Kära läsare

 
Ett exempel på faktorer man betonat inför ordförandeskapet, med koppling till vuxenutbildning, är jämförelser mellan och utbytet av erfarenheter av vuxenutbildningens inverkan på välbefinnandet i arbetslivet. En annan är att granska olika lösningar som använts i Norden för växelverkan mellan vuxenutbildning och arbetsliv. Det huvudseminarium som ordnas hösten 2007 i Finland kommer följaktligen att ha som tema just Utbildning – arbetsliv – välbefinnande.
Vägledning är temat för årets första nummer. Som många andra begrepp, har ordet kommit att få nya innebörder över tid. Internationellt sett startade yrkesvägledningen i Tyskland och USA på initiativ av arbetsmarknadsorganisationer under tidigt 1900-tal. I Norden var Danmark först med den typen av verksamhet. I tabellen har jag (schematiskt) sammanställt några aspekter som bidragit till att förändra vägledningsbegreppet över tid. Det centrala är att nya aktörer och sammanhang kommit till och erbjudit vägledning åt nya grupper av människor.
Till en början yrkesvägledningen avsedd för ungdomar som skulle välja ett framtida yrke. Idag talar man endast om vägledning, och innebörderna är fler. Det handlar inte enbart om att välja ett yrke för livet, omskolning gäller inte enbart dem som drabbas av att yrken försvinner eller p.g.a. sjukdom eller skada inte kan fortsätta inom sitt yrkesområde. Idag handlar det också om arbetstagarens kompetensutveckling – eller karriärplanering. Även arbetsgivarna har börjat se sådana frågor som ett ömsesidigt intresse. Här har framför allt stora och medelstora arbetsgivare mer resurser än vad småföretag har – för att inte tala om mikroföretag. Det är frågor som också är relaterade till skillnader mellan tätt befolkade områden och glesbygd – eller till den infrastruktur som behövs för likvärdig tillgång till Internet.