Karbonnøytral nettverksbygging?

Å kjøre tog gir meg god miljøsamvittighet. Her om dagen fikk jeg en hyggelig melding fra Sveriges Jarnvegar, SJ. Du har reist 492 kilometer med oss, og du har spart miljøet for 47 kilo CO2, forteller SJ.

 
Sveriges Jarnvegar er dyktige til å minne kundene om deres innsats for miljøet. SJs miljøkalkyle gjør godt i «miljøsamvittigheten». Sveriges Jarnvegar er dyktige til å minne kundene om deres innsats for miljøet. SJs miljøkalkyle gjør godt i «miljøsamvittigheten».

For virkelig å vise hvor bra dette er, har de laget en «miljøkalkyl». Hadde jeg kjørt bil i stedet for å ta toget, ville jeg altså ha belastet miljøet med 47 kilo CO2. Miljøverstingen er fly, som ville ha spydd ut 76 kilo karbondioksid for meg som passasjer på de samme 492 kilometerne. Som oftest flyr en mye lenger enn 50 mil, og utslippene blir enorme. SJ har mer på lager: «En resa runt jorden med tåg motsvarar en bilresa på 1,3 km.»

Norges statsbaner, NSB, vil ikke være dårligere enn søta bror. Hver gang jeg kjøper en NSB-billett fra hjemsted til jobb, popper det opp en melding som sier at nå har du valgt et reisealternativ som er 4,4 ganger mer miljøvennlig enn å kjøre bil.

Regnestykker kan diskuteres, men faktum er at tog og baner som drives av elektrisk kraft ikke ødelegger klimaet med CO2-utslipp, mens bil og fly gjør det. Transport på sjø og på land er en sektor som veier tungt i klimaspørsmål, og det aller meste av transporten bruker fossil energi. Ennå har ingen politikere turt å legge begrensninger på persontrafikken, og det monner vel lite at noen av oss kjører tog? Dessuten kan vi ikke kjøre tog overalt, og slett ikke på de lange avstandene. Det diskuteres riktignok ofte om og når for eksempel Norge som land kan bli karbonnøytral og hvordan en kan nå et slikt mål. 2030 eller 2050 er aktuelle årstall i diskusjonen.

Fra fossil til fornybar energi

Professor Kjell Bendiksen ved Universitetet i Oslo sier at Norge har et stort potensial for utbygging av vannkraft, som vil gi et voksende kraftoverskudd. I kombinasjon med energieffektivisering kan det føre til betydelige kutt i skadelige CO2-utslipp. Det krever også en betydelig omlegging fra fossil til fornybar energi, spesielt i transportsektoren, som står for størstedelen av dagens sluttbruk av fossile brensler. Vi har mer enn nok kraft til å elektrifisere transportsektoren, utfordringen er få frem mer robuste el-biler, ifølge Bendiksen. Kan vi også håpe på el-fly? Eller biobrensel-fly.   

Karbonnøytrale fly

- Norwegian jobber aktivt med å redusere utslippene i norsk luftfart og ønsker å bidra til å gjøre luftfarten karbonnøytral innen 2050. Det viktigste et flyselskap kan gjøre for å redusere utslippene er å investere i nye, mer miljøvennlige fly, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i flyselskapet Norwegian til DialogWeb. Han sier at selskapet reduserte utslippene med 9,3 prosent fra 2014 til 2015.

Men nye fly løser ikke utslippsproblemene dersom de flys på fossilt drivstoff.
- Bærekraftig biodrivstoff er et viktig tiltak, og Norwegian står klar til å fylle biodrivstoff på tankene når dette blir tilgjengelig til en konkurransedyktig pris, opplyser Lasse Sandaker-Nielsen. Her ligger muligheter, om politikerne tør å ta noe håndfaste grep.

En dag i november 2014 gjorde SAS og Norwegian et høyst uvanlig forsøk. De fløy med 50 prosent innblanding av biodrivstoff fra brukt matolje på to innenlandsruter i Norge.[2] Det var Avinor og miljøstiftelsen Zero som stod bak forsøket.  - Vi ønsker å gjøre mer av dette og oppfordrer myndighetene til å gi gode rammebetingelser og incentiver slik at flyselskapene kan investere i og benytte seg av miljøvennlig alternativer, sier Norwegians Sandaker-Nielsen.

Dilemma

Med dagens alvorlige klimatrussel ligger det et dilemma i ønsket om å møtes til samarbeid og nettverksbygging kontra behovet for å redusere transportutslippene. Vi trenger nettverksarbeid og samarbeid i Norden, i Europa og på verdensbasis. Å være sammen, lære å kjenne hverandre, jobbe sammen er trolig nødvendig for å skape forståelse, fred og velferd. Men hva gjør vi med utslippene? Klimakonsekvensene kan skape nye utfordringer med flere flyktningestrømmer og skadelidende matproduksjon. Her kan teknologien komme oss til hjelp, hvis vi er villige til å prøve. Vi kan flytte mange av de fysiske møtene over på nettet. Møteplattformer er lett tilgjengelig. Med riktig utstyr, litt øvelse og disiplin blir nettmøtene like gode som fysiske møter. De sparer miljøet for en mengde utslipp, og vi sparer massevis av reisetid, som vi i stedet kan bruke til mer nettverksarbeid i familie og lokalsamfunn.

Nordisk Ministerråd ønsker blant annet gjennom samarbeid å styrke en nordisk strategi for bærekraftig utvikling, heter det i et av ministerrådets dokumenter. Og hva med vår eget lille nettverk, NVL, og de mange undergruppene? NVL har også et eget nettverk som jobber spesielt med bærekraft eller «hållbar utveckling».

NVL reduserer reiseaktiviteten

DialogWEb spør hovedkoordinator Antra Carlsen om hva NVL gjør for å redusere reisevirksomheten.

- Vi jobber for å redusere reisingen ved å prøve nye møteformer og nye metoder for seminarer og konferanser. Noen nettverk tester ut nye møterutiner, sier Antra Carlsen. Hun viser til redusert resing i flere av nettverkene: Valideringsnettverket har redusert fra fire til tre fysiske møter i året, og har i stedet flere online-møter. Øy-nettverket (Bornholm, Gotland, Åland) har regelmessige online-møter og holder fysiske møter i tilknytning til konferanser der de likevel er til stede og deltar i programmet. Målet er å ikke ha mer enn ett fysisk nettverksmøte per øy per år. Distansnettverket har som mål å redusere fra fire til to fysiske møter i året.

Webinar heller enn seminar

Hovedkoordinatoren peker også på økt bruk av webinarer, som sparer mye reising.
Alfarådet holder webinarer i samarbeid med European Basic Skills Network EBSN om lærerkompetanse, med deltakere fra 15-20 europeiske land. Validering och folkbildning-arbeidsgruppen arrangerer webinar om gruppens nyeste rapport, ”Folkbildning, key competences and validation”. Distansnettverket har i mange år arrangert webinarer om aktuelle tema. Det har også vært webinar om selve webinar-formen som et nyttig verktøy for samarbeid og nettverksbygging.

NVL organiserar också webinarer i forkant av konferanser, som for eksempel fire webinarer om formannskapskonferansens tema, ”Nordiska broar”. Dette gir deltakerne mulighet til å forberede seg, og tiden på selve konferansen kan brukes effektivt och målrettet. NVL strømmer de viktigaste nordiske konferansene, slik at vi når ut til flere enn de som fysisk deltar, avslutter Antra Carlsen.

NVL jobber altså jevnt og trutt for å redusere reisingen uten å tape nettverksgevinstene. De tar klimautfordringen og viser overfor andre organisasjoner at det er mulig å gjøre jobben minst like godt uten å møtes fysisk hver gang.

FAKTA
En reise rundt jorda med tog vil ha samme mengde CO2-utslipp som en bilreise på 1,3 km, ifølge Sveriges Jarnvegar.