Konferens om lärande och interkulturella möten -konferens 2011

 

Mälardalens högskola, NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och Nordiska ministerrådets projekt IVEU (Integration genom vuxen- och vidareutbildning) anordnade en gemensam konferens kring temat integration i Eskilstuna, Sverige den 24-25 mars 2011.
 
Konferensen inleddes med välkomsttal av rektor Ingegerd Palmér. Förutom ett antal föreläsningar i plenum vars presentationer återfinns nedan genomfördes också åtta olika seminarier på olika teman: Arbetsmarknad, Bemötande, Bostadssegregation, Hedersrelaterad problematik, Identiteter, Romers situation, Språksociologi och Vuxenutbildning. Varje tema inleddes med inlägg från både forskare och praktiker och sedan gavs möjlighet för deltagarna att diskutera och utbyta erfarenheter.

Pirjo Lahdenperä "Interkulturella lärprocesser - hinder och utmaningar på individ- och organisationsnivå"

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik med inriktning på interkulturellt ledarskap och interkulturell pedagogik, Mälardalens högskola.

Pirjo har varit forskningsledare bland annat på Centrum för interkulturell skolforskning på Mångkulturellt Centrum i och har stor erfarenhet av att arbeta med verksamhetsnära forskning i mångkulturella kommuner som Botkyrka och Södertälje. Hon är vetenskaplig ledare för Jämbredd-projektet. Pirjo beskrev i sin föredragning bland annat Nordens placering i OECD gällande mångkulturell samhällsutveckling och talade om interkulturalitet och interkulturella lärprocesser.
Länk till presentation: PDF

Maurice Crul “The second generation in Europe - Challenges and Chances for World Cities”

Maurice Crul, Ph.D. i sociologi, Amsterdam University

Maurice arbetar som koordinator i TIES (The Integration of the European Second Generation) Han talade om framgångsfaktorer i integrationsprocessen. Europeiska storstäder blir alltmer ålders- och etniskt segregerade. Gruppen unga (0-15 år) är redan i majoritet i vissa städer och inom kort kommer flera städer att ha en majoritet invånare med utländsk bakgrund. Avhopp från skolan och arbetslöshet bland invandrarungdomar är vanligt i vissa städer medan andra städer har lyckats ta tillvara på ungdomarnas och mångfaldens möjligheter. Maurices forskning visar att samhälleliga strukturer kan ha betydelse. Som exempel nämndes att i Frankrike där barnen tidigt finns i ”barnhage/förskola” och har förhållandevis långa skoldagar är drop-outs och problem färre jämfört med Tyskland där färre barn går i ”barnhage/förskola” och har kortare skoldagar.
Länk till presentation: PDF

Unnur Dís Skaptadóttir "Adult learning and integration"

Unnur Dís Skaptadóttir, professor i antropologi vid University of Iceland

I presentationen diskuterade Unnur vilken betydelse olika utbildningsvägar har för vuxna invandrares integration i det moderna samhället, med fokus på de utbildningsvägar som kan öka invandrares möjlighet att delta i vardagslivet. Från ett antropoligiskt perspektiv belyste Unnur tre olika aspekter på vuxenutbildning på Island. 1) statliga policies 2) tillgänglighet till utbildningar 3) olika förväntningar på utbildningar från deltagare, organisationer och lärare. Unnurs diskussion sätts i ett sammanhang av förändrad syn på integration och mångkulturella samhällen i Europa, och en växande oro för invandrares delaktighet och samexistens mellan olika etniska grupper.

Maria Marquard "Nordiskt nätverk för vuxnas lärande”

Maria Marquard, Nationell koordinator för NVL arbetar på NCK/DPU i Danmark.

Hon redogjorde kortfattat för det nordiska arbete som pågår inom NVL och NordPlus.
Länk till presentation: PDF

 

Ny konferensrapport

(publicerat 2.9.2011)
Tidningen Invandrare & minoriteter har på uppdrag av konferensarrangörerna skrivit en artikel om konferensen.
Läs artikeln:
PDF