Kvalitet i livslang læring og individuelle utdanningsløp

 

Denne erkjennelsen er bakgrunnen for prosjektene EQUIPE og EQUIPE plus. EQUIPE er akronym for European Quality in Individualised Pathways in Education.

Universitetet i Bergen (UiB) ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) har deltatt i det EU-støttede nettverksprosjektet, EQUIPE (2002-2005) og i oppfølgeren EQUIPE plus som går til september 2008. Prosjektene har hatt henholdsvis 32 og 33 partnere, som er etter- og videreutdanningsenhetene ved europeiske universiteter, samt EUCEN og EDEN.

Utvikle og sikre kvaliteten

EQUIPE-prosjekteenes fokus og overordnede mål har vært å bidra til å utvikle og sikre kvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner. Tanken har vært at institusjonene gjennom å ta opp nye oppgaver og endringer av praksis i større grad kan lette og støtte den enkelte voksnes vei gjennom høyere utdanning, altså gi muligheten til en mer ”individualised pathway” – individuelt løp. Partnerne har med dette for øye utviklet et sett nettbaserte ressurser og en nettbasert verktøykasse. Alt dette er tilgjengelig på EQUIPE plus’ nettsted: http://www.cfp.upv.es/webs/equipeplus/index/

Prosjektresultater

Det første EQUIPE-nettverket bygde opp fleksible kvalitetsverktøy og en ressursbase som skulle bidra til en videre implementering av “beste praksis” på området ULLL.
Ressursene omfattet:
o Eksempelstudier fra 30 europeiske land. For hver av disse studiene er det utarbeidet introduksjoner, forsynt med relevante nøkkelord fra en liste utviklet i prosjektet.
o En serie med komparative og reflekterende artikler, som partnere i prosjektet har publisert i internasjonale fagtidsskrifter, alle med korte introduksjoner.
o En oversikt over nettsteder som handler om kvalitetsspørsmål, kvalitetssikret av partnere i prosjektet.
o En gjennomgang av ulike sentrale kvalitetsmodeller, forsynt med kommentarer og lenker til utdypende artikler.
o En elektronisk kvalitetshåndbok (In Search of Quality) fra Socrates-prosjektet og forløperen EQUAL.
o En liste over eksperter, det vil si personer som kjenner ulike former for god praksis i de deltakende landene, og som arbeider for å bedre tjenestene for voksne i sine egne institusjoner. De skal kunne bli kontaktet av kollegaer ved andre institusjoner for støtte i arbeidet med å bedre kvaliteten i utdanning for
voksne.
o Lenker til beslektede prosjekter.

Verktøykasse

Prosjektets verktøykasse kan brukes på ulike måter: av én person, av par eller av flere i større eller mindre grupper. Den inneholder følgende verktøy, som alle har vært testet og evaluert:
o Et interaktivt referansemålingsverktøy der universiteter kan måle holdninger og evne i institusjonen til å legge til rette for voksne studenters individualiserte utdanningsløp. (Benchmarking tool for universities and their interaction with individual learners.)
o Et interaktivt verktøy (Quality Learning Tool), som på basis av kvalitetshåndboka fra EQUAL skal kunne ’help you design a quality project within lifelong learning in a higher education institution’. (Se mer om dette nedenfor.)
o Et rådgivings- eller konsulteringsverktøy, som er en enkel skisse eller protokoll laget for å lette nettbaserte eller ansikt-til-ansiktdiskusjoner mellom to eller flere deltakere.

Her skal vi gå nærmere inn på Quality Learning Tool (QLT).

The Quality Learning Tool (QLT)

QLT er i seg selv nærmest en verktøykasse med integrerte verktøy. Verktøyet QLT er ment å være til hjelp og støtte for ansatte i høyere utdanning som arbeider med videreutdanning og livslang læring og som planlegger å gå i gang med et kvalitetsprosjekt.
Verktøyet
o følger fasene i et kvalitetsprosjekt
o presenterer tematiske emner og anbefalinger, så vel som planleggings- og evalueringsspørsmål
o bidrar med erfaringer fra tidligere prosjekter og initiativ

Hjemmesiden for QLT viser grafisk vei til alle enkeltdelene og hjelpemidlene i verktøyet:

I QLT kan brukerne også lage sin egen plan for et videreutdanningsprosjekt i egen institusjon. Dersom en går inn i nest innerste sirkel, kan en legge inn sine egne notater og også lage en huskeliste for hvert av temaene og fasene i prosjektet. Her inne kan en jobbe med prosjektet sitt over lang tid. I sentrum av sirkelen er det i tillegg en funksjon hvor en kan få føyd sammen til et hele alle delene og enkeltnotatene en har produsert i arbeidet med prosjektet sitt.

Liksom resten av EQUIPEs nettsted utmerker denne QLT-delen seg med sin brukervennlighet og oversikt, noe også det oversiktlige nettstedskartet bidrar til.

EQUIPE Plus utvikler, utvider og oppdaterer verktøyene og ressursene fra EQUIPE, samt utvikler nye, - så som kvalitetsindikatorer, nasjonale kvalitetsrapporter og undersøkelser om universitetenes deltakelse i Grundtvig. I tillegg arrangeres det nettverkmøter, besøk og utveksling for å bidra til å virkeliggjøre kvalitet i ULLL i Europa.

Oppfordring til bruk

Partnerne i EQUIPE-prosjektene håper selvsagt at så mange som mulig vil ta i bruk flest mulig av verktøyene og redskapene vi har utviklet, og at flest mulig vil ha nytte av det i sitt eget arbeid med kvalitetsprosjekter der voksnes læring og tilrettelegging for individualiserte utdanningsløp står i fokus.