Lika möjligheter / Ligestilling

 

Lika möjligheter/ligestilling


Norden anses internationalt for at være forgangslande, når det drejer sig om lige muligheder for arbejde, uddannelse og selvforsørgelse på tværs af forskelle i køn, etnisk og social baggrund. Inden for norden arbejdes der på forskellige måder med at skabe lige muligheder såvel inden for uddannelserne som på arbejdsmarkedet, men med en tendens til, at stadig flere indsatsområder og metoder inddrages i ligestillingsarbejdet rettet mod at få skabt et mere afbalanceret samfund.
En dansk kønsforsker sagde engang om ligestillingsarbejdet over for uligheder, som er forbundet med en kønsopdeling i samfundet - på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, at med kønsopdelingen er det som med en korkprop i vand, næppe er den forsvundet ét sted, før den dukker op et andet. Alligevel lever ligestillingen i arbejdet med at skabe større retfærdighed og mere balance i verden - på arbejdsmarkedet og i uddannelserne, hvor der hele tiden dukker nye initiativer op. Som nu eksempelvis i forbindelse med den store opmærksomhed, der i øjeblikket er rettet mod frafald på erhvervsuddannelserne.

Konference om ”vejledning, køn og etnicitet”

Med en nylig afholdt konference i København om køn og etnicitet i erhvervsvejledning blev der grundet det store frafald på uddannelserne, sat fokus på integration af etniske unge på de videregående uddannelser: ” Frafaldet blandt unge med en anden etnisk baggrund end dansk er dobbelt så højt som hos de etniske danskere”. På konferencen var vejledere og ledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning samlet for at få mere viden om metoder til brug i det daglige arbejde med at få de etniske minoriteter i gang med en ungdomsuddannelse. Konferencen havde også det formål at bidrage til netværksdannelse på vejledningsområdet.

Køn og etnicitet – hjælp til vejledning

Ligestillingsarbejdet med køn og etnicitet blev på konferencen præsenteret som et redskab i vejledningen. Lone Lønne Christiansen fra Utdanningsdirektoratet i Norge talte om vigtigheden af at udvikle metoder i det daglige arbejde med vejledning af etniske unge, der er baseret på en systematisk indsamlet viden om køn og etnicitet. Ulla Højmark fra Danmarks Pædagogiske Universitet, der åbnende konferencen med at præsentere baggrund og med konkrete forslag til, hvordan vejlederne kan hjælpe etniske unge i gang med en ungdomsuddannelse: ” Det er typisk for etniske frafaldsunge, at deres forældre har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Og de unge har brug for rollemodeller at spejle sig i. Derfor skal der sættes ind med en tidligere og opsøgende vejledning – også til forældrene ”.
Konferencen ”Vejledning, køn og etnicitet” er blevet til i et samarbejde mellem undervisningsministeriet, ligestillingsafdelingen under Socialministeriet og Integrationsministeriet.
Man kan læse mere om de konkrete redskaber, der blev brugt på denne konference, men også om andre ligestillingsinitiativer i ”ligestillingsafdelingen” under Socialministeriet på:
www.celi.dk

Anbefalinger fra OECD (OECD recommendations)

OECD anbefalinger lyder på at vi behøver større innsats for at folk ved livslang læring kan holde vedlike og utvikle de kompetanser som de fik i skole. I en felles rapport fra OECD og Statistisk Byrå i Canada som ble offentliggjort nylig, hevdes det at voksne mister noen kompetanser som de utviklet som unge og at det har negativ innflytelse på deres inntekter og velstanden i samfunnet de bor i.

OECD anbefalinger lyder på at vi behøver større innsats for at folk ved livslang læring kan holde vedlike og utvikle de kompetanser som de fik i skole. I en felles rapport fra OECD og Statistisk Byrå i Canada som ble offentliggjort nylig, hevdes det at voksne mister noen kompetanser som de utviklet som unge og at det har negativ innflytelse på deres inntekter og velstanden i samfunnet de bor i.

