Kära läsare

 

Kära läsare

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) arbetar för att göra livslångt lärande möjligt för alla, genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom kommunal vuxenutbildning, folkbildning och arbetsliv.
Den form av utbildning som vi idag kallar för flexibelt lärande eller flexibel utbildning har utvecklats sedan mitten av 90-talet. Från att ha varit distansutbildning med stöd av informationsteknik, har det flexibla lärandet utvecklats till vad det är idag: en eller flera kombinationer av olika metoder, olika lösningar och teknikanvändning.

Vi är nu på väg in i en ny tid för vuxenutbildningen. Förändringar i samhället gör att bildning, utbildning och kompetensutveckling får allt större betydelse. Nya målgrupper och deltagare är på väg in i vuxenutbildningen. Den nya tiden för med sig nya utmaningar som bara kan lösas genom en vuxenutbildning som präglas av flexibla former.

Förändringar innebär som alltid nya utmaningar. För vuxenutbildningen innebär utmaningen att erbjuda en bred tillgång till bildning, utbildning och kompetensutveckling i ett samhälle där dessa företeelser spelar en allt större roll. För CFL innebär utmaningen att stödja kommunal vuxenutbildning och folkbildning i det utvecklingsarbete som är nödvändigt för att klara en efterfrågan på vuxenutbildning som kännetecknas av flexibla former.

Läs mera (på CFL:s sida):
www.cfl.se//default.asp?sid=1791

Hans-Inge Persson, generaldirektör för CFL