Lärande för hållbar utveckling

 

Uppdraget att leda arbetet med utredningen och den internationella konferensen, som genomfördes i Göteborg i maj 2004, gick till Kommittén för utbildning för hållbar utveckling. Den leddes av Carl Lindberg, då biträdande statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, nu rådgivare till Svenska UNESCO-kommittén och medlem i UNESCO High Level Panel för Education for Sustainable Development. Betänkandet, SOU 2004:104, som fick namnet ”Att lära för hållbar utveckling” innehåller redovisningar om vad som gjordes och bedömningar om möjligheterna att aktivt styra verksamheterna så att hållbar utveckling ska finnas med på schemat och genomsyra all verksamhet – från förskola till universitet.
–Utbildningen ska stärka förmågan till kritiskt tänkande och viljan till ansvarstagande. Utbildningarna ska präglas av ämnesintegrering. Världen är ju inte ämnesindelad, säger Carl Lindberg.
Uppföljning av Göteborgskonferensen blev fyra konferenser var och en anknuten till olika delar i utbildningsväsendet – Högre utbildning, Grundskolan/gymnasieskolan, förskolan och folkbildningen.

Förslagen väl mottagna

Betänkandets förslag blev mycket väl mottagna. De stora universiteten i Lund, Uppsala, Göteborg och Umeå var mycket positivt inställda, berättar Carl Lindberg. I högskolelagen infördes en paragraf som sedan 1 feb 2006 säger att högskolorna i sin verksamhet ska främja hållbar utveckling.
Att det blev ett genomslag på bred front vittnar Nätuniversitetets sammanställning av kurser för hållbar utveckling om. Vid en första genomgång av alla kurser i Nätuniversitetets databas hittades drygt 3000 kurser. Dessa granskades sedan mot tre de valda kriterierna:
1. Kursen ger kunskap om ekonomiska och/eller sociala förhållanden som är relevanta för hållbar utveckling, och/eller kunskap om hur människan påverkar de ekologiska villkor som ger förutsättningar för liv på jorden.
2. Kursen innehåller analys och diskussion om hur vi lokalt och/eller globalt hanterar olika frågeställningar och problem om hållbar utveckling.
3. Kursen syftar till att lära ut hur man skapar förutsättningar för hållbar utveckling, till exempel genom ökad ekoeffektivitet (bättre hushållande med resurser), sociala förbättringar, samhällsplanering, pedagogik, juridik eller nytt systemtänkande inom ekonomi och ledningssystem.
Detta resulterade i en diger lista som man kan ta del av bland länkarna nedan. Den omfattar både hela program och kurser. För att få vara med på listan ska kursen motsvara minst ett av de tre kriterierna ovan.

Skolor för hållbar utveckling

Många av kurserna kan användas i lärarutbildning och fortbildning. Och vid många av lärarutbildningarna i landet har man kurspaket för kortare fortbildning på temat Hållbar utveckling - för lärare på alla stadier.
Ett annat mycket påtagligt resultat av arbetet är certifieringen av skolor för hållbar utveckling– allt från förskolor till gymnasieprogram eller hela gymnasieskolor. Genom att skolorna systematiskt går igenom sina arbetssätt och låter tankarna kring hållbar utveckling prägla vardagen kan de hos Skolverket söka om att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. På så sätt har mycket hänt i kommuner över hela landet. I vissa kommuner t ex Umeå har rektorerna enats om alla skolor ska arbeta för att certifieras. I andra kommuner t ex Karlshamn finns politiska beslut med målsättningar om att man inom ett visst antal år ska ha alla sina skolor certifierade eller som i Uppsala, att hälften av deras gymnasieskolor senast läsåret 2010/2011ska vara Skolor för hållbar utveckling.

Folkbildningen, SIDA och UNESCO ESD- Chair holders

Folkbildningen har många kurser som behandlar områden med relevans för hållbar utveckling. Många av dem är tvärvetenskapliga kurser som integrerar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
Det finns också andra aktörer med en tydlig internationell orientering. Hit hör t ex SIDA Civic Society Center som ger kursen Klimaträttvisa och hållbar utveckling.
Nya SWEDESD - Swedish International Centre of Education for Sustainable Development - finansieras av SIDA men ingår i Högskolan på Gotland. - Det ska bli mycket spännande att se vad de kommer att åstadkomma, tycker Carl Lindberg och avslutar vårt intressanta samtal med att berätta om tre personer i den akademiska världen, nämligen vice rektor John Holmberg vid Chalmers i Göteborg, professor Ingrid Pramling-Samuelsson, som arbetar med förskolan och ESD vid Göteborgs Universitet och professor Thomas B Johansson vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. De är våra tre UNESCO ESD professorer. ”Det finns glädjande nog numera mycket bra material med konkreta exempel på hur förskolor, skolor och universitet arbetar med ESD, där även frivilligorganisationer som t ex WWF givit fina bidrag. Det skulle vara värdefullt om massmedia skulle intressera sig mera för vad som sker inom förskola, skola och universitet för att stärka arbetet för en hållbar utveckling”, avslutar Carl Lindberg.


FN-kampanjen som fick fart på Sverige

Åren 2005 -2014 är FNs årtionde för utbildning för hållbar utveckling. Beslutet togs av FNs Generalförsamling efter förslag från FNs toppmöte i Johannesburg 2002. Vid toppmötet förklarade sig den svenska regeringen beredd att vara värd för ett internationellt möte på detta tema. Regeringen tog också initiativ till en statlig utredning för att uppmärksamma frågor kring ESD – Education for Sustainable Development. Syftet med den var att redogöra för hur man kunde verka för att sprida kunskap som stimulerar utbildningssystemet så att det kan genomsyras av idéer kring hållbar utveckling.
FNs Brundtlandkommission från 1980-talet beskriver hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Den bärande principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade – de tre dimensionerna är varandras förutsättning och stöd.

Länkar:
www.regeringen.se/content/1/c6/03/41/44/0fe2bc94.pdf Betänkandet SOU 2004:104
www.unesco-sweden.org/ Svenska UNESCO-rådet
www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=159 Kursen Klimaträttvisa och hållbar utveckling
www.skolverket.se/sb/d/2274 Om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
www.nshu.se/page/2929/hallbarutveckling.htm Kurser för hållbar utveckling NSHU
www.swedesd.se SWEDESD en del av Högskolan på Gotland