Kära läsare

 

Kära läsare

I Nordiska Ministerrådets rapport ”Demokrati i Norden” som publicerats i år konstateras att de nordiska samhällena karakteriseras av å ena sidan en växande individualism, å andra sidan en ökande internationalisering. Hur påverkar detta de nordiska medborgarnas politiska och sociala beteende? Kan man se några förändringar eller sociala skillnader i det demokratiska deltagandet? Är det möjligt att spåra skillnaderna i demokratiskt deltagande bland unga och gamla, män och kvinnor, anställda och arbetslösa, bland olika etniska grupper etc?
Rapporten pekar på ett antal diskussionsfrågor och ett behov av kontinuerlig uppföljning för att bevara och utveckla demokratin i Norden, och föreslår inrättandet av en demokratiarbetsgrupp vid NMR för att fullfölja dessa uppgifter. En rekommendation till utbildningssystemet är att stärka kunskapsbasen om demokrati, vilket skulle ge mera information och skapa ett medvetande hos medborgarna om deras rättigheter och skyldigheter.

Detta nummer av DialogWeb tar upp olika initiativ från integration och språkkurser för blivande nordiska medborgare, till EU-kommissionens Plan D med målsättningen att öka öppenheten och minska byråkratin i EU-administrationen.

Vuxenutbildningsorganisationer med lång erfarenhet av att främja aktivt medborgarskap står idag inför en utmaning. ”Demokrati är ett livslångt projekt” säger Björn Wallén i sin artikel; medborgarna måste känna sig delaktiga i beslutsprocessen. Pedagogerna har en central roll i lärandeprocessen kring aktivt medborgarskap. Metodiken bör underlätta tillgängligheten till lärande; den bör vara integrerande och stärka känslan av medborgerlig tillhörighet. Dialogen är av avgörande betydelse!

Antra Carlsen, huvudkoordinator, NVL