Kompetanseutvikling av voksenlæreren: Sverige 2011

 

Biskops-Arnö, Sverige 5. maj 2011.

Keynotes

Per Andersson, Linköpings universitet, præsenterede BAEA og BABAR projekterne, der omhandler uddannelse af voksenlærere i henholdsvis Europa og den baltiske region. Centrale pointer i oplægget, at:
• Der politisk er fokus på uddannelse af voksne, men der mangler et politisk fokus på voksenlæreren, bl.a. fordi der sjældent stilles formelle krav til voksenlærerens kompetencer.
• Hvis der blev stillet krav til voksenlærerens formelle kompetencer, vil det øge udbud af uddannelser rettet mod voksenlærere og bidrage til et positivt øget fokus på voksenlæreren.
• En selvstændig uddannelse til voksenlærer ikke er sandsynlig i SE, derimod kan udvikles  flere specialiseringsmuligheder rettet mod undervisning af voksne i almen læreruddannelse. 
• Presentation (pdf)

Maria Marquard, Sia Hovmand Sørensen, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Århus Universitet  præsenterede en kortlægning af formelle kompetencekrav til voksenlærere og uddannelsesmuligheder for voksenlærere i de nordiske lande. Centrale pointer var bl.a.
• Der stilles generelt høje formelle fag-faglige kompetencekrav til voksenlærere, men stort set ingen formelle krav til lærerens voksenpædagogiske kompetencer
• Kun i Sverige og Finland findes der uddannelsestilbud i det ordinære uddannelsessystem, der direkte kvalificerer til undervisning af voksne.
• I alle lande findes der - i stærkt varierende omfang, videreuddannelsestilbud til voksenlærere som ofte er betalingsuddannelser.
• Det anbefales at styrke udbuddet af uddannelsestilbud, gerne igennem tvær-sektorielle og nordiske samarbejder.
• Presentation (pdf)

Bjarne Wahlgren fra Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Århus Universitet  gav et historisk og aktuelt perspektiv på behovet for kompetenceudvikling af voksenlærere. Centrale pointer var:
• At det er vigtigt, at kompetenceudvikling af voksenlæreren ikke løsrives fra lærerens praksis
• At voksenlærerens realkompetence anerkendes
• At voksenlærere kan opleve stort udbytte af efteruddannelsesaktiviteter, uden at det nødvendigvis har en målbar effekt på de voksne deltagere
• At deltagere i uddannelse, voksenlærere, uddannelsesledere, politikere og forskere alle har forskellige holdninger til hvilke kompetencer, der er de vigtigste for voksenlæreren
• At uddannelse af voksne må anskues som en transformationsproces frem for som en påfyldning af viden. 
• Presentation (pdf)

Ebbe Andersson, Nordiska Folkbildningrådet
Oplægget omhandlede kompetenceudvikling af voksenlærere i den non-formelle sektor med fokus på forholdene i Sverige. Centrale pointer var:
• Der er ikke formelle krav til højskolelærere i Sverige. Krav til højskolelæreres kompetencer er differentierede qua højskolernes forskellige undervisningsplaner.
• Vigtige egenskaber for højskolelæreren er, engagement i forhold til skoleformen, viden om og engagement i sit fag/emne, og lyst til at være en del af hele højskolens liv.
• De lærere der har taget den svenske højskolelæreruddannelse stiller større krav til at profilere højskolen som et alternativ til formelle uddannelser.
• Kompetenceudvikling af højskolelærere vil give en højere status på arbejdsmarkedet, men vigtigt at fast holde en åben rekruttering uden særligeformelle krav.
• Generelt er højskolerne ikke gode til at sende deres lærere på videreuddannelse;
• Højskoleledere rekrutteres ofte udenfor højskoleverdenen, med baggrund som fx økonomer. Det kan betyde, at de ikke tilstrækkeligt forstår højskolens virke og lærernes praksis.

Stefan Skimutis, Myndigheten for Yrkeshögskolan,  talte om professionalisering af erhvervslærere. Centrale pointer var:
• At det er vigtigt, at erhvervslærere både har en høj faglighed, pædagogisk og fagdidaktisk kompetence og anknytning til praksis.
• At lærerne skal give eleverne fag-faglig kompetence, forberede dem til arbejdsmarkedet, støtte deres personlige udvikling og dannelse til demokratiske medborgere.
• At der kan være mange veje til samme mål, hvorfor erhvervslærerne bør gives metodefrihed
• At for at kunne rekruttere og fastholde en mangfoldig elevgruppe er det væsentligt, at man har en mangfoldig lærergruppe.
• At det er overordentligt vigtigt, at erhvervsuddannelserne er nært knyttet til arbejdsmarkedets behov og kan implementere den læring der foregår på praktikpladser. 
• Presentation (ppt)