea uraoppimisen järjestämiseen uraohjauspalveluiden piirissä.

Ainoa laatuaan

– Onko laatukehys ainoa laatuaan Pohjoismaissa, vai oletteko hyötyneet muiden maiden vastaaviin kehyksiin tutustumisesta?

–Tämä kansallinen, monialainen uraohjauksen laatukehys on tietääksemme ainoa laatuaan Pohjoismaissa ja muuallakin Euroopassa. Olemme kuitenkin tutustuneet Pohjoismaissa ja muualla maailmassa käytettäviin erilaisiin kehyksiin, ohjeistuksiin ja laadunvarmistusmekanismeihin, joista on ollut meille paljon hyötyä.

Seitsemän osaamisaluetta

kompetanseomrader-modell-kompetanse-norge-2.jpg
Mallissa esitellään laatukehyksessä kuvaillut seitsemän uraohjauksen osaamisaluetta.
Kuvitus: Kompetanse Norge

– Osaamisstandardit ovat tärkeä osa laatukehystä. Voitko kertoa lyhyesti osaamisstandardien sisällöstä?

– Osaamisstandardien tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millaista osaamista uraohjauksen parissa työskentelevät tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä tavalla, joka edistää palvelun laatua. Osaamisstandardit koostuvat seitsemästä osaamisalueesta, joiden lisäksi niissä kuvaillaan uraohjausalan eri osa-alueita ja osaamistasoja. Osaamisalueet ovat nimeltään 1) Ohjausprosessit ja suhteet, 2) Etiikka, 3) Uraoppiminen, 4) Koulutus ja työ, 5) Uraan liittyvät teoriat ja metodit, 6) Kohderyhmät ja konteksti sekä 7) Kehitys, verkostot ja systeemityö.

Uraohjauksen maisteriohjelma

– Onko olemassa jokin koulutus, joka kattaa kaikki osaamisalueet?

– On hieman epävarmaa, missä määrin kaikki osaamisalueet voidaan kattaa yhdellä koulutusohjelmalla. Niitä kaikkia kuitenkin käsitellään tavalla tai toisella uraohjauksen maisteriohjelmassa, joka on tarjolla Kaakkois-Norjan yliopistossa ja Høgskolen i Innlandet -korkeakoulussa. Myös työelämäkokemus on uraohjaajille tärkeä osaamisen lähde.

Uraoppiminen

– Osaamiskehyksessä puhutaan paljon uraosaamisesta. Onko se jotain sellaista, mitä ihmisellä on oltava, jotta hän saisi ohjauksesta täyden hyödyn?

– Ei, uraosaaminen on sitä osaamista, jota väestö tarvitsee selviytyäkseen elämässä, oppimisessa ja uran varrella tapahtuvissa siirtymissä. Näin ollen uraosaaminen on uraohjauspalveluiden tuloksellisuuden mittapuu. Niiden on tarkoitus lisätä uraosaamista uraoppimisen kautta.

– Mitä merkitystä eettisillä ohjeistuksilla on ihmiselle, joka saa uraohjausta?

– Niiden merkitys on se, että ohjattava voi luottaa siihen, että ohjaaja antaa ohjausta eettisesti kestävällä tavalla. Tarkemmin tämä on ilmaistu hyvin laatukehyksen Etiikka-osan eettisessä lupauksessa. Täältä löydät eettisen lupauksen (norjaksi)..

Myös laadunvarmistusta

– Uraohjauksen laatukehystä käsittelevä verkkosivusto on tärkeä virstanpylväs, mutta Kompetanse Norgen työ laatukehyksen parissa jatkuu. Mitä tehtävälistalla on seuraavaksi?

– Työstämme edelleen laatukehyksen neljättä osaa, joka koskee laadunvarmistusta. Aiomme myös jatkokehittää kehystä esittelevää verkkosivustoa. Samaan aikaan aiomme työskennellä eri tavoin kehyksen käyttöönoton parissa julkisten uraohjauspalveluiden alalla. Siinä riittää arviomme mukaan tehtävää vielä pitkäksi aikaa.

Ajankohtaisia verkkosivuja (norjaksi)

Laatukehyksen löydät täältä

Uraohjaus verkossa

Uraohjauksen laadusta

Eettinen lupaus