Kvalitetsnormene i ny versjon

 

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning ble sist revidert i 2011. Det sier litt om hvor raskt utviklingen går innenfor utdanningsfeltet generelt og nettutdanning spesielt. Det sier også noe om at kvalitetssikring og kvalitetsforbedring er kontinuerlige, dynamiske prosesser. Vi blir aldri ferdige, og det er bra! En ny versjon av kvalitetsnormene er bare et foreløpig steg til på veien framover.

FuN og tidligere Norsk forbund for fjernundervisning var tidlig ute med å jobbe med kvalitet. De første kvalitetsnormene kom allerede i 1992. Det var da et nybrottsarbeid som vakte oppmerksomhet ellers i Europa. I mange land kopierte de fra de norske normene.

Torhild Slåtto, FuNs direktør tror at normene har bidratt mye til oppmerksomhet omkring kvalitet i nettbasert utdanning, og kvalitet har vært et gjennomgangstema i FuN-sammenheng i alle år. Medlemmene er opptatt av kvalitet, og kvalitet berører alle brukere av nettundervisning og fleksible undervisningsopplegg. De godkjente nettskolene har innarbeidet normene i systemene sine. I forskriften til Lov om voksenopplæring av 2009 stilles det krav om at nettskoler som søker statstilskudd, må legge fellesorganets kvalitetsnormer til grunn for virksomheten.

Kvalitetsnormene er retningslinjer for kvalitet som Fleksibel utdanning Norge mener det er rimelig å stille til nettskoler og andre tilbydere av nettbasert utdanning. Målet er at normene skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanningen, parallelt med og i samsvar med kvalitetssikringsarbeidet til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). NOKUTs rolle og det kvalitetsarbeidet som har skjedd i Norge og i Europa de senere årene, er viktige årsaker til at vi satte i gang med å revidere normene. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning og andre forskrifter stiller krav til kvalitet, og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er retningsgivende for utdanning som gir formell kompetanse.

Det er FuNs kvalitetsutvalg som har arbeidet fram revisjonen. I denne perioden har utvalget bestått av Anne Berit Swanberg, Handelshøyskolen BI, BI Learning Lab; Anders Nome, NKS Nettstudier; Mette Villand Reichelt, Høgskolen i Lillehammer, SeLL; Wenche Halvorsen, NKI Nettstudier; Gjermund Eikli, Norsk Nettskole. Torhild Slåtto, FuNs direktør, har vært sekretær for utvalget, og undertegnede har vært leder.

 

Det har vært lærerikt å arbeide med revideringen. Vi ønsker FuN lykke til, og håper at medlemmer og andre kan ha nytte av kvalitetsnormene.

 

Vennlig hilsen Toril Eikaas Eide, seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen.