Kvalitetsmodell for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

 

 

De nordiska länderna har inom ett Nordplus -projekt i ett första steg dokumenterat ländernas arbete med validering. I ett andra steg har projektet utvecklat en modell för kvalitetsarbete. Modellen består av åtta kvalitetsfaktorer med individen i centrum. NVL:s Expertnätverk för validering har fungerat som styrgrupp för projektet. 
 Modellen lanserades på en nordisk konferens förlagd till Skolverket, Stockholm (Sverige) den 29 maj. Förutom en genomgång av modellen medverkade den kandensiska forskaren Joy Van Kleef med en föreläsning och som avslutning reflektioner kring Kvalitetsmodellen. Projektet fick över lag mycket positiv respons på arbetet och förhoppningen är nu att flera instituoner vill arbeta efter modellen.
 Det fortsatta arbetet kan genomföras både nationellt och nordiskt t.ex. spridning av modellen och ev. följa någon/några insitutioners utvecklingsarbete. Expertnätverket bearbetar för närvarande olika möjligheter. 

Läs mer på Viauc.dk.

Rapporten findes også på engelsk og islandsk.