Klassmorfar minskar generationsklyftorna

Sveriges välfärdssystem gör att det här är ganska ovanligt med generationsmöten genom ideellt arbete. Projektet Klassmorfar är ett exempel på hur man kan minska åldersdiskriminering på arbetsplatserna.

 

Det europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna är slut, men arbetet fortsätter. Forskaren Ann-Kristin Boström har länge arbetat med frågor kring livslångt och generationsöverskridande lärande. Redan 2003 disputerade hon med en doktorsavhandling som delvis handlade om projektet Klassmorfar. Klassmorfar innebär att äldre arbetssökande får arbeta på skolor som resurspersoner och samtidigt kan behålla sin arbetslöshetsersättning. I början rekryterades främst äldre män. Syftet var att ge pojkarna fler manliga förebilder eftersom kvinnorna brukar vara i majoritet på skolorna. Numera finns även klassmormödrar och yngre personer som gör liknande uppdrag. Klassmorfar eller klassmormor ska inte konkurrera med skolans personal utan vara en extra resurs. Med ytterligare en vuxen närvarande i klassrummet kan lärarna lättare koncentrera sig på det de är utbildade för.

Det sociala kapitalet ökade

Ann-Kristin Boströms avhandling visade tydligt att Klassmorfar var till nytta för både yngre och äldre generationer. Det sociala kapitalet ökade hos samtliga deltagare. Klassmorfäderna förbättrade även elevernas lärande, såväl det formella som det informella.
– Många som varit Klassmorfar fick också jobb senare, berättar Ann-Kristin Boström. I november 2012 presenterade hon Klassmorfarprojektet på konferensen ”One Step Up in later life: learning for active ageing and intergenerational solidarity” i Bryssel. Där sa hon bland annat att de eventuella stereotyper som kan finnas om hur unga respektive äldre är, försvinner när de möts ansikte mot ansikte och lär känna varandra.

Samarbete med kompetenscentrum

I dag samarbetar Ann-Kristin Boström med Encell, ett nationellt kompetenscentrum för vuxna och det livslånga lärandet. Encell har Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping som huvudman. Under 2012 har Encell varit med och anordnat flera konferenser om livslångt lärande. Arbetet slutar inte för att det europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna är slut – tvärtom. Fler konferenser är att vänta under 2013.
Ann-Kristin Boström är också med och utvecklar en webbkurs för hur man kan arbeta för att lösa problem som kan uppstå på arbetsplatser i möten mellan generationerna. Kursen tas fram i samarbete med Spanien, Bulgarien, Rumänien, Storbritannien och Slovenien.
– Det är ganska svårt att driva de här frågorna i Sverige, tycker hon. Storbritannien, Tyskland, USA och flera länder i Asien och Sydamerika har kommit mycket längre i hur man arbetar ihop mellan generationerna.
– Jag var på en konferens i Singapore, där finns mycket mer forskning om hur olika generationer ser på varandra, fortsätter Ann-Kristin Boström.

Svensk välfärd ger mindre frivilligarbete

En anledning till att Sverige ligger så långt efter i dessa frågor kan vara vårt välfärdsamhälle, tror Ann-Kristin Boström. Vi räknar med att samhället tar hand om våra äldre medan många andra länder har större behov av frivilligt arbete.
Frågan är hur mycket de ideella organisationerna kan göra utan att det får välfärden att krympa? Klassmorfarmodellen är kanske ett alternativ. Det finns också mycket som vi kan göra för att öka förståelse mellan generationerna, inte minst på arbetsplatserna, menar Ann-Kristin Boström.


Ann-Kristin Boströms avhandling heter Lifelong Learning, Intergenerational Learning and Social Capital: From Theory to Practice, Stockholms universitet 2003

Länkar:
www.klassmorfar.se
www.encell.se

Den svenska regeringen om det europeiska temaåret Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer: PDF

Publicerad 8.1.2013