Lika möjligheter (28)

 
Lika möjligheter (28) Liv Lønne Dille /norden.org

Lika möjligheter


ArenaNord - En arena for unge og eldre i dialog

Nordplus Voksen projekt
ArenaNord er et nordisk samarbeidsprosjekt som tar sikte på å utvikle arenaer for dialog mellom unge og eldre mennesker, slik at kontakten på tvers av generasjonene styrkes. Dagens samfunn er etter vå...Att lära av varandra - Med fokus på synfunktions hinder inom social- och hälsovården

Nordplus Voksen projekt
Målet med projektet är att skapa ett nätverk som utreder förutsättningar för integrering av personer med synskada i vuxenutbildning/vidareutbildning speciellt inom social- och hälsovård. Vårt fokus är...

Möjligheter framom hinder -infoblad (pdf)Becoming More Visible - Creating models to support the development of self management for asylum seekers

EQUAL project, Community Initiative programme
How can the basic skills and skills for information society be supported with asylum seekers during their waiting process, and how can adult education centres prepare to design study units that meet t...

Description of projectBest Praksis i undervisning av annetspråk for innvandrere i Norden

Nordisk Ministerråd
Best praksis í kennslu annars tungumáls fyrir nýbúa 

På vegne av Nordisk Ministerråd satte man igang et prosjekt i år 2004 for å finne Best Praksis i undervisning av annetspråk for innvandrere i No...


Education for All

European project
The Edu For all Project aims to find new approaches of adult education in order to be successful to reach a huge amount of people even disadvantaged for several reasons like social, migrant background...

HandbookEducation through Oral History Fieldwork

Nordplus Vuxen -projekt
The project's objective is to offer possibilities to learn and to develop an educational program in the field of oral history. Innovative approaches for involving the community and stimulating the exc...

More information (pdf)Felles Informationsmateriell

Nordplus Voksen prosjekt
Prosjektets målsetting: Å forbedre kvaliteten på informasjon både mot kursdeltakere og sentrale aktører for gjennomføring av mestringskurs for funksjonshemmede og kronisk syke. For å sikre kvalitet på...


Felles Læremidler

Nordplus Voksen projekt
Prosjektets målsetting: 

Revidering av lærebok og veiledermanual står for tur i 2006 i Danmark, Sverige og Norge. Partnerne finner det hensiktsmessig å gjøre denne revideringen felles. Kursledere o...


Felles utdanning

Nordplus Voksen prosjekt
Prosjektets målsetting: 

Gjennom felles utdanning av instruktører oppnår samarbeidspartnerne en kvalitetssikring og en felles bakgrunn som vil kunne sikre god måloppnåelse ved deres utdanning av ny...


From non reader to reader

Nordplus Voksen projekt
Formålet med projektet var at undersøge: 

• Antallet af ansatte med læse- og staveproblemer i transportbranchen. 
• Om det er en forudfattet mening, at der er flere ansatte med læse- og stave proble...

www.ADRtest.euGAIN

Ghetto Akademin – Integration i Norden
Ghetto Akademin – Integration i Norden er nu er på vej med en ansøgning om et Grundtvig 4 Tematisk Seminar med henblik på etbalering af et årligt tilbagevendede seminar for dem der arbejder med empowe...

Läs mer om GAIN (word/.doc)Grundläggande engelskutbildning för arbetstagare med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Nordplus Vuxen -projekt
Projektets målsättning 

Att hitta bra metoder för att lära vuxna arbetstagare med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi engelska. 
Projektets arbetsmetoder 

Vi har utgått från deltagarnas egna behov...

Mer information (pdf)IKT-politikk

eNorge
IKT-politikk / eNorge 
Spesielt via Fornyings og Administrasjonsdepartementet og Kunnskapsdepartementet satser regjeringen bredt på utviklingen av IKT-kompetanse i Norge. Regjeringen har tre målområde...

IKT-politikk / eNorge (pdf)INCluding Learning-environments for Autists (INCLA)

Nordplus Voksen projekt
Projektets målsætning 

At udvikle undervisningstiltag, der fremmer læring for unge med en autismediagnose. Første konference er afholdt og de deltagende skoler er i fuld gang med at udveksle og impl...

www.vucstor.dk/index.php/projekter/incla/342
Inkluderende praksis i specialundervisning for voksne i Norden

Nordplus Voksen projekt

Forskningsprojektet undersøger hvordan specialundervisning for voksne medvirker til at fremme rummelighed og inklusion for mennesker med særlige behov. Formålet er at inspirere lærerne i specialunderv...

www.dpu.dk/nordisk-inklusionKartläggning av Alfabetisering i Norden (KAN)

Nordplus Voksen
En nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning...

www.lhs.se/sfiKeeping on Track

EU-project
EU project aiming at upgrading the skills of older workers, immigrants and women.

