Kvalitetssäkring av högre utbildning

 

I promemorian lämnas förslag om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Syftet är att införa ett mer sammanhållet kvalitetssäkringssystem där de granskningar som Universitetskanslersämbetet ansvarar för i ökad utsträckning beaktar universitets och högskolors eget kvalitetssäkringsarbete. Universitetskanslersämbetets granskningar ska vara inriktade på både kontroll av resultat och på kvalitetsutveckling av högre utbildning.

Förslagen utgör ett ramverk för kvalitetssäkringssystemet och Universitetskanslersämbetet bör få i uppdrag att ansvara för att vidareutveckla och implementera systemet med utgångspunkt i regeringens bedömningar, tillämpliga lagar och förordningar och de principer för kvalitetssäkring som har tagits fram inom ramen för Bolognaprocessen. Detta arbete bör ske i samråd med universitet och högskolor och med företrädare för studenter och arbetsliv.

Läs mer

Källa Regeringskansliet