Learning a Living: I den første rapport fra udersøkelsen om voksnes lese- og skriveferdigheter og kompetanser, presenteres data fra undersøkelser gjennomført i Bermuda, Canada, Italien, den Mexikanske stat Nuevo León, Norge, Sveits og USA. Undersøkelsen målte kompetanser på fire områder: tekst forståelse (fårståelse av sammenhengende text i bøker, artikler i aviser og lignende) dokument forståelse (forståelse av digram, grafisk fremstilling av usammenhengende stoff ) tall- og regneferdighet og analyserende logikk.

På tre områder er Norge øverst av de lande hvor undersøkelsen ble gjennomført og Sveits på et område (tall- og regneferdighet). Det sistnevnte var nummer to i problem-solving, mens Bermuda var nummer to i tekst forståelse og Canada nummer to i dokument forståelse. I alle landene viste det sig at folk som bruker data mye er i gjennomsnitt bedre til å forstå text en de som ikke bruker data.

Undersøkelsen viste at foreldrenes utdanning har stor innvirkning på hvor godt barna klarer sig i undersøkelsen. Unge mennesker i alderen 16 til 25 år, barn av foreldre med kort utdanning er ikke like dyktige som barn av foreldre med høy utdanning. I Norge var forskjellen på disse gruppene minst, mens forskjellen var størst i USA.

Kompetansene som måles er de samme som bestemmer mulighetene folk har på arbeidsmarkedet. De som har høy kompetanse, arbeider lenger, er ved bedre helse, er sjeldnere uten arbeid og får høyere lønn enn arbeidere med lav kompetanse. Folk som er flinke til å lese, skrive og regne er som regel dyktigere til å bruke ICT. Og det fører som regel til bedre betalt arbeide.

Ser man på det fra en bredere macroekonomisk vinkel så bidrager lese, skive og regne ferdigheter til økt produktivitet og redusert etterspørsel etter helsetjenester. Begge dele er viktige for regjeringer som strever med å finansiere helsetjenstester for en stadig eldre befolkning. I OECD’s refleksjoner over disse resultater finnes anbefalinger om at øke sosial og ekonomisk etterspørsel for kompetanser, særlig på arbeidsplassen, for at opfordre enkeltpersoner til å vedlikeholde sine kompetanser og tilegne sig nye. Det kræver økt vækt på voksnes læring, nøkkelen til å imøtekomme krav om økt kompetanse som utdanningssystemene ikke klarer.

OECD report: Adult Literacy and Life Skills Survey:
www.oecd.org/dataoecd/44/7/34867438.pdf


Publikationer

BASIS!

Voksnes læring 2006 - tilstand, utfordringer og anbefalinger. En publikasjon fra Vox.
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2087

Multikulturell studiering - håndbok på flere språk

En nordisk gruppe har utviklet en håndbok for multikulturelle studieringer. Prosjektet ble delfinansiert av Nordisk Ministerråd.
Du kan laste ned norsk, dansk og engelsk versjon her. Håndboken kommer også på litauisk og islandsk.
Dansk version (pdf) | Norsk version (pdf) | English version (pdf)

The EQUAL Initiative is a laboratory for new ideas to the European Employment Strategy and the Social inclusion process. Its mission is to promote a more inclusive work life through fighting discrimination and exclusion based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. EQUAL is implemented in and between Member States and is funded through the European Social Fund.
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm


Alfarådet

Länk till nätverkets egna sidor

Læringsambassadører

Länk till nätverkets egna sidor

Nordisk nettverk for fengselundervisning

Länk till nätverkets egna sidor


Hitta rätt ställe i texten i mitten på sidan

- använd länkarna nedan

Konference om "vejledning, køn og etnicitet"

Køn og etnicitet – hjælp til vejledning

Anbefalinger fra OECD

Publikationer


TIPS
Läs också Erica Sahlins artikel om Nordiska alfabetiseringskonferensen, september 2005, Kungälv, från: DialogWeb 4/2005

Själva rapporten hittar du här.


Lika möjligheter

Information på svenska (pdf)

Kartläggning av specialundervisning för vuxna i Danmark, Norge och Sverige