Project NewsletterKristen tro mitt i mångfalden - Hur samarbeta med andra kulturer och religioner

Nordplus Voksen projekt
Mångkulturella omgivningen och internationalisenringen har givit nya utmaningar åt nordiska folkkyrkor, olika kulturer och religioner möter varandra i Norden och kyrkorna måste samarbeta med andra rel...

www.norden.org/pub/kultur/kultur/sk/TN2005582.pdfKultur i vården

Ett utvecklingsprojekt inom Nordplus Vuxen för den nordiska äldreomsorgen
Två parallella pilotprojekt har startats i Trelleborg och Vasa i januari 2008. De ska resultera i nya modeller för hur man i vuxenutbildningen kan använda kultur i vardagen i äldreomsorgen och därigen...

Mer information (pdf)Lese- og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv – LENA

Nordplus Voksen projekt
Målet med prosjektet var å samle viten om hvordan man motiverer virksomheter til å satse på utvikling av basiskompetanse for sine ansatte, spesielt lese- og skriveopplæring. Vi ønsket å gi råd til kur...

www.statvoks.no/lena/

Mer om: literacy


Lær der du er

Nordplus Neighbour programme
Studieringen - et multikulturelt læringsverktøy 

Prosjektets mål var å utvikle den tradisjonelle studieringen til en multikulturell møteplass og læringsarena. 
Det ble etablert multikulturelle studi...


Læringsambassadører - Eksperter på læring

Nasjonalt prosjekt (norsk) finansiert av Vox og VOFO.
Prosjektet bygger på ideen som er utviklet i NVLs nordiske nettverk om de lærendes rolle i kunnskapssamfunnet. Deltakere er lærende som har lyst til å formidle sin erfaring til andre og dermed motiver...


Midgård Kontaktnät - Samarbeide mellom ardeidsplasser og skoler for funksjonshemmede i Norden

Nordplus Voksen projekt
Idéen med Midgård Kontaktnett er at gi funksjonshemmede i arbeidere og/eller elvever mulighet til å arbeide ellere studere på en annen plass eller i ett annet land i Norden. For å kunne utføre dette b...

www.midgardur.comNAILL – New Approaches for Immigrant Language Learning

Nordplus Adult project
Goal 
The goal is to facilitate all adult immigrants (labour based, asylum seekers, refugees, those who have married to a foreign country etc.) to learn the language of the new home country. 
Three of...

JAKK (Jalasjärvi Adult Education Centre, Finland)Nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring og motivasjon hos innsatte i nordiske fengsel

Nordplus Voksen -projekt
NordPlus Voksen (Nordisk Ministerråd) har bevilget 500 000 DKK til en nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, kartlegging av lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatt...

Länk till mer informationOrientering om ”Det nye Abrahamsenteret” i Gaza

Nordisk Folkehøgskoleråds projekt
Dette er et lite notat om arbeidet for å få reist en palestinsk folkehøgskole i Gaza, litt om den historiske bakgrunnen, litt om hvem som har arbeidet med dette til nå, og litt om framtidsperspektiver...

Läs merRom for dannelse - Rum för bildning

Nordplus Voksen prosjekt
Prosjektidé er å samle erfaringer på nordisk plan fra nasjonale prosjekter (igangværende og nye) med folkeopplysningssamarbeid som profil og med utgangspunkt i nasjonale prosjekter utvikle en egen pro...


Special undervisningens betydning for kompensering og livskvalitet

Nordplus Voksen
” Cost Benefit - midler til undervisning af voksne handicappede kontra deres livskvalitet” 

Dette nordiske prosjektet er et samarbeid mellom fire utdanningsinstitusjoner i Danmark og Norge. 

Proje...

Projektbeskrivning (pdf)Udvikling, afprövning, evaluering og implementering av vaerktöjer til dokumentation af sproglig realkompetence

Nordplus Voksen -projekt
Projektet er et forsøg på at knytte indplaceringstest, kursusindhold, kursusbeskrivelse og dokumentation efter endt kursus sammen til en logisk enhed. 
- Indplaceringstesten giver en solid vurdering ...

Mer information

Läs rapport (pdf)”Voksne funksjonshemmedes læring, skandinavisk innsats i takt eller utakt?"

Nordplus Voksen projekt
Et skandinavisk samarbeid mellom Forstandersamrådet i Danmark og Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksen-opplæring i Norge og svenske Riksforeningen Sårvux-pedagogeraa Prosjektet har et innovativt...

Voksne funksjonshemmedes læringÅ leve et friskere liv - Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede

Nordplus Voksen projekt
Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) ble under et besøk ved Stanford University sommeren 2005 oppfordret til å arbeide for en fellesnordisk plattform for utbredelse og organisering av programmet Selvh...

www.funkis.no/friskis/Default.aspx

Ett friskere liv (pdf)