Lär barn och vuxna olika?

Är du specialpedagog och intresserad av att forska om vuxnas lärande? Enligt Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, kan du bli efterfrågad. DialogWeb har pratat med honom om några olika skillnader mellan att undervisa barn och vuxna.

 
Per Andersson är professor i vuxenpedagogik och skulle gärna se fler speciallärare riktade till vuxna. Marja Beckman Per Andersson är professor i vuxenpedagogik och skulle gärna se fler speciallärare riktade till vuxna.
Per Andersson har varit med i NVL:s nätverk för validering sedan starten 2005 och några av hans forskningsämnen är validering, yrkeslärares ämneskompetens, vuxenutbildares professionella utveckling samt folkbildning och IKT. DialogWeb fångar honom före ett möte med NVL:s andra svenska nätverksrepresentanter, och samtalsämnet är skillnaden mellan att undervisa barn och vuxna. En stor skillnad är erfarenheterna som de vuxna har med sig när de sätter sig i skolbänken. Vuxna som ska lära sig läsa och skriva ska till exempel helst slippa arbeta med böcker som är skrivna för lågstadiebarn, utan få texter som är relevanta för dem. Därtill finns det många föreställningar om skillnaden mellan att undervisa barn och vuxna. En är att det är lättare att undervisa vuxna eftersom de till skillnad från barnen inte behöver fostras och att barn är mer beroende av auktoriteter.
 
– Vuxna är ju myndiga medborgare och förväntas ha erfarenheter med sig, men det händer att även vuxna måste ”fostras” i demokratiska värderingar, säger Per Andersson och nämner exemplet med läraren som blev anmäld av en elev som kände sig kränkt när läraren ifrågasatte att eleven förnekade Förintelsen.
 
– Det kan vara en utmaning för en lärare med vuxna elever som har utvecklat olika uppfattningar, till skillnad från barn och unga som inte känner till allt som undervisningen handlar om, säger Per Andersson och refererar till sin före detta kollega Staffan Larsson, numera pensionerad professor i vuxenpedagogik på Linköpings universitet.
 
– Han talade om att utmana vardagsföreställningar. När sådana finns måste läraren försöka anknyta och utmana eleverna, och fråga ”hur tänker ni om det här”? säger Per Andersson.
 
Den vuxnes erfarenheter, från arbetslivet, men också från exempelvis folkbildning eller föreningsliv, måste också vägas in i undervisningen för vuxna. Detta tänkande ligger nära validering.
 
– Ofta finns inget rätt eller fel utan det beror på hur utvecklat tänkande och resonemang man har, säger Per Andersson.
 

Skolplikt kontra frivillighet

 
En annan skillnad mellan grundskola och vuxenutbildning är att barnen har skolplikt medan vuxenutbildningen är mer eller mindre frivillig, även om en del vuxna kan känna sig tvungna att studera på grund av exempelvis arbetslöshet. Vuxna måste oftast försörja sig själva och kanske även sina barn samtidigt som de studerar, vilket skiljer deras studiesituation från barnens.
 
– På universitetet där jag arbetar är det ju oftast frivilligt att delta på föreläsningarna och det är upp till den vuxna studenten att avgöra hur denne lär sig bäst. Men det går förstås att utforma examensformerna så att studenterna måste ta del av undervisningen för att lära sig och få godkänt, säger Per Andersson.
 

"För många som kommer till gymnasial vuxenutbildning är det ”andra chansen”. De kanske har dåliga erfarenheter av skolan. Detta är särskilt vanligt på folkhögskolorna."

Per Andersson
 
För många som kommer till gymnasial vuxenutbildning är det ”andra chansen”. De kanske har dåliga erfarenheter av skolan. Detta är särskilt vanligt på folkhögskolorna.
 
– Där kan lärarna behöva lägga upp undervisningen på annat sätt. Det finns få speciallärare som är riktade särskilt till vuxna och jag skulle gärna se fler kvalificerade specialpedagoger som forskar om vuxnas lärande, säger Per Andersson.
 

Andragogik

 
Begreppet andragogik användes redan på 1830-talet av tysken Alexander Kapp även om Malcolm S. Knowles ofta omnämns som andragogikens frontfigur. Enligt Wikipedia kan skillnaden mellan pedagogik och andragogik beskrivas så här:
 
  • Pedagogiken omfattar barns och ungdoms uppfostran. Studiemålen fastställs av samhället. Pedagoger anställs av de vuxna.
  • Andragogiken omfattar vuxna människors fortsatta lärande. Studiemålen väljs av de studerande själva. Andragoger arbetar på uppdrag av sina objekt.
Per Andersson hör dock sällan någon som använder begreppet andragogik idag, eftersom vi i dag även ser barn som individer som ska ha möjlighet att påverka sitt lärande. Och ur den synvinkeln är skillnaden mellan att utbilda barn och vuxna mindre än någonsin.