Livslång vägledning som stöd för livslångt lärande

 
Det är inte bara de arbetslösa som behöver vägledning, utan allt fler vuxna har fler än ett yrke, konstaterar Teija Feldt. Det är inte bara de arbetslösa som behöver vägledning, utan allt fler vuxna har fler än ett yrke, konstaterar Teija Feldt.

Livslång vägledning som stöd för livslångt lärande

Tre ivriga damer på arbetsministeriet, en del av teamet för utveckling och vägledning av arbetskraft, delgav sina insikter om vägledning för vuxna. Teija Felt, Tuija Groop och Liisa Winqvist är alla medlemmar i den 1.6.2005 tillsatta arbetsgruppen som skall förbereda ett åtgärdsprogram för vägledning av vuxnas lärande. I arbetsgruppen ingår tjänstemän både från arbetsministeriet, undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen.
Arbetsgruppen har som mål att skapa ett åtgärdsprogram där en vuxen studerande har möjlighet att få högklassig vägledning både i utbildningsinstitutioner och inom arbetsförvaltningen. När man stöder de vuxnas karriärplanering och lärande, förbättrar man samtidigt tillgången på kunnig arbetskraft på arbetsmarknaden.

Skräddarsydda lösningar behövs

”När en person mistar sitt arbete eller rentav sitt yrke, så är det svårt att hitta en ny karriär utan hjälp. Man förstår inte ens hur utbildningssystemet fungerar, för allt har ändrat under åren och det finns fler möjligheter än man skulle tro.” säger Liisa Winqvist. ”Det är inte bara de arbetslösa som behöver vägledning, utan allt fler vuxna har fler än ett yrke eller skall kunna studera på sidan om sitt jobb. Man måste också uppmärksamma vuxna med inlärningssvårigheter.” anser Teija Felt. ”Man kan genomföra grund-, yrkes- och specialyrkesexamen på flere olika yrkesområden som arbetskraftsutbilding. Detta ger många en möjlighet att omskola sig och byta yrke. Många som t.ex. arbetat med kansliuppgifter, finner inte längre arbete inom sitt eget område, och utbildar sig via arbetskraftsutbildningen till närvårdare inom åldringsvården, där det är skriande brist på arbetskraft.” tycker Tuija Groop. Skräddarsydda lösningar, så att individen finner så bra sätt som möjligt, att fortsätta sitt livslånga lärande, behövs. Livslång vägledning behövs, för det är svårt att finna all essentiell information ensam och det är bra att få hjälp i valsituationer. Marginaliserade grupper behöver till och med uppsökas och sen behöver de kvalitativ vägledning.

Arbetsministeriet har redan länge ansvarat för yrkesvals- och karriärplaneringsservicen i Finland, både för unga och vuxna. Servicen syftar till att utreda kundens förutsättningar, mål och alternativ i utbildning och arbetsliv samt hjälper honom att göra en karriärplan som lämpar sig för hans situation. Kunden fastslår sina egna behov och han kan få hjälp av en psykolog, som hjälper honom att finna lösningar genom att till diskussionen tillföra sin kunskap om val av yrke och utbildning, arbetsliv och yrkesutveckling. Utbildnings- och informationstjänsten ger information om och vägledning i utbildningsmöjligheter inom olika yrkesområden och yrken och finansiering av studierna. Man kan själv söka fram information på arbetskraftsbyråerna, i ett utrymme som påminner om ett bibliotek och på arbetsministeriets hemsidor. Man kan också samtala med en utbildningsrådgivare (år 2004 statistikfördes 355400 rådgivningstillfällen och/eller delta i gruppvägledning. Undervisningsministeriet har ansvarat för elev- och studiehandledning, inom olika utbildningsorganisationer och –program. (en broschyr om det finska vägledningssystemet finns på www.cimo.fi – på svenska – publikationer).

Karriärplanering på nätet

Flera intressanta projekt gällande vägledning har pågått och pågår. I en del av dessa har man utvecklat och utvecklar olika former av nättjänster för kundernas självständiga karriärplanering. AVO är ett yrkesvalsprogram, avsett speciellt för personer som funderar på yrkes- och utbildningsvalet med grundskola eller gymnasium som grund. AVO erbjuder information som underlag för beslut och hjälper att finna personliga lösningar. Ett motsvarande program har utvecklats för vuxna kallat A-URA (Aikuisten URAsuunnittelu) den vuxnas karriärplanering, detta program finns än så länge enbart på finska. Dessa program kan användas självständigt, men är också goda hjälpmedel för samtal med en psykolog, eller vägledare, handledare. De nätbaserade sidorna med information om vuxenutbildning håller på översätts till svenska. De populära "Opintoluotsi" sidorna har mer information direkt riktat till vuxna. Opintoluotsi-projektet är ett utvecklingsprojekt startat av undervisningsministeriet för åren 2000 - 2006. Projektet stöds av den Europeiska socialfonden.

Personifierad vägledning, ger goda resultat, må den försiggå i små grupper eller individuellt, visar alla projekt. Utbildningsstyrelsen gjorde under 2004 två utvärderingar gällande vägledning av vuxna inom vuxenutbildningsorganisationer (Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana arviointi 3/2004, Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa arviointi 4/2004) och i båda rapporterna framgår det brister i vägledningen. Utmaningarna i utvecklandet av livslång vägledning är stora, men goda resultat finns redan, så det gäller att bygga på systemet ett steg i taget.

EU har ju också i sitt, Utbildning 2010 – program, lyft fram vägledning som ett sätt att effektivera livslångt lärande. I den av OECD och EU utgivna handboken om vägledning presenteras de huvudsakliga utmaningar beslutsfattare står inför, när de skall göra sitt bästa för att alla medborgare skall ha möjlighet till vägledning (Career guidance: A Handbook for Policy makers). Den finländska arbetsgruppen är alltså på inget sätt ensam, utan kan förvänta sig stöd och intresse från hemlandet, Norden och Europa.


Text: Carola Lindholm, foto: Marika Kaarlela