Kursene gir god læring og høyt sosialt utbytte

Ett års forskning viser at studieforbundene i Norge organiserer en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet med stor bredde i kursemner, nivå, geografi og målsetting for kursene.

 
Generalsekretær Sturla Bjerkaker. Voksenopplæringsforbundet Generalsekretær Sturla Bjerkaker.

En spørreundersøkelse blant kursdeltakere som har inngått i forskningsoppdraget, gir særlig positive konklusjoner: Kurs i frivillige organisasjoner gir god læring og høyt sosialt utbytte, sier 80 prosent. 5200 kursdeltakere svarte på spørreskjemaet fra Oxford Research, og de er nesten helt samstemte: 92 prosent ville anbefalt kursene til andre. Deltakerne sier at de opplevde at læring ble vektlagt mer enn deltakelsen i seg selv, og at det faglige ble lagt mer vekt på enn det sosiale. Deltakerne opplevde at praksis og teori ble vektet forholdsvis likt.
Det er til sammen 471 medlemsorganisasjoner i de 15 godkjente studieforbundene. Også medlemsorganisasjonene har svart på spørreskjema fra forskningsinstitusjonen.
Noen av svarene:
- Litt over halvparten av medlemsorganisasjonene har kursvirksomhet som et primært mål.
- 79 prosent av medlemsorganisasjonene gjennomfører kurs som gir grunnlag for statsstøtte. - I undersøkelsesperioden var det i gjennomsnitt 18 deltakere per kurs, hvorav 10 kvinner.
- Hovedtyngden av kursene hadde tema som språk og organisasjons- og ledelsesfag. Til sammen utgjorde disse fagene 65 prosent av alle kursene i perioden.
- 21 prosent av kursene hadde offentlig eksamen på linje med det offentlige skoleverket.

Fornøyde kursdeltakere

Den norske paraplyorganisasjonen for studieforbundene er Voksenopplæringsforbundet, Vofo. DialogWeb tok en prat med generalsekretær Sturla Bjerkaker i Vofo om forskningsrapporten.
– Det er mye positivt å ta med seg. Det er gledelig at 8 av 10 kursdeltakere i undersøkelsen mener at kursene holder høyt faglig nivå. Når studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner arrangerer kurs for nesten en halv million deltakere, er det godt å få en tilbakemelding som sier at de får godt utbytte av opplæringen. At så mange som 92 prosent også svarer at de vil anbefale kursene til andre, er noe studieforbundene og de frivillige organisasjonene kan være stolte av.

- Godt læringsutbytte og godt sosialt utbytte, hva mer kan en da ønske seg?
- Et ønske er at det vi lærer på kurs, den kompetansen vi tilegner oss, skal få den anerkjennelsen det fortjener. Det er fortsatt slik i Norge at mange fokuserer på formell utdanning når de skal veie folks kunnskaper og kompetanse. Det tror jeg et er syn som har godt av å bli foreldet. Vi vil ikke klare å realisere kunnskapssamfunnet før vi slutter å fokusere på hvor folk har tatt utdanning, og begynner å fokusere på hva folk kan.

Gode kurs må nå ut til flere

- Så mange som 92 prosent er fornøyd med kursene i studieforbundene - da er dere vel i mål? Stort høyere kommer en ikke.
Vi er glade for dette resultatet, men vi er ikke i mål. Det aller viktigste arbeidet er å gjøre kursene tilgjengelige for flere. Hvert år går en halv million deltakere på kurs i regi av studieforbund, men tallet kunne og burde være langt høyere. I hver eneste kommune i Norge har frivillige organisasjoner læringstilbud for voksne, men bare et fåtall benytter seg av tilbudene. Mange vet ikke engang at tilbudene finnes. Et hovedmål for studieforbundene er å få flere til å oppdage verdien av å lære.

Den typiske kursdeltaker

Generalsekretæren har rett i at kursene kanskje ikke når godt nok ut. Forskningsrapporten forteller at den typiske kursdeltaker er kvinne mellom 41 og 50 år, hun har høyere utdanning og hører til en husholdning med lønnsinntekt på mellom 600 000 og 800 000 kroner i året. Hun er definert som «materialist», noe som betyr at deltakeren prioriterer økonomisk vekst og egne behov.

- I et litt større perspektiv, hva ser du som utfordringen for studieforbundene i 2014 og framover, Sturla Bjerkaker?
- For studieforbundene handler 2014 og de neste årene om å innfri forventninger. Vi har fått et nytt storting som for første gang på sju år økte tilskuddet til studieforbundene, selv om det bare var med en symbolsk million, og vi opplever politiske ambisjoner på feltet som vi ikke har sett på mange år. Studieforbundenes utfordring nå er å vise fram alt det gode arbeidet de gjør for kunnskapssamfunnet Norge, og ikke minst å bli enda bedre. Forhåpentligvis kan forskningsrapporten fra Oxford Research hjelpe til med begge deler.
- Det er mye krangel i ett av studieforbundene, er det «for mye» demokrati?
- Studieforbund og andre frivillige organisasjoner drives fremover av mennesker som brenner for sitt fag og sin sak. Det kan være vanskelig når engasjerte mennesker kolliderer på en sånn måte at det blir krangel og støy, men likevel er dette bare en del av den demokratiske prosessen vi må ha. Jeg tror på at den åpenheten og den takhøyden som av og til fører til synlig krangel også er elementer som gir sterke, tilpasningsdyktige organisasjoner.

Trues studieforbundene av trender i tida?

- Har studieforbundene en sikker framtid, eller trues kursvirksomheten av trender i tida?
- Det vil alltid være rom for at mennesker lærer av andre mennesker, uansett hvordan man ser for seg framtiden. Styrken til studieforbundene er deres fleksibilitet - at de evner å tilby det som folk vil ha, og at de tilpasser opplæringen til de som vil lære. Om framtidens kunnskapssamfunn ser helt annerledes ut enn det gjør i dag, så tror jeg likevel at studieforbundene vil være blant aktørene som når ut til mennesker overalt, og som motiverer til læring der ingen formelle læringsinstitusjoner når frem.
- Hva er din egen beste opplevelse som kursdeltaker i et studieforbundskurs?
- Min første opplevelse var en studiering der vi lærte om Tanzania i forbindelse med at det skulle lanseres en aksjon for å hjelpe befolkningen der på fote. Det var meningsfylt læring, og læring som ikke var isolert til kunnskapen i seg selv, men en kunnskap som førte til handling.

FAKTABOKS
- Det er 15 godkjente studieforbund i Norge.
- Til sammen har studieforbundene 471 medlemsorganisasjoner
- Et studieforbund består av en rekke medlemsorganisasjoner og har gjerne som formål å fremme folkeopplysning og voksnes læring på et nærmere definert område.
- Oxford Research har gjennomført et stort forskningsprosjekt om studieforbundenes virksomhet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
Rapporten fra prosjektet: En ordning, et mangfold av løsninger