Laaja uudistus yhtenäistää nuorten aikuisten valmistavat koulutukset Tanskassa

Kolmen vuoden työ huipentuu vuoden 2019 elokuussa, kun 88 oppilaitoksesta muodostetut 27 uutta opintokeskusta avaavat ovensa tarjotakseen tanskalaisille nuorille aivan uudenlaista valmistavaa koulutusta. Vanhoja oppilaitoksia lakkautetaan. ja kuusi lakia kootaan yhdeksi laiksi. Tarkoituksena on varmistaa, että entistä suurempi osuus nuorista suorittaa tutkinnon ennen 25 vuoden ikää.

 
Valokuva: Tanskan opetusministeriö Valokuva: Tanskan opetusministeriö

Vuonna 2015 yhteiskuntatieteellinen tutkimuslaitos VIVE teki vaikuttavuusanalyysin valmentavista koulutuksista, joita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville tanskalaisnuorille oli tarjolla. Tuloksista ilmeni selvästi, että parantamisen varaa oli paljon. Ensinnäkin kunnat hyödynsivät olemassa olevia mahdollisuuksia hieman turhan sattumanvaraisesti, ja toiseksi oli vaikeaa mitata tarkasti, mitä hyötyä nuoret saivat tehdyistä konkreettisista panostuksista. Niinpä lähes 50 000 alle 25-vuotiasta nuorta oli vailla töitä, tutkintoa tai opiskelupaikkaa. Näiden masentavien johtopäätösten vuoksi hallitus perusti asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä oli pohtia, miten juuri näille nuorille voitaisiin tarjota parempaa koulutusta. 

Vuonna 2016 työryhmä luovutti hallitukselle raporttinsa, jossa esitettiin selvä strategia: Tanskaan perustettaisiin aivan uudenlainen valmistava koulutus, Forberedende Grunduddannelse eli FGU. Siinä yhdistyisi kuusi olemassa olevaa alle 25-vuotiaille suunnattua koulutusmuotoa, joihin kuuluvat muun muassa työpajatyyppistä opetusta antavat produktionsskole-oppilaitokset, yleissivistävä aikuiskoulutus AVU ja yksilöllisesti räätälöity ammatillinen peruskoulutus EGU. Tanskan opetusministeriö ei ole koskaan aikaisemmin toteuttanut näin laajaa uudistusta, sanoo Stig Nielsen, joka toimii FGU:sta vastaavana erityisasiantuntijana Tanskan opetusministeriön alaisessa Opetus- ja laatuhallituksessa. 

– Kyseessä on valtava urakka, joka on tähän mennessä kestänyt kolme vuotta. Onneksi uudistus on useimpien mielestä hyvä ajatus. Olemme yrittäneet päästä irti tilkkutäkkiajattelusta ja kulujen pallottelusta, ja meille oli merkittävä asia, että Tanskan parlamentti äänesti yksimielisesti FGU-lakien, uusien koulutustavoitteidemme ja kunnallisen nuorisotyön puolesta. Kaikki puolueet tukivat koko tätä pakettia. Se on antanut meille hyvän lähtökohdan työn jatkamiselle.  Olemme varmoja siitä, että parlamentti tukee meitä yksimielisesti, ja se helpottaa omalla tavallaan asioita. Äänemme saa enemmän painoarvoa keskustelussa, Stig Nielsen selittää.

Kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa

Uuden koulutusmuodon valmistelu on vielä kesken opettajien täydennyskoulutuksen, opetussuunnitelmien ja henkilökunnan kokoonpanon osalta. Nyt on kuitenkin jo selvää, että FGU-koulutukseen tulee kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa: yleissivistävä, työpajatyyppinen ja ammatillinen koulutusvaihtoehto. Lähtökohtaisesti kaikki 27 keskusta tarjoavat kaikki kolme vaihtoehtoa, ja kaikille opiskelijoille on tarjolla erityisopetusta ja -ohjausta. Suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta opiskelu on käytännönläheistä ja konkreettista, ja kaikkia opiskelijoita arvioidaan oman koulutusohjelman opetussuunnitelman perusteella.    .

– On tärkeää, että koulutuspaikka ei ole mikään ”iltapäiväkerho”. Nuoret haluavat, että heille asetetaan vaatimuksia, ja he kasvavat saavuttaessaan päämäärän, johon eivät uskoneet pääsevänsä. Tietysti koulutuksessa on annettava tilaa myös sosiaalisten taitojen tukemiselle, mutta teemme nuorille karhunpalveluksen, jos emme vaadi heiltä mitään, Stig Nielsen toteaa. 

MediaHandler (2).jpg  
Valokuva: Tanskan opetusministeriö

FGU-koulutukseen tulevat opiskelijat valitaan nuoren kotikunnan nuorisotoimen järjestämän kohderyhmäarvioinnin kautta. Ministeriössä odotetaan, että laskennallinen kokopäiväisten opiskelijoiden määrä tulee olemaan reilu 14 000, mikä tarkoittaa, että FGU-keskuksissa opiskelee 12 kuukauden aikana noin 12 000 nuorta.

