Læring i nord – NVL/EPALE-konferansen 2021, 21. oktober kl. 11.30-16.00

NVL Norge, EPALE Norge og det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til digital konferanse om livslang læring i det arktiske Norden. Deltakelse er gratis.

 

Hvordan kan samarbeid mellom opplæringsaktører, forvaltning og næringsliv bidra til å utvikle et bærekraftig og konkurransedyktig samfunns-, arbeids- og næringsliv i nord?

Verden står overfor store omveltninger knyttet til blant annet grønt skifte, digital transformasjon og økende globalisering. Disse endringene innebærer både utfordringer og muligheter for individ og samfunn. For å få til den omstillingen som vil være nødvendig for å møte disse samfunnsendringene, vil kompetanse være en nøkkelfaktor. Det tilsier at alle må ha tilgang på relevant kunnskap og opplæring/utdanning gjennom hele livet.

Store avstander, spredt bosetting, små fagmiljøer og stort innslag av naturressursbaserte næringer gir de nordiske nordområdene særlige utfordringer med å tilby befolkningen et bredt og relevant opplæringstilbud. Hvordan kan nordområdene lykkes i å utvikle og utnytte riktig kompetanse for morgendagens nærings- og samfunnsliv i nord?

På årets EPALE/NVL-konferanse ser vi på tiltak og tilbud som forsøker å svare på dette, og som dessuten bidrar til å nå målene i Nordisk Ministerråds Visjon 2030 om et grønt, sosialt inkluderende og konkurransedyktig Norden, og European Skills Agendas mål om å utvikle kompetanse som kan styrke bærekraftig konkurranseevne, sosial inkludering og motstandsevne (resiliens) i møte med kriser.

Konferansen er heldigital og gratis. Innlegg vil være på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Dato og tid: 21. oktober 2021

07.30-11.30 WGST (Nuuk, Grønland)
09.30-13.30 GMT (Island)
10.30-14.30 WEST (Færøyene)
11.30-15.30 CEST (Norge, Sverige, Danmark)
12.30-16.30 EEST (Finland)

Konferansen retter seg mot nordiske utdannings- og opplæringstilbydere (voksenopplæringen, universitets- og høyskolesektoren, høyere yrkesfaglig utdanning, studiesentre/kompetansesentre), regioner og kommuner, ledere og ansatte i offentlig forvaltning, arbeidslivets organisasjoner og virksomhetsledere i nord.

Kort om arrangørene:

Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Nordisk Nettverk for voksnes læring (NVL) er en desentralisert nettverksorganisasjon under Nordisk ministerråd. NVLs mål er å:

  • Fremme kompetanseutvikling knyttet til voksnes læring
  • Medvirke til å utvikle de nordiske systemer for voksenopplæring
  • Bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse gjennom ulike former for livslang læring
  • Medvirke til tverrsektorielt og nasjonalt samarbeid
  • Fremme nordisk samarbeid mellom sivilsamfunn, arbeidsliv og folkeopplysning
  • Informere om erfaringer og resultater fra nordisk samarbeid om voksnes læring

EPALE logo

ePlatform for Adult Learning in Europe (EPALE) er EU-kommisjonens nettverksplattform for alle som jobber for livslang læring i Europa, og har som ambisjon å øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av EU og EØS, styrke fagmiljøene, og bidra til innovasjon og gode løsninger for livslang læring i Europa. EPALE finnes på alle de offisielle EU-språkene, deriblant finsk, svensk og dansk. I høst lanserte EPALE Norge og EPALE Island sine språkversjoner også. Du kan selv delta aktivt på plattformen gjennom å dele eget arbeid, ideer og kunnskap, finne prosjektpartnere – eller lese om politikkutvikling i EU og EØS, innovative løsninger for utdannings- og kompetansesektoren, få inspirasjon til egen undervisning, og mer.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills

Det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og støtte digital omstilling av universitet og høyskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.