Lika möjligheter för alla – en viktig konferens i Riga

 

Den 4 och 5 december 2007 höll NVL och European Association for Adult Education, EAEA en välorganiserad och mycket intressant konferens i Riga. Temat var Lika möjligheter för alla – betydelsen av vuxnas lärande för att främja jämlikheten.
Programmet var digert. De över 170 deltagarna från Europas alla hörn fick höra många intressanta föreläsningar. De antog också inbjudan att själva forma innehållet genom de många inslagen av aktiv deltagarmedverkan. Ett slutdokument i from av en handlingsplan med rekommendationer för fortsatt arbete med vuxenutbildningsfrågor runtom i Europa antogs. Det innehöll en rad punkter för främjande av lika villkor för livslångt lärande för alla. Länk till Final Statement.
Programmet var mycket imponerande. En EU-kommissionär och många andra namnkunniga talare hade hörsammat inbjudan att få tala vid konferensen och det bjöds på många tankeväckande inslag under de inledande presentationerna.

Infrastruktur för lärande

Lettlands utbildningsminister Baiba Rivza var tidigare professor vid det lettiska jordbruksuniversitetet. Hennes anförande handlade om erfarenheter från utbildning av kvinnliga entreprenörer och deras väg till självständighet. För att nå ut till hela landet och för att skapa förutsättningar för både jämlikt och jämställt lärande behövdes en stark infrastruktur. Man har därför skapat fem nya vuxenutbildningscentra som stöder sex resurscentra ut i landet och 20 Infopoints. I utvecklingsplanen för 2007 -2013 är tillgänglighet, samarbete och internationalisering grundpelare.
Ta del av Baiba Rivzas presentation på engelska HÄR.

Integration – barriärer och rekommenderade vägar till framåt

Susan Waddington från brittiska National Institute for Adult Continuing Education – NIACE – gjorde en mycket uppskattad redogörelse av erfarenheter från ett projekt kallat Progress GB. I kort sammanfattning har det projektet handlat om att hitta vägar för att lättare värdesätta de kunskaper och färdigheter som flyktingar och invandrare har. Projektet, som haft en bred klangbotten i England, kom fram till ett antal rekommendationer för framtiden. Dessa tar som utgångspunkt att det finns ett antal barriärer för lärande bland invandrare. Det rör sig främst om brist på språkkunskaper och referenser från arbetsgivare. Andra hinder är att många har brist på erfarenhet av att ta ansvar i jobbet och att kulturen på arbetsplatsen är främmande för dem. Negativa attityder gentemot nya och framväxande invandrarsamhällen hindrar också.
För att motverka dessa brister har man bl a pekat på vikten av validering, träning i yrkesrelaterad engelska, coachning och personligt stöd och att man firar framgångar.

Bland de rekommendationer Progress GB kommit fram till kan här nämnas några:
• Planera för ordentliga informationsinsatser till målgrupperna
• Utred de speciella behov som de olika invandrarsamhällena har
• Skapa lätt tillgängliga centra för validering och meritbedömning
• Sprid positiva bilder av invandraröden

Läs Sues hela presentation på engelska HÄR.

Hur hög kan tröskeln till lärande vara?

Fredrik Bjørkmann Johansen från Norge presenterades i programmet som ”lärande”. Som vuxenelev med många år präglade av missbruk och fördärvat självförtroende bakom sig, berättade han mycket berörande om hur han tog sig över en mycket hög tröskel.
Fredrik menade att tröskeln är individuell och att det är mycket viktigt att de som arbetar i utbildningsorganisationerna, arbetsförmedlingar m fl inblandade arbetar tillsammans med deltagarna och involverar dem. Men viktigast är att man som lärande har en dröm. Ett mål man är beredd att verkligen satsa på. Och att de som är satta att bestämma om stöd och finansiering verkligen tror på att individen vill och kan lyckas. I Fredriks fall höll tröskeln på att bli för hög när han nästan kraschade efter ett negativt beslut om studiemedel. Men med hjälp av sin egen envishet och en annan tillitsfull handläggare kom han igen och är nu snart färdig lärare.
Läs mer om Fredriks anförande på engelska HÄR.

Open Space-diskussionen

Fredriks presentation gav många tankeställare. Det blev tydligt i den Open Space-diskussion som avslutade den första konferensdagen. Detta viktiga interaktiva konferensinslag som leddes av Oleg Chikurov, ordförande i Pskovs regionala vuxenutbildningsförbund. förvandlade snabbt konferensen till en surrande bikupa med både omkringflygande humlor och fjärilar. De två ämnesområden som merparten av deltagarna kom att diskutera rörde just reflektioner kring Fredriks fall. Deras två teman var Lärande på vägen mellan sjukhuset och samhället och Hur kan vi som vuxenutbildare, med höga ambitioner kring lika möjligheter, knyta an till kursdeltagarnas röster – t ex Fredriks?
Andra teman var:
• Den digitala klyftan
• Svåra beslut –Hur kan vi hjälpa politikerna att prioritera?
• Hur klarar man av att gå ner i vikt och permanenta viktminskningen.
• Vuxenutbildning för solidaritet och hållbarhet
Länk till Open Space.

Döva är inte döva – ett belönat projekt

EAEAs utmärkelse för bästa Grundvig-projekt för 2007 gick till projektet Deaf are not deaf från Lettland. Utmärkelsen överlämnades till projektledaren Gunta Cirule från Salo Baltic International för två års intensivt samarbete omfattande partners från fem andra länder – Slovakien, Estland, Polen, Irland, och Nederländerna. Tillsammans har de deltagit i studieresor till de olika partnerländerna för möten med organisationer för döva och hörselskadade. Projektdeltagarna har studerat skillnaderna i villkor för döva i de besökta länderna. ”Vi har inspirerats mycket av olika lösningar som vi hittat exempel på vid våra olika studiebesök. Till exempel fick vi inspiration från Irland att införa jobbcoacher för döva på arbetsplatser”, sade Gunta Cirule. Andra lovande nyheter är mobilteknologin som öppnar för många nya hjälpmedel och boken om sociala rättigheter, som man översatt inom projektet.
I sitt anförande i samband med prisutdelningen, stilfullt inramad på Rigas historiska museum, gratulerade Grundtvig-handläggaren Monika Kepé-Holmberg från EU-kommissionen projektet för dess goda resultat. Hon underströk projektets devis om att dövhet inte behöver betyda att man begränsas i livet och hindras att ta intryck från omvärlden.
Läs mer om prisutdelningen på engelska HÄR.

Kommissionärens tal

Kommissionär Meglena Kuneva är ansvarig för unionens konsumentfrågor. De berör över 500 miljoner människors vardag. Kuneva kommer från Bulgarien och tillsattes i juni 2007. Hennes prioriteringar är främst att
• modernisera konsumentskyddet i unionen
• uppnå ett bra efterlevande och sanktioner av dessa regler
• göra konsumenterna starkare genom att förse dem med kunskap om gällande regelverk om vart man kan vända sig om man inte får rätt
Hon berättade vidare om flera initiativ för att lyfta fram utbildning inom konsumentskydd. Det var bl a en masterkurs om dessa frågor som beräknas ges online från augusti i år.
Andra viktiga frågor där konsumenterna spelar en stor roll genom sina val är klimatförändringarna. Allt sammantaget tyder på att konsumentfrågorna håller på att bli ett mycket viktigt politikområde inom unionen. Kunevas hela tal kan läsas på engelska HÄR.

Parallella workshops och posterpresentationer

Ytterligare ett interaktivt inslag var de workshops som ägde rum med utgångspunkt från en rad olika teman. De diskussionerna sammanfattades på blädderblock som senare redovisades i posters. De gav återkoppling på det preliminära slutdokumentet för konferensen, som presenterats tidigare.
Lika möjligheter är ett mantra som blir meningslöst om det inte sätts under lupp och diskuteras. Vuxenutbildning är en förutsättning för livslångt lärande, som i sin tur är en förutsättning för aktivt medborgarskap, mångfald och jämställdhet m fl honnörsfraser på europeiska. Allt detta och lite till diskuterades i de olika temainriktade workshopgrupperna och utvecklades till viktiga kompletteringar till konferensens slutdokument. Dokumentet kan läsas på engelska i sin helhet HÄR.

Avslutande reflektioner

Konferensens sista timme ägnades åt reflektioner kring intressanta teman. På grund av UNESCO-representanten Bettina Boychynecks sjukdom blev programpunkten uppdelad i tre inlägg.
Michael Samlowski från Tyska folkhögskoleförbundet sammanfattade på ett förtjänstfullt sätt senaste nytt om världskonferensen Confitea 6 och dess tema ”Bring new momentum”. Konferensen, som kommer att äga rum i Brasilien i maj 2009, syftar till att följa upp FNs mål om Utbildning för alla och Livslångt lärande.
De frivilligorganisationer som vill påverka utfallet av konferensen måste verka genom sina nationella UNESCO-råd. Redan i mars tros de flesta behöva ha sina landsrapporter klara för att kunna presentera dem vid den europeiska förberedelsekonferensen i Budapest i december i år.
Trots att han anförde att vi har mycket att fira ville Alastair Thompson från NIACE fästa uppmärksamheten på att åtskilligt återstår att göra. En del brännheta frågor lyste nämligen med sin frånvaro vid konferensen, tycket han. Sådana var homofobi, kurser kring HBT och religion.
Lidwien Vos de Wael från Holländska plattformen för icke-formell utbildning kommenterade den interaktiva uppläggningen av konferensen och att deltagarna bidragit mycket aktivt. Själv hade on deltagit i en intressant diskussion om fängelseutbildning under Open Space-programmet. Hon passade också på att kommentera hur viktigt det var att det som kommit fram i alla diskussioner blev sammanvävt till en verklig handlingsplan. Senare kunde konstateras att hon fick som hon ville. Synpunkterna och kommentarerna från de två dagarnas många diskussioner länkades på ett elegant sätt in i konferensens slutdokument under god ledning av NVLs huvudkoordinator Antra Carlsen.
Länk till Closing Remarks.