Livslång vägledning för alla i Norden?

Tillgången till vägledning har blivit en allt viktigare fråga i alla nordiska länder och i Europa, eftersom den är en viktig faktor som stödjer och främjar livslångt lärande.

 

(NVL) har kartlagt samordningen av vägledningen för vuxna mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna i Norden. Utredningen redogör för hur samordningen organiseras konkret och också för olika former av informellt samarbete mellan sektorerna. Man har försökt svara bland annat på frågor om vilka väglednings­uppgifter som förutsätter samarbete mellan aktörerna, hur samarbe­tet har byggts upp och hur ser det ut i vägledningen av vuxna.

Nätverkets utredning "Samordning av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland" är ett viktigt underlag för diskussion om vägledningens roll och betydelse för kompetensutvecklingen. Kartläggningen ökar kunskapen om samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden.

Läs och ladda ner rapporten