Opettajille ja johtajille uutta osaamista

Jotta uudesta koulutusmuodosta tulisi menestys, opettajien on löydettävä uudenlainen tapa tehdä keskenään pedagogista yhteistyötä, joka ylittää vanhat raja-aidat ja didaktiikan erot. FGU:n opettajakunnan kantavat voimat kootaan ensi sijassa työpajatyyppisten produktionsskole-oppilaitosten opettajista sekä VUC-aikuiskoulutuskeskusten opettajista. Molemmat opettajaryhmät tunnetaan siitä, että niillä on vahva osaaminen omalta alaltaan. Nyt opettajien on kuitenkin toimittava yhdessä uudessa toimintaympäristössä, joka edellyttää paljon työpajaopetuksen, yleissivistävän opetuksen sekä erityisopetuksen välillä tehtävää monialaista yhteistyötä. Tästä syystä Tanskan opetusministeriö on solminut kumppanuuden Tanskan ammattikorkeakoulujen kattojärjestön kanssa. Ammattikorkeakoulut alkavat koota tietoa ja järjestää kursseja sekä myöhemmin myös pidempiä koulutuksia FGU-opettajiksi aikoville, opetusministeriön asiantuntija Johan Linde selittää.   

– Ammattikorkeakoulujen tehtävän ensimmäinen osa on yksilöidä ja  konkretisoida FGU-koulutukselle määritellyt 15 didaktista periaatetta. Niiden pohjalta koulut sitten järjestävät kasvatusalan johtotehtävissä toimiville ja työntekijöille suunnattua koulutusta. Johtotehtävissä toimiville tarjotaan keväällä lyhyt kurssi, joka antaa heille valmiuksia omaksua uudenlaista didaktiikkaa ja tukea valmisteluja sekä opetusta uusien oppilaitosten aloittaessa toimintansa. Tämän jälkeen vuoden 2022 loppuun asti järjestetään kursseja, jotka on suunnattu sekä johtajille että muille työntekijöille. 

Opetus- ja laatuhallituksen työntekijöiden lisäksi FGU-koulutuksen kumppanuusryhmässä ovat edustettuna ammattikorkeakoulut UC Syd, Københavns Professionshøjskole ja VIA University College. Ryhmän tehtävänä on antaa FGU-koulutukselle hyvät eväät ja varmistaa, että koulutusmuoto kehittyy samaan suuntaan koko maassa.   

FGU kilpailee työllisyysministeriön kanssa 

Useimpien tahojen mielestä uudistus on kokonaisuudessaan hyvä. Silti hermostusta aiheuttaa edelleen epävarmuus siitä, ohjaavatko kunnat FGU-koulutukseen tarpeeksi opiskelijoita.   

– Siitä tulee tietysti todella jännittävää. Toivomme, että kunnat ottavat vastuun asiasta ja lähettävät meille opiskelijoita, jotta saamme vahvoja FGU-keskuksia. Tällä hetkellä pormestarit ja muut kuntapoliitikot ovat innokkaita tulemaan mukaan uusiin hallituksiin. Pidän sitä hyvänä merkkinä. Jos kiinnostusta on, se näkyy varmasti myös opiskelijamäärässä. Mutta totta kai asiassa on myös taloudellinen puoli. Nykyisin VUC-aikuiskoulutus on ilmaista kunnalle, ja se toki kolkuttaa takaraivossa, Stig Nielsen sanoo. 

FGU-koulutukset joutuvat samaan aikaan kilpailemaan myös nuorten kunnallisten työllistämistoimien kanssa. Nielsenin mukaan näistä toimintamuodoista pitkällä aikavälillä saatavat tulokset ovat kuitenkin kovin erilaisia.

– Työviranomaisten järjestämät toimintamuodot ovat yleensä lyhyempikestoisia ja halvempia kuin varsinaiset koulutusohjelmat. Päätavoitteena on saada osallistujat mahdollisimman nopeasti ja halvalla ulos järjestelmästä. Koulutuksella taas on laajempi, yleissivistävä tavoite. Koulutus antaa opiskelijoille perustaitoja myös demokraattista kansalaisuutta varten, eivät pelkästään työelämää varten. Tämä on työllistymiskurssien ja koulutuksen perustavanlaatuinen ero. Lisäksi uuden koulutusmuodon myötä syntyy ennen pitkää ammattimainen johtaja- ja opettajajoukko, joka on erikoistunut juuri tähän kohderyhmään. Tähän kategoriaan kuuluvien nuorten kanssa on lähtökohtaisesti vaikeaa toimia, sillä heillä on usein moninaisia haasteita ja vaikeuksia. FGU-koulutusten myötä saamme muodostettua ammattikunnan, joka – toisin kuin nykyisin – kykenee kollektiiviseen kehitykseen yhdistämällä toimintaansa tutkimuksellista otetta ja kehittämällä määrätietoisesti osaamistaan Tästä hyötyvät sekä yksilö että koko yhteiskunta, Stig Nielsen toteaa. 

FAKTA – Tanska uudisti nuorisotavoitteen 

Nuorille suunnatun valmistavan koulutuksen uudistamisen yhteydessä myös Tanskan virallinen nuoria koskeva tavoite muuttui. Uusi tavoite on, että vähintään 90 % 25-vuotiaista suorittaa nuorisoasteen tutkinnon ja että koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneiden osuus puolittuu. Aikaisemmin koulutustavoitteena oli 95 %, ja koulutustaso mitattiin 25 vuotta peruskoulun jälkeen, eli ”nuorten” ollessa noin 40-vuotiaita. Uusi tavoite ilmentää aiempaa selkeämmin sitä, että päämääränä on saada nuorille tutkinto, kun he ovat vielä nuoria. 

Haluatko tietää lisää FGU-koulutuksista?

Tanskan opetusministeriön kotisivuilla on lisää tietoa FGU-koulutuksen rakenteesta, organisoinnista, opetettavista aineista, opetussuunnitelmista jne.