Kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere i Danmark

- en forstærket integrationsindsats

 
av Agnethe Nordentoft, DPU av Agnethe Nordentoft, DPU

Videnscentre

Der er bred enighed om at flygtninge og indvandrere bedst integreres i det danske samfund ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Der er også enighed om, at den hidtidige indsats ikke har slået til. Alt for mange er ikke blevet matchet med et relevant job - eller et relevant uddannelsestilbud. Et af redskaberne er at få synliggjort de kompetencer og ressourcer, den enkelte reelt er i besiddelse af. Kompetencetabet skal minimeres. Der skal findes en måde hvor på man kan oversætte den enkeltes kompetencer, der består af en blanding af udenlandsk uddannelse, personlige egenskaber og arbejdserfaring.
Derfor er der rundt om i landet i 2004 blevet etableret fem videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere. Videnscentrene skal sikre en koordineret indsats og vidensdeling, indsamle tidligere erfaringer og udvikle nye afklaringsmodeller. Det skal sikres, at alle aktører og myndigheder har adgang til kvalificeret viden og rådgivning om kompetenceafklaring og om den særlige målgruppe. Selve kompetenceafklaringen skal gennemføres på virksomhederne og i forbindelse med eksisterende uddannelsestilbud.

Konkrete tiltag

Med videnscentrene som regionale lokomotiver er der en række udviklingsprojekter i gang. Fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er der et ønske om en decentral indsats, men der er også udviklet en fælles database, hvor kommunerne og Arbejdsformidlingen/AF kan søge efter tilbud om kompetenceafklaring, hvilke udbydere der er og hvilke analyser der findes af eksisterende praksis. (se: www.kompetnecafklaringstilbud.dk)
I forhold til uddannelsesinstitutionerne leverer videnscentrene et såkaldt kompetencekort, der kan tydeliggøre den enkeltes kompetencer. Afklaringsskabelonen omfatter faglige, almene, personlige og sproglige kompetencer. Afprøvning af denne skabelon gennemføres her i 2005 og erfaringerne indsamles før den endelige model lanceres.
Endvidere udvikles der en skabelon til kompetenceafprøvning på virksomhederne for at sikre en præcis beskrivelse af, hvilke kompetencer man ønsker afklaret af uddannelsesinstitutionerne i et egentligt kompetenceafklaringsforløb. Dette sidste illustrerer, hvordan man med dette projekt ønsker et tættere og mere konkret samarbejde aktørerne imellem.

Flygtninge og indvandrere i det danske uddannelsessystem

Der er også andre initiativer i det danske uddannelsessystem, der sigter på bedre integration. I det nye Arbejdsmarkedsuddannelses/ AMU-koncept fra 2004 er der sammenhængende forløb kun for denne målgruppe. På Voksenuddannelsescentrene/VUC tilbydes særlige forløb som forberedelse til gymnasiet. En række erhvervsuddannelser har særlige ordninger for at rekruttere indvandrere. Og folkehøjskolerne har allerede i en årrække set det som en særlig opgave at byde flygtninge og indvandrere inden for i dette folkeoplysende tilbud.