Kompetanse sett fra arbeidslivet

Viksomhetsplan 2017

 

Nettverket Kompetanse sett fra arbeidslivet bidrar til implementering av MR-U samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i utdannelse og forskning» gjennom å støtte god overgang mellom utdanning og arbeidsliv.

Nettverket synliggjor de underliggende nøkkelutfordringene for arbeidslivslang læring og bidrar dermed til at de kan overstiges for en mer effektiv kompetanseutvikling på arbeidsmarkedet og innenfor ulike områder for voksnes læring i de nordiske landene.

Nettverket løfter frem mulige modeller for kompetanseutvikling i arbeidslivet.

1. NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

Nettverket har fremmet vitens- og analysesamarbeidet om sentrale utfordringer for arbeids-livslang læring ved å løfte fram kunnskap om nøkkelutfordringene, gjennom att prioritere og analysere årsaker og konsekvenser av disse, samt skapt og spredt rekommandasjoner i Norden.

Förväntade resultat och planerade aktiviteter:

• Nettverket har hatt 1 nettverksmøte som styringsgruppen har planlagt

• Nettverket har valgt ut og prioritert utfordringer, analysert konsekvenser og formulert årsaker koplet til nøkkelutfordringene. Nettverket har skrevet forslag på løsninger og
rekommandasjoner for utvikling og forbedring av koordinering av kompetanseutvikling mellom det formelle skolesystemet og læring på arbeidsplassen og utgitt resultatene i en rapport.

• Nettverket har ved seks nasjonale seminarier og i samarbeid med ulike organisasjoner og lande koordinatorer presentert sin rapport. Blant annet i samarbeid med nordisk nettverk for veiledning på nasjonale seminarier. Ved alle anledninger løftet fram og diskutert systemer og infrastruktur for kunnskaps- og kompetansetilførsel innen for arbeidsliv i Norden og synliggjort de sentrale utfordringene.

• Nettverket har arbeidet videre med en av sluttrapportens rekommandasjoner er gjennom prosjektet ”Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet” om prosjektet bevilges. Prosjektet skaper dypere innsikt kring hvilke kompetanser er grunnleggende og generelle for å komme med på nordisk arbeidsmarked, samt se muligheter for utvikling av kvalifikasjonsrammeverk for basisferdigheter, hvor både etablerte og helt nye kunnskapsområder og ferdigheter inkorporeres.

2. NVL skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

Förväntade resultat och planerade aktiviteter:

• Nettverket fokuserer på utvikling av kompetanser i og for arbeidslivet både de profesjonelle og personlige kompetanser.

• Nettverket har skapt en arena for dialog og diskusjon mellom arbeidsgiver-, lønnsmottakerorganisasjoner og utdanningsaktører om kompetanseutvikling for arbeidslivslang læring for å øke kunnskap om ulike strukturer og systemer for utvikling av personlig kompetanse av medarbeidere og utvikling av disse i de nordiske landene. Nettverket har lagt fram i en rapport resultat og rekommandasjoner som er presentert på ulike arrangement, i tverrsektorielt samarbeid mellom organisasjoner, under 2017 til diskusjon og fordypning av forståelse av rekommandasjoner.

4. NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

Förväntade resultat och planerade aktiviteter:

• Nettverket har samlet inn informasjon om underliggende nøkkelutfordringene for arbeidslivslang læring fra arbeidslivets parter og eksperter i alle nordiske land og skapt på grunnlag av disse informasjonene en rapport med rekommandasjoner.

• Nettverket har lagt fram rekommandasjoner med anbefalinger fra nordisk perspektiv med effektive løsninger innenfor kompetanseutvikling for arbeidsliv i forandring. Målet med rekommandasjonene er å skape politisk respons og inspirere til policy utvikling for å overstige hindringene og styrke samarbeide mellom utdanning og arbeidsliv for
kompetanseutvikling i arbeidslivet.

• Målgruppe for rekommandasjoner er policymakers for arbeidslivslang læring, virksomhetsledere, arbeidsmarkedets partnere, politikere, myndigheter og ledere i
utdanningsbransjen.

• Rapport med rekommandasjoner publiseres på www.nvl.org og presenteres gjennom en DialogWeb artikkel / F-book /webinar samt distribueres på dissemineringsarrangement i alle nordiske land i 2017.