Kunnskap for bærekraftig utvikling - rapport fra prosjektet

Pilot – etterutdanning av lærere og pedagogiske tilretteleggere i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. NVL 2014

 

NVL skal etablere møteplasser for prosjekter og miljøer, mellom policy og praksis. NVL skal fremme den nordiske dialogen, skape innovasjon og bidra til nordisk nytte ved å fremme samarbeid og engasjement for voksnes læring.

Under overskriften «Folkeopplysningen bærer!» har NVL gjennomført en seminarserie som har satt fokus på sammenhengen mellom folkeopplysning, demokrati og bærekraftig utvikling. NVL har fremmet eksempler på folkeopplysende praksis med faglig bistand fra VOFO og Idébanken som på oppdrag fra NMR utarbeidet rapporten «Kunnskap for bærekraftig utvikling» - en kartlegging av voksnes muligheter til å få kunnskap om hvordan en bærekraftig utvikling kan sikres og hvordan de selv kan bidra. NVL fulgte opp rapporten med et nordisk seminar der målet var å foreslå nødvendige tiltak som kan synliggjøre god praksis og styrke kunnskapen blant voksne om bærekraftig utvikling. Forslagene ble bearbeidet og prioritert av en tverrsektoriell, nordisk gruppe. Fellesnevneren for resultatet av dette arbeidet er et definert behov for kunnskap om bærekraftig utvikling i sosial, økonomisk og økologisk sammenheng med voksne som målgruppe. Gruppen understreket også behovet for å inspirere og motivere til handling ved å synliggjøre de gode eksemplene.

NVL ønsket å videreføre disse tankene gjennom å finansiere et forprosjekt som hadde som mål å utvikle en modell for etterutdanning. VOFO og Idébanken fikk dette oppdraget.
I denne rapporten (har vi forsøkt å) beskriver vi bakgrunnen for ideen om å utvikle en etterutdanning for voksne, hvorfor det er et behov, prosjektets arbeidsform samt en modell for en etterutdanning i form av en pilot. Vi mener forslaget er i tråd med NVLs mål om å arbeide tverrsektorielt med voksnes læring i et livslangt lærings perspektiv. Det er også i tråd med NVLs visjon om å vise mangfold, fremme samhandling og styrke den nordiske dimensjonen.