Kort beskrivelse af vejledningssystemet på Grønland

 

GRØNLAND

Vejledning i Grønland startede i år 2000 og er i de forløbende år revideret løbende. Det er vores mål i Grønland at alle uddannelses- og vejledningstiltag kan nås ét sted i lokalsamfundet. At alle borgere – uanset forudgående forudsætninger – ved at gå ind af én dør kan komme videre i uddannelse eller erhverv og at ingen forlader et uddannelsessystem uden at få vejledning over i det næste – eller i erhverv.

Vejledningstilbud til forskellige målgrupper

I forhold til vejledning eksisterer der i Grønland følgende vejledningsordninger og tilbud:
Folkeskolens skolevejleder, der primært har fokus på unge der skal vælge en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse.
6 gymnasiale uddannelsessteder, der ud over gennemførselsvejledning også vejleder om uddannelsesvalg videre i uddannelsessystemet. 
Studievejledning finder tillige sted på brancheskolerne og de videregående uddannelsesinstitutioner. De grønlandske huse i Danmark, vejleder studerende under videregående uddannelser i Danmark.
17 regionale Piareersarfiit, uddannelses og vejledningscentre. Piareersarfik beskæftiger sig hovedsageligt med meritgivende kurser, overgangsvejledning, karrierevejledning, e-læring, erhvervsvejledning, uddannelsesvejledning, voksenundervisning og arbejdsformidling. Deres  fokus er vejledning af unge og voksne.

Lovgivning

Den lovgivning der i dag er gældende for Vejledning i Grønland har hjemmel i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 3. september 1982 om uddannelses- og erhvervsvejledning i Grønland.
Der er for tiden ved at blive udarbejdet en egentlig lov om vejledning i Grønland.

Uddannelse af vejledere

Der findes en vejlederuddannelse i Grønland. Uddannelsens varetages af  CVG (Center for Vejledning i Grønland.) CVG varetager tillige al efteruddannelse af erhvervs- og uddannelsesvejledere.
Princippet for vejlederuddannelsen i Grønland er, at det er èn grunduddannelse for alle vejledere i alle systemer.
• Praktikvejledere på arbejdspladsen
• Piareersarfiit – lokale, offentlige vejledere
  o Arbejdsformidling, karrierevejledere
  o Studie- og erhvervsvejledere lokalt
• Specialiserede overbygningsuddannelser
• Sammenhæng med én-dørsprincippet
• Opbygning af vejledernetværk lokalt, regional og nationalt
• Samarbejde med vejledernetværk i andre lande
Vejledergrunduddannelsen er en 1 – årig vekseluddannelse normeret til 420 timer. Uddannelsen er bygget op over 8 moduler, hvoraf de 5 moduler er internatmoduler, resten er selvstudie- og praktikmoduler. Uddannelsen afsluttet med mundtlig eksamen i form af forsvar af en skrevet hovedopgave.

Uddannelsens struktur sigter mod at underbygge sammenhængen mellem teori og praksis gennem en vekselvirkning mellem studier og bearbejdning af egen praksis på den ene side, og på den anden side gennemførelsen af undervisningsmoduler med teoretisk og metodisk indhold, hvor erfaringer fra praksis og studiedel inddrages. 

Derudover udbyder CVG for tiden 4 overbygningsmoduler. Formålet med disse moduler er at den studerende efter grunduddannelsen kan videreudvikle sin kompetence inden for specialiserede felter af UE-vejledningen med baggrund i egne erfaringer og bidrag fra medstuderendes erfaringer samt erfaringer fra især de nordiske lande. Overbygningsmodulerne er hver normeret til 100 timer og er organiseret som en vekseluddannelse med 2 undervisningsmoduler, 2 selvstudiemoduler og eksamen. www.vejledning.gl
Derudover tilbyder CVG særlige tilrettelagte kurser, alt efter brugernes behov.