Lagrådsremiss: Den nya skollagen

 

Skollagen gäller från förskola till vuxenutbildning och har omarbetats ordentligt. En viktig utgångspunkt för lagrådsremissen är att den nya skollagen ska ha en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän.
Exempel på förändringar som föreslås är att endast den som har rätt examen ska få tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare (med undantag för modersmålslärare och lärare i yrkesämnen på gymnasial nivå).
För kommunal vuxenutbildning gör regeringen bedömningen att huvudprinciperna för dagens kommunala vuxenutbildning bör gälla även i den nya skollagen. Vissa bestämmelser som idag finns i förordning föreslås föras in i skollagen och begreppet validering definieras.

Läs mer: Lagrådsremiss: Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet www.regeringen.se/sb/d/5130/a/137079