Kvaliteten – fokus i vuxnas lärande

 

Tre viktiga dokument

Det är med stor energi och engagemang man tagit sig an kvalitetsfrågorna på bred front i Sverige. Redan 1997 kom det en förordning om att kvalitetsredovisning i skolan som ett viktigt led i uppföljning och utvärdering av verksamheten. I takt med utvecklingen av olika verksamheter har sedan en rad olika nya initiativ tagits för att skapa medvetenhet om kvalitetsaspekterna. Nu kan man ta del av dessa i tre viktiga dokument på nätet. De är:
• NVLs kartläggning - Kvalitet inom vuxnas lärande
• CFLs Riktlinjer och kvalitetskriterier för lärcentra – i syfte att stärka det flexibla lärandet
• Folkbildningsrådets Att utveckla kvalitet

NVLs kartläggning 2006

Syftet med rapporten Kvalitet inom vuxnas lärande var att ge en samlad bild och visa på det kvalitetsarbete som sker och skett.
Varje medlem av den kvalitetsgrupp, som arbetat med rapporten, har gett exempel på hur man arbetar med kvalitet i den egna verksamheten. Man har också presenterat sin organisation och resonerat om vad begreppet kvalitet egentligen betyder inom vuxnas lärande.

Framställandet av rapporten har skett i en process i ett samarbete som omfattar forskare, skolledare och myndighetsrepresentanter. Ett antal organisationer har bidragit: Myndigheten för Skolutveckling, Folkbildningsrådet, Valideringsdelegationen, CFL, Linköpings universitet, Encell (Nationellt kompetenscenter för vuxnas lärande), Hässleholms kommun samt NTI-skolan.

Kartläggningen kan ses som ett dokument för alla praktiker som behöver goda exempel att referera till och inspireras av. Det senare gäller särskit de mer konkret upplagda bidragen från NTI-skolan, Hässleholms kommun, Göteborgs stad och Folkbildningsrådet.

Riktlinjer och kvalitetskriterier för lärcentra

Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag till CFL och omfattar resultatet av ett samarbete mellan Skolverket, Högskoleverket och lärcentranätverken Nitus, WESTUM och KHiS samt nuvarande Högskolan Väst.
Den omfattar en tillbakablick på lärcentras framväxt och en genomgång av viktiga kvalitetsaspekter att beakta inom sju viktiga huvudområden. De är
• Övergripande organisationsstruktur
• Långsiktighet
• Målbild
• Ansvar
• Ekonomi
• Samverkan
• Stödfunktioner
För vart och ett av dessa områden görs konstateranden och rekommendationer av vikt för god utveckling av verksamheten ur kvalitetssynpunkt. Tonvikt läggs på den lärandes situation i ett helhetsperspektiv. Sammanfattningsvis kan sägas att syftet att beskriva förutsättningar för god utveckling liksom att ge exempel på framgångsrika utvecklingsprocesser har uppfyllts.

Folkbildningsrådets kvalitetsrapport

I rapporten Att utveckla kvalitet ges en allmän genomgång om olika sorts kvalitetsarbete. Olika begrepp definieras och akronymerna TQM, BSC, ISO-systemen, KUS m fl presenteras överskådligt. Rapporten ger också värdefulla exempel på olika upplägg som förekommer i studieförbund och folkhögskolor bl a från ABF, Folkuniversitetet, Stockholms folkhögskola (MKFC).

En röst från fältet

Anders Gäfvert arbetar som utvecklare på det gemensamma beställarkansliet för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Borlänge kommun. Han har också erfarenhet som skolledare på komvux och som skolpolitiker för gymnasiet och komvux och har där drivit frågor gällande etablerande av lärcentra. Han är alltså en person som har både insikter som anordnare och erfarenheter som beställare av tjänster rörande vuxnas lärande. Vad tycker han då om dessa kvalitetsdokument?

”Dokumenten har varit ovärderliga verktyg i det löpande arbetet i och kring kvalitets-, och utvecklingsarbetet inom vuxenutbildningen och ett avsevärt stöd i arbetet med att bygga upp och skapa framgångsrika lärcentra”, tycker han. Det har även givit en bra förståelse kring betydelsen av flexibilitet inom vuxenutbildningen. De exponerade exemplen ger en relevans och verklighets förankring i det egna arbetet, när det gäller det långsiktiga göromålen kring just kvalitetsutveckling och arbetet med den ständiga förbättringen av verksamheterna. ”Publikationerna är ett bra stöd för skolledaren, politikern och annan aktiv personal inom området flexibel vuxenutbildning”, fortsätter Anders Gäfvert och summerar att texterna är bra stöd i det dagliga arbetet om och kring kvalitets- och utvecklingsarbete.

Alla dokumenten finna att hämta på här på nvl:s hemsida (se länk nedan).