Kartläggning av Alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

 
Syftet var att få djupare kunskap om utbildningssituationen för den grupp av invandrare som är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning. Jämförelser av data som rört utbildningen i de olika länderna synliggör organisationen, omfattningen och ansvarstagandet i de olika länderna, men visar även hur politiska beslut påverkar utbildningarnas villkor.
Det övergripande målet med rapporten är att resultatet, dvs kunskaper om analfabeters och lågutbildades utbildningssituation, kan påverka och på sikt bidra till att skapa en gemensam erfarenhets- och kunskapsbas för ett angeläget utbildnings- och demokratiområde i Norden.
Rapport finns att läsa på: www.nordvux.net/page/406/alfabetiseringinorden